PEMBKMNG Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Pá 10. 3. 15:35–17:10 VS, Pá 31. 3. 15:35–17:10 VS, Pá 12. 5. 15:35–17:10 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 64/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a významem managementu a jeho interdisciplinární charakteristikou, dále poskytnout stručný přehled vývoje i současného stavu této disciplíny. Pozornost se soustřeďuje na obsahovou náplň manažerských funkcí (základních, průběžných a zabezpečovacích), na manažerské jednání. Management je chápán jako systém (organická jednota struktury a procesu řízení). Součástí je vymezení poslání manažera, stylů a principů řízení s vazbou na využívání moderních informačních technologií a komunikaci v systémech řízení.
Osnova
 • 1. Historický vývoj managementu. Pojetí managementu jako vědecké disciplíny. Historický vývoj teorií managementu. Významné školy managementu a jejich historický vývoj. Významné dekády managementu jako vědecké disciplíny.
  2. Moderní přístupy k managementu. Přístupy k managementu a jejich proměny v historickém kontextu. Současné přístupy k managementu a vliv podnikatelského prostředí na pojetí managementu jako vědecké disciplíny.
  3. Koncepční vymezení managementu a design organizační struktury. Koncepční rámec vymezení managementu. Pojetí managementu jako souhrnu aktivit a skupiny lidí. Vymezení základních pojmů a definic z oblasti managementu a pojetí organizace. Podstata managementu organizace a jeho základní zákonitosti a vztahy. Typy organizací a struktura pojetí organizace. Struktura a úrovně managementu v organizaci. Design organizační struktury a jeho vývoj v čase.
  4. Koncepce manažerských funkcí. Atributy managementu. Manažerské funkce a jejich pojetí v minulém i současném pojetí. Manažerské funkce sekvenční (plánování, organizování, kontrola, vedení lidí, řízení lidí). Manažerské funkce paralelní (rozhodování, analýza, implementace). Manažerské funkce zabezpečovací (zabezpečení materiální, zabezpečení personální, zabezpečení informační).
  5. Management a leadership. Pojetí managementu a leadershipu. Rozdíly v práci s lidmi mezi manažerem a leadrem. Motivace a motivační systémy v organizacích. Nové trendy v motivování a stimulování pracovníků. Charakteristiky řízení a vedení lidí. Moderní přístupy k vedení lidí (mentorování, koučování).
  6. Manažerské kompetence. Manažerské kompetence, jeho složky a modely manažerských kompetencí. Oblast soft a hard dovedností, znalosti, zkušenosti, znalosti a vlastnosti manažera. Kompetenční modely, jejich tvorba a současné trendy.
  7. Manažerské techniky a přístupy. Současné a vizionářské metody, techniky a nástroje. Využívání manažerských technik a přístupů z pohledu typu a velikosti organizací. Manažerské techniky a přístupy realizované v mezinárodním prostředí. Vliv mezinárodního prostředí na využívání manažerských technik a přístupů.
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, L. 2014. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 4429-2.
 • DYTRT, Z. 2017. Odpovědný management. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-352-6.
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M. A KOL. 2013. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2478-682-7.
 • VODÁČEK, L. a VODÁČKOVÁ, O. 2013. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN 978- 80-7261-232-1.
 • ZAPLETALOVÁ, Š. 2017. Management. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-231-7.
  doporučená literatura
 • ARMSTRONG, L. 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 1407-3.
 • FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I. ŠPAČEK, M. a S. HÁJEK, 2012. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2473-985-4.
 • LOJDA, J. 2011. Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3902-1.
 • SEKNIČKA, P. a A. PUTNOVÁ, 2016. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247- 5545-8.
 • TVRDÍKOVÁ, M. 2008. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2472-728-8.
Výukové metody
přednáška
seminář
individuální konzultace
demonstrace dovedností
Metody hodnocení
průběžný test (25 % hodnocení),
seminární práce (10 % hodnocení),
prezentace seminární práce (5 %),
kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/PEMBKMNG