MARBKMAR Marketing

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2013
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Heczková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Miroslava Heczková, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Marketing je v tomto případě chápán jako "základy marketingu", tedy jako seznámení se základními pojmy a vztahy této vědní disciplíny a zároveň jako vstupní brána ke všem dalším marketingovým předmětům, které jsou zařazeny do modulu bakalářských strukturovaných studijních programů a které na znalosti předmětu Marketing navazují. Cílem předmětu tedy je, aby se studenti po zvládnutí učební látky předmětu uměli orientovat v běžné podnikatelské činnosti firem a ostatních organizací očima marketingového pracovníka nebo manažera, aby získali základní znalosti a vědomosti z oblasti marketingu v podobě znalosti nejdůležitějších pojmů a definic, pochopení vztahů a souvislostí a aby byli schopni řešit základní marketingové problémy, které souvisí s uspokojováním potřeb zákazníků a naplňováním podnikatelských cílů firmy.
Osnova
 • 1. Podstata, pojetí a funkce marketingu
  2. Řízení (management) marketingové činnosti
  3. Analýza marketingového prostředí
  4. Marketingový informační systém a marketingový výzkum
  5. Spotřebitelské trhy a kupní chování spotřebitele
  6. Analýza trhů obchodních organizací. Analýza odvětví a konkurence
  7. Identifikace tržních segmentů, volba cílových trhů
  8. Produkt a produktová politika
  9. Výběr a řízení marketingových distribučních cest a logistika trhu
  10. Cena, tvorba cenových strategií a programů
  11. Komunikační mix
  12. Mezinárodní marketing a marketing služeb
  13. Marketing malých a středních firem
  1. Definice marketingu. Obsah a význam. Historie a fáze vývoje. Základní úkoly, funkce, marketingové nástroje - marketingový mix. Podnikatelské koncepce. Současné výzvy pro další rozvoj marketingu.
  2. Trh, jeho pojetí a funkce z hlediska marketingu. Analýza prostředí - situační analýza. Strategické marketingové plánování. Analýza podnikatelského portfolia. Implementace a realizace marketingových rozhodnutí. Kontrolní mechanizmy a procesy.
  3. Marketingové prostředí jako výchozí faktor marketingových rozhodnutí. Analýza trendů současného prostředí. Makroprostředí a jeho faktory. Mikroprostředí - základní prvky. SWOT analýza jako základní nástroj hodnocení prvků marketingového prostředí. Analýza spotřebitelů a konkurence.
  4. Význam informací pro marketingové rozhodování. Marketingový informační systém - pojem, základní funkce. Marketingový výzkum - pojem, základní typy. Způsoby, formy a metody realizace. Některé typické marketingové studie a příklady marketingových výzkumu.
  5. Pojem spotřebitelský trh. Model chování spotřebitele. Rozbor faktorů ovlivňujících chování spotřebitele. Proces rozhodování při nákupu. Druhy chování spotřebitelů. Typy kupních rozhodovacích procesů. Přijímaní nových výrobků.
  6. Pojem obchodní, institucionální a vládní trh. Typy kupních situací. Účastníci obchodního kupního procesu. Vlivy působící na odběratele. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. Analýza odvětví a konkurence.
  7. Segmentace trhů - pojem, hledání cílových skupin. Hlavní kritéria segmentace spotřebitelských a obchodních trhů. Hodnocení tržních segmentů. Odlišování tržní nabídky a její umisťování. Tvorba marketingových strategií firem na trzích.
  8. Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku. Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu.
  9. Marketingové distribuční cesty, úrovně a funkce. Distribuce spotřebních předmětů a výrobních prostředků. Organizace, cíle a výběr marketingových distribučních cest. Maloobchod a velkoobchod. Logistika trhu. Fyzická distribuce.
  10. Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění.
  11. Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama - pojem, druhy, cíle, rozhodování o médiích a rozpočtu. Podpora prodeje - pojem, vlastnosti, formy. Public relations - podstata, vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej - úkoly, řízení prodejních sil. Přímý marketing - pojem, druhy, hlavní distribuční cesty.
  12. Základní specifika a způsoby realizace mezinárodního marketingu. Mezinárodní marketingové prostředí. Vytváření a uplatňování mezinárodních marketingových strategií. Podstata a charakteristika služeb. Členění a vlastnos
Literatura
  povinná literatura
 • KEILLOR, B., D., 2013. Marketing in the 21st Century. ISBN 9781440828522. 2013. info
 • KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management.14th. ISBN 978-0-13-210292-6. 2012. info
 • KOTLER, P. a KOL. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1545-2. 2007. info
 • Kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: VŠE. ISBN 80-245-0587-8. 2005. info
 • HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF. ISBN 80-7248-239-4. 2004. info
  doporučená literatura
 • MATUŠÍNSKÁ, K. a M. STOKLASA. Marketing in Theory and Practice. Karviná: OPF Karviná, 2012. info
 • PALMER, A. Introduction to Marketing. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-955744-8. 2009. info
 • HECZKOVÁ, M. Marketing malých a středních firem. Karviná: SU OPF. ISBN 80-7248-356-0. 2006. info
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Victoria Publishing. ISBN 80-247-0513-3. 2004. info
 • KOTLER, P. Marketing od A do Z. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-082-1. 2003. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Informace učitele
Zpracování marketingové studie, prezentace, popř. řešení případových studií, písemná forma zkoušky
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž64
Přednáška6
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2013/MARBKMAR