PEMBKPOE Podniková ekonomika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 13. 10. 9:45–11:20 B101, Pá 10. 11. 9:45–11:20 B101, Pá 8. 12. 9:45–11:20 B101
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/28, pouze zareg.: 5/28
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností studentů v oblasti podnikohospodářské praxe.
Osnova
 • 1. Základní pojmy v podnikové ekonomice
  Výnosy, tržby, náklady, třídění nákladů, hospodářský výsledek, diagram bodu zvratu, nákladová funkce, metody stanovení parametrů nákladové funkce, využití nákladové funkce, využití hospodářského výsledku.

  2. Diagram bodu zvratu, rentabilita
  Konstrukce diagramu bodu zvratu, využití diagramu bodu zvratu v ekonomické praxi, příklady využití, rentabilita tržeb, rentabilita nákladů, nákladovost, význam rentability v ekonomice podniku.

  3. Majetková a kapitálová struktura
  Struktura majetku, struktura kapitálu, likvidnost, likvidita, vlastní kapitál, cizí kapitál, důvody použití cizího kapitálu, ukazatel ekonomická přidaná hodnota.

  4. Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku
  Charakteristika příspěvku na úhradu, ekonomická podstata ukazatele, příspěvek na úhradu v diagramu bodu zvratu, využití v manažerské praxi.

  5. Kalkulace úplných a neúplných nákladů
  Využití kalkulace nákladů, jednicové a režijní náklady, výrobní režie, správní režie, odbytová režie, kalkulace s poměrovými čisly, využití kalkulace variabilních nákladů (neúplných) nákladů v podnikové praxi. Cena – metody stanovení ceny, ekonomická podstata ceny, cíle a cenová politika.

  6. Zásobovací, skladovací činnost a výroba
  Základní pojmy, typy zásob, řízení a optimalizace zásob, náklady na zásobovací činnost, optimalizace dodávky, věcné řízení oběžného majetku. Výrobní činnost podniku, výrobní kapacita, časové fondy, typy výroby, spotřeba výrobních faktorů.

  7. Cash management
  Význam pojmu financování, cíle a úkoly financování, působení faktoru času a rizika ve finančním řízení, řízení cash flow, běžné (krátkodobé) financování, pravidla pro finanční rozhodování.
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. info
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Podniková ekonomika: sbírka příkladů a případových studií. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-275-5. info
  doporučená literatura
 • MARTINOVIČOVÁ, Dana a KONEČNÝ Jan VAVŘINA MILOŠ. Úvod do podnikové ekonomiky. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2034-5. info
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Hodnotící metody: řešení případových studií (40 % hodnocení), závěrečný test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBKPOE