FIUNKVEF Veřejné finance

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA (přednášející)
Garance
Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
So 2. 3. 9:45–11:20 A211, So 23. 3. 9:45–11:20 A211, 12:15–13:50 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 77/75, pouze zareg.: 6/75
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Veřejné finance seznamuje studenty s problematikou veřejných financí, zejména se základními charakteristikami finančních vztahů, kterých se účastní stát, jakož i s teoretickými a praktickými aspekty rozpočtové a fiskální politiky státu, finančními vazbami mezi Českou republikou a Evropskou unií. Výklad je primárně zaměřen na pochopení makro-, mikro- a mimoekonomických důsledků aktivit státu financovaných z veřejných rozpočtů. V neposlední řadě je pozornost věnována aktuálním trendům a problémům veřejných financí - především příčinám, důsledkům řešení problematiky veřejného dluhu.
Osnova
 • 1. Teoretická východiska veřejných financí
  2. Prostorové aspekty veřejných financí
  3. Veřejné finance a daně
  4. Příjmy veřejných rozpočtů
  5. Veřejné výdaje
  6. Fiskální nerovnováha a fiskální cílení
  7. Rozpočtová politika a soustava veřejných rozpočtů
  8. Mezinárodní trendy ve veřejných financích

  1. Teoretická východiska veřejných financí
  Charakteristika a pojetí veřejných financí. Struktura a funkce veřejných financí. Fiskální funkce státu. Rozpočtová vs. fiskální politika- vymezení základních pojmů, vzájemné vazby, cíle, nástroje, kompetence, hlavní rozdíly.
  2. Prostorové aspekty veřejných financí
  Teorie fiskálního federalismu. Vertikální a horizontální struktura rozpočtové soustavy, fiskální decentralizace a centralizace, funkce jednotlivých stupňů vlád. Vertikální, horizontální a kombinovaný model fiskálního federalismu, pozitiva, negativa, rozdíly.
  Příjmy veřejných rozpočtů I.
  3. Veřejné finance a daně
  Zásady zdaňování, daňové a výdajové incidence. Faktory působící na přesun daně. Měření daňového dopadu. Daňové břemeno, nadměrné daňové břemeno, vznik mrtvé ztráty.
  4. Příjmy veřejných rozpočtů Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. Daně a kvazi daně a jejich postavení v systému veřejných rozpočtů. Svěřené a sdílené daně, rozdělení daňového výnosu a rozpočtové určení daní v ČR. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na státní politiku zaměstnanosti a jejich postavení v soustavě veřejných příjmů. Poplatkový systém a jeho výnosové určení v ČR.
  5. Veřejné výdaje
  Druhy veřejných výdajů a jejich klasifikace. Vývoj a příčiny růstu veřejných výdajů. Základní teorie růstu. Efektivnost a metody hodnocení efektivnosti veřejných výdajů.
  6. Fiskální nerovnováha a fiskální cílení
  Aktivní a pasivní příčiny rozpočtového deficitu, možnosti jeho financování. Důsledky deficitu státního rozpočtu. Státní vs. veřejný dluh. Formy a příčiny růstu státního a veřejného dluhu, důsledky veřejného dluhu. Dluh obcí a krajů. Maastrichtská fiskální kritéria Fiskální cílení a možná fiskální pravidla. Faktory fiskální disciplíny.
  7. Rozpočtová politika a soustava veřejných rozpočtů
  Soustava rozpočtových orgánů a institucí. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová pravidla a jejich vazba na veřejné finance. Rozpočtová skladba a veřejné finance. Státní rozpočet ČR. Rozpočtový proces, státní pokladna. Veřejné fondy v soustavě veřejných rozpočtů.
  8. Mezinárodní trendy ve veřejných financích
  Fiskální udržitelnost. Daňová konkurence a harmonizace. Možnosti komparace daňového zatížení. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Národní fond, funkce, hospodaření s jeho prostředky.
Literatura
  povinná literatura
 • SZAROWSKÁ, I. (2019). Veřejné finance - Distanční opora ke studiu. Karviná: SU OPF.
 • DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. C.H.BECK. ISBN 978-80-7400-075-1. 2008. info
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. info
 • ROSEN, H.S. GAYER, T. Public finance. 10 th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin. ISBN 978-0078021688. 2013. info
  doporučená literatura
 • Časopisecké články z: Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Moderní obec a jiných periodik dle doporučení vyučujícího. info
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. info
 • HILLMAN, A. L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. 2 nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521738057. 2009. info
 • DALTON, H. Principles of Public Finance. London: Routledge. ISBN 0-415-31397-X. 2003. info
 • HILLMAN, A. L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-00114-5. 2003. info
 • OCHRANA, F. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-71-8. 2003. info
 • ROSEN, H.S. The Fiskal Behaviour of State and Local Governments. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 1-85898-654-0. 1997. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Požadavky na studenta: průběžné testy
Hodnotící metody: 3 průběžné testy (40 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/FIUNKVEF