FIUNKNUS Účetnictví obchodních společností

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 13. 10. 9:45–11:20 A211, Pá 10. 11. 9:45–11:20 A211, Pá 8. 12. 9:45–11:20 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 51/50, pouze zareg.: 5/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí odborných znalostí a dovedností na úseku účetnictví v různých právních formách obchodních společností s vazbou na zákon o obchodních korporacích. Je kladen důraz na specifické hospodářské operace v účetnictví osobních a kapitálových společností a na vypovídací schopnost jejich účetních závěrek. V dané souvislosti není opomíjena problematika účetních operací týkajících se změn základního kapitálu, účetních operací s obchodním závodem, jakož i získání znalostí o výsledku hospodaření, odložené dani a účetní závěrce.
Osnova
 • 1. Podstata účetnictví právnických osob, právní úprava, založení a vznik obchodní společnosti
  Podstata obchodních společností a jejich členění podle zákona o obchodních korporacích, založení a vznik obchodní společnosti, peněžité a nepeněžité vklady, vklady v cizí měně, zřizovací výdaje, vlastní kapitál a podíly společníků ve společnosti, zrušení, zánik a neplatnost obchodní společnosti.
  2. Osobní společnosti a specifika jejich účetnictví
  Základní charakteristika veřejné obchodní společnosti, práva a povinnosti společníků v.o.s. Zvláštnosti účetnictví veřejné obchodní společnosti – způsoby zaúčtování podílů na zisku a převodu výsledku hospodaření v rámci uzávěrkových operací. Základní charakteristika komanditní společnosti, vymezení obou typů společníků – komanditisté i komplementáři, jejich práva a povinnosti i ručení za závazky společnosti, komanditní suma, rozdělení zisku či vypořádání ztráty. Zvláštnosti účetnictví komanditní společnosti – postup uzávěrkových operací a úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně.
  3. Kapitálové společnosti a specifika jejich účetnictví
  Podstata společnosti s ručením omezeným, založení a vznik společnosti, kmenové listy, obchodní podíl, příplatková povinnost, podíl na zisku a rezervní fond, zánik účasti společníka a jeho nárok na vypořádací podíl. Zvláštnosti účetnictví společnosti s ručením omezeným – příplatek mimo základní kapitál a tvorba rezervního fondu z tohoto příplatku, převod a prodej obchodního podílu, obchodní podíl v zástavě. Podstata akciové společnosti, založení a vznik společnosti, práva a povinnosti akcionářů, orgány společnosti, rezervní fond. Zvláštnosti účetnictví akciové společnosti – neúčinné upsání akcií, majetkové účasti a jejich přecenění, tvorba a čerpání rezervního fondu, rozdělení podílů na zisku, zálohy na zisk.
  4. Operace se základním kapitálem
  Podstata a jednotlivé způsoby zvýšení základního kapitálu, efektivní zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií (vkladová povinnost), deklaratorní zvýšení základního kapitálu, kombinované zvýšení základního kapitálu, podmíněné zvýšení základního kapitálu na základě vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. Podstata a jednotlivé způsoby snížení základního kapitálu, snížení základního kapitálu k pokrytí ztráty a přídělu do rezervního fondu, snížení základního kapitálu s výplatou společníků, povinné snížení základního kapitálu zrušením/zničením vlastních cenných papírů, snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií.
  5. Operace s obchodním závodem
  Vklad obchodních závodu – právní úprava, účtování u vkladatele a příjemce vkladu, ocenění OZ při vkladu, vznik oceňovacího rozdílu, popř. goodwillu. Prodej obchodního závodu – právní úprava prodeje OZ, srovnání prodeje a vkladu OZ, úplatný převod. Účtování u prodávajícího a kupujícího. Pacht obchodního závodu – podstata pachtu OZ, pacht dlouhodobého majetku s účtováním u pachtýře a propachtovatele, výše pachtovného a jeho porovnání s účetními odpisy dlouhodobého majetku, převod ostatního majetku a závazků při pachtu OZ. Vrácení propachtovaného majetku po skončení smlouvy o pachtu OZ.
  6. Výsledek hospodaření a daň z příjmů obchodních společností, účetní závěrka
  Zjišťování výsledku hospodaření, rozdělování zisku a vypořádání ztráty. Daň z příjmů splatná a odložená. Základní požadavky na účtování splatné daně z příjmů, rezerva na daň z příjmů a její použití. Odložená daň z příjmů, metoda jejího výpočtu, samotný výpočet a sazba daně. Obecné vymezení účetní závěrky, její druhy, obsah a rozsah. Účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, formální pravidla pro jejich vyplňování, srovnatelnost za běžné a minulé období, příloha k výkazům účetní závěrky a její podrobnější obsah, další výkazy účetní závěrky – přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
Literatura
  povinná literatura
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2021. Účetnictví obchodních společností. Karviná: SU OPF.
 • Zákon č. 90/2012. Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. info
 • České účetní standardy. info
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
  doporučená literatura
 • MÜLLEROVÁ, L. a M. ŠINDELÁŘ, 2019. Účetnictví obchodních společností v různých právních formách. Praha: Oeconomica. ISBN: 978-80-245-2304-0.
 • BĚHOUNEK, P., 2016. Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 12. vyd. Olomouc: ANAG ISBN 978-80-7554-037-9.
 • ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností. 3. akt. vyd. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
2 průběžné testy (40 % hodnocení), zkouška (60 % hodnocení)
Informace učitele
Požadavky na studenta: 2x průběžný test, zkouška
Hodnotící metody: 2x průběžný test (40 % hodnocení), zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 53
Přímá výuka 12
Průběžné testy 20
Zkouška 40
Celkem 125
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUNKNUS