FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 6. 10. 15:35–17:10 B207, Pá 3. 11. 15:35–17:10 B207, Pá 1. 12. 15:35–17:10 B207
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 40/57, pouze zareg.: 1/57
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům klíčové informace z oblasti správy daní a procesního daňového řízení se zaměřením na práva a povinnosti daňových subjektů včetně následků, které vyplývají z porušení povinností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat organizaci správy daní;
- definovat cíl správy daní a osoby zúčastněné na správě daní;
- vymezit a pochopit jednotlivé zásady uplatňované při správě daní;
- vysvětlit postupy a řízení při správě daní;
- definovat a stanovit lhůty;
- se orientovat v oblasti placení daní a daňové exekuce;
- identifikovat sankce za porušení povinností;
- definovat mezinárodní spolupráci;
- vymezit bezhotovostní platby.
Osnova
 • 1. Instituce vykonávající správu daní
  Pojem a význam správy daní. Územní finanční orgány. Soustava celních orgánů.
  2. Zásady a procesní náležitosti správy daní
  Charakteristika správy daní. Zásady správy daní. Dokumentace a doručování. Typologie lhůt a jejich význam pro daňové řízení. Počítání lhůt. Prodloužení lhůty a její navrácení v předešlý stav.
  3. Postupy a řízení při správě daní
  Druhy podání. Postupy při správě daní. Řízení registrační.Daňové řízení vyměřovací a doměřovací. Dokazování v daňovém řízení. Způsoby stanovení daně. Daňová kontrola.
  4. Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení
  Zásada dvojinstančnosti řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky. Dozorčí prostředky.
  5. Placení daní
  Evidence daní. Vybírání daní. Vymáhací řízení a daňová exekuce. Zajištění daně.
  6. Následky porušení povinností při správě daní
  Sankce za nesplnění nepeněžitých povinností. Sankce vážící se k daňovému dluhu. Sankce specifické. Sankce vůči správci daně.
  7. Mezinárodní spolupráce při správě daní
  Právní úprava mezinárodní spolupráce. Výměna informací. Mezinárodní elektronický systém VIES. Souběžné daňové kontroly. Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek.
  8. Omezení plateb v hotovosti a související legislativa
  Povinnost provést platbu bezhotovostně. Přestupek a pokuta za porušení zákona.
Literatura
  povinná literatura
 • SOBOTOVIČOVÁ, Šárka. Správa daní a daňové řízení: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 128. ISBN 978-80-7510-450-2. info
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.
  doporučená literatura
 • VANČUROVÁ, A. a V. BONĚK. Správa daní pro ekonomy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-701-8. info
 • JAMES, S. a CH. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice. London: Fiscal publications, 2016. ISBN 978-1906201-32-6. info
Výukové metody
Přednášení
Tutoriály
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška Hodnotící metody: průběžný test (30 % hodnocení), samostatná práce (10 % hodnocení), písemný test (60 % hodnocení).
Pro úspěšnou zkoušku je nutno získat minimálně 60 % z celkového počtu bodů.
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžný test, samostatná práce (referát nebo případová studie).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUNKSDR