INMNKROA Rozhodovací analýza pro manažery

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Rozvrh
So 7. 10. 13:55–15:30 B308, So 4. 11. 13:55–15:30 B308, So 2. 12. 13:55–15:30 B308
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě znalostí ze základních kurzů managementu a matematické statistiky poskytnout základní i pokročilejší matematické metody vícekriteriálního hodnocení používané pro podporu rozhodování. Studenti zvládnou základní i pokročilejší matematické metody vícekriteriálního hodnocení používané pro podporu rozhodování analytiků a manažerů na všech úrovních řízení. Současně prakticky zvládnou řešení případových studií pomocí programu Excel.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- řešit úlohy vícekriteriálního rozhodování metodou aspirační úrovně a lexikografickou metodou;
- stanovit kvantitativní důležitost (váhy) kritérií/variant metodou pořadí, bodovací metodou a různými metodami párového porovnání;
- řešit úlohy vícekriteriálního rozhodování metodami váženého průměru;
- řešit úlohy vícekriteriálního rozhodování metodou analytického hierarchického procesu (AHP);
- řešit úlohy jedno- a vícekriteriálního rozhodování za rizika, nejistoty a neurčitosti;
- řešit úlohy vícekriteriálního rozhodování s kvalitativními kritérii metodou agregace preferencí;
- agregovat hodnocení více expertů v případě skupinového rozhodování.
Osnova
 • 1. Vícekriteriálnost jako podstatný rys rozhodování
  Úvod do vícekriteriálního rozhodování. Proces rozhodování. Informace v rozhodování. Teoretický a reálný rozhodovatel. Základní prvky vícekriteriálního rozhodování. Kritéria - stanovení cílů a kritérií, váhy kritérií, metody stanovení variant a důsledků variant.
 • 2. Metody modelování preferencí mezi variantami a kritérii
  Relace. Škály. "Optimální" řešení - nedominované řešení. Vlastnosti kompromisních variant. Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování.
 • 3. Metody s nominální, ordinální a kardinální informací o kritériích
  Klasifikace metod podle informací o kritériích. Metoda stejné důležitosti. Metoda aspirační úrovně. Lexikografická metoda. Metody skalarizace ordinální informace o kritériích. Metoda pořadí a bodovací metoda. Metody párového porovnání. Metoda Fullerova trojúhelníků. Standardizace a normalizace. Metody založené na funkci užitku. Metody založené na párovém porovnání variant. Metody vzdálenosti. Saatyho metoda párového porovnání. Metoda nejmenších čtverců stanovení vah. Metoda logaritmických nejmenších čtverců stanovení vah.
 • 4. Analytický hierarchický proces a analytický síťový proces
  Hierarchie. Formální přístup k hierarchii. Priority. Základní stupnice. Stanovení vah z matice párových porovnání. Vlastní čísla a vlastní vektory reciprokých matic. Konzistence matice párových porovnání. Syntéza. Systém se zpětnými vazbami.
 • 5. Metody založené na prazích citlivosti
  Relace a prahy citlivost. Metoda AGREPREF. Metody typu ELECTRE. Metody typu PROMETHEE.
 • 6. Vícekriteriální rozhodování za rizika, nejistoty a neurčitosti
  Objektivní a subjektivní pravděpodobnost. Funkce užitku za rizika. Metody hodnocení variant za rizika při jediném kritériu a při více kritériích. Analytický hierarchický proces ve vícekriteriálním hodnocení variant za rizika. Metody hodnocení variant za nejistoty při jediném kritériu a při více kritériích.
 • 7. Skupinové rozhodování
  Úvod do skupinového rozhodování. Metody společenského výběru. Metody konfliktních situací. Agregace dílčích hodnocení.
Literatura
  doporučená literatura
 • ZAPLETAL, František. Exaktní metody rozhodování. První vydání. Professional Publishing, 2023. ISBN 978-80-88260-66-0. info
 • FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje rozhodování v dynamickém a nejistém prostředí. Čtvrté vydání. Jesenice: Ekopress, 2022. ISBN 978-80-87865-76-7. info
 • RAMÍK, Jaroslav. Pairwise Comparisons Method - Theory and Applications in Decision Making. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, 252 s. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 690. ISBN 978-3-030-39890-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-39891-0. info
 • ZOPOUNIDIS, C., DOUMPOS, M. Multiple Criteria Decision Making: Applications in Management and Engineering. Berlin: Springer, 2016. ISBN 978-3319392905. info
 • BROŽOVÁ, H., M. HOUŠKA a T. ŠUBRT. Modely pro vícekriteriální rozhodování. Praha: ČZU, 2014. ISBN 978-80-213-1019-3. info
 • PEDRYCZ, W. Fuzzy multicriteria decision-making: models, methods and applications. West Sussex, U.K.: Wiley, 2011. ISBN 978-0470682258. info
 • ZOPOUNIDIS, Constantin a Panos M. PARDALOS. Handbook of Multicriteria Analysis. Heidelberg: Springer, 2010. ISBN 978-3-540-92827-0. info
 • EHRGOTT, M., FIGUEIRA, J. R., GRECO, S. Trends in Multiple Criteria Decision Analysis. London: Springer, 2010. ISBN 978-1441959034. info
 • RAMÍK, J., PERZINA, R. Moderní metody hodnocení a rozhodování. Karviná : SU v Opavě, OPF v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-497-3. info
 • SAATY, Thomas L. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process: Vol. IV of the AHP Series. 2nd ed. Pittsburgh: RWS Publications, 2006. ISBN 0-9620317-6-3. info
 • BROŽOVÁ, H. Rozhodovací modely. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1390-0. info
 • FOTR, J., DĚDINA, J., HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6. info
 • TRIANTAPHYLLOU, E. Multi-criteria decision making methods. Springer, 2000. ISBN 0-7923-6607-7. info
 • GÁL, Tomáš, Theodor J. STEWART a Thomas HANNE. Multicriteria Decision Making: Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory, and Applications. Kluwer, 1999. ISBN 0-7923-8534-9. info
 • FIALA, P. Skupinové rozhodování. VŠE v Praze, Praha, 1997. info
 • FIALA, P., J. JABLONSKÝ a M. MAŇAS. Vícekriteriální rozhodování. Praha: VŠE, 1994. info
 • STEUER, Ralph E. Multiple Criteria Optimization : Theory, Computation, and Application. Wiley, 1986. Wiley Series in Probability and Statistics. ISBN 0-471-88846-X. info
  neurčeno
 • ISHIZAKA, A., NEMERY, P. Multi-criteria Decision Analysis: Methods and Software. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley, 2013. ISBN 978-1119974079. info
 • LAWRENCE, K., KLEINMAN, G. Applications in multi-criteria decision making, data envelopment analysis, and finance. Bingley, UK: Emerald, 2010. ISBN 978-0857244697. info
Výukové metody
tutoriály a samostudium, samostatné vypracování seminární práce (řešení malé úlohy vícekriteriálního rozhodování)
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: průběžné studium, docházka na tutoriály, seminární práce, závěrečný test.
Hodnocení: docházka na tutoriály, seminární práce (30 % hodnocení), písemný test (70 % hodnocení).
Hodnotící metody: samostatné vypracování seminární práce (malá úloha vícekriteriálního rozhodování), závěrečný písemný test (řešení několika příkladů z probíraných okruhů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMNKROA