PEMBKPRO Projektový management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMBKPRO/01: Pá 6. 10. 8:05–9:40 VS, Pá 3. 11. 8:05–9:40 VS, Pá 1. 12. 8:05–9:40 VS, P. Adámek
PEMBKPRO/02: So 14. 10. 17:15–18:50 B207, So 11. 11. 17:15–18:50 B207, So 9. 12. 17:15–18:50 B207, P. Adámek
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( PEMBAPMA Project Management )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 132 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 85/132, pouze zareg.: 0/132
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vymezení základních pojmů v oblasti projektového managementu, definování rozdílů a specifikace jejich významu. Studenti jsou seznamování se základními informacemi o procesním modelu projektového managementu a přehledu jeho hlavních procesů. Účelem je identifikace nejčastějších problémů při řízení projektů. Nedílnou součástí studia je i charakteristika základních osobních předpokladů pro výkon profese manažera projektu, možnosti zvyšování kvalifikace a kariérního růstu jak rovněž etika výkonu profese manažera projektu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- porozumět charakteristikám projektu, životních cyklu a různým fázím projektu;
- porozumět koncepci organizace projektu a analýzy proveditelnosti;
- aplikovat projektové techniky pro plánování, provádění a kontrolu projektu;
- určit zdroje s ohledem na faktory dokončení projektu, stanovit závislosti a délky úkolů s využitím softwarové podpory;
- aplikovat plán řízení rizik a analyzovat roli zúčastněných stran;
- pochopit odlišnosti v projektových standardech s rozšířením o agilní řízení projektu.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Charakteristika a vymezení projektového managementu
  Definice projektového managementu, jeho význam, úloha a využití projektového řízení. Základní znalostní oblasti projektového managementu. Standardy a standardizace v projektovém managementu. Agilní přístupy k řízení projektů.
  2. Charakteristika a fáze životního cyklu projektu
  Vymezení cíle projektu. Projektový trojimperativ. Organizační struktura projektu. Programy, portfolia a kanceláře řízení projektů. Fáze řízení projektů. Životní cyklus a fáze projektu. Základní procesní model projektového řízení.
  3. Procesy projektového řízení
  Základní procesní model projektového řízení. Charakteristika procesů projektového řízení. Iniciace a zahájení projektu. Plánování projektu. Realizace (koordinace), vlastní řízení projektu. Monitoring a controling projektu. Ukončení projektu.
  4. Oblasti znalostí projektového řízení
  Charakteristika a využití jednotlivých základních oblastí znalostí projektového řízení. Řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, kvality, lidských zdrojů, komunikace a rizik projektu.
  5. Role projektového manažera a projektový tým
  Složení a vedení projektového týmu. Vymezení rolí členů projektového týmu. Kompetence projektového manažera. Řešení problémů, komunikace, vyjednávání a leadership. Zainteresovanost a motivace členů projektového týmu.
  6. Rozpočet projektu a plánování rizik
  Přístupy k sestavení rozpočtu projektu. Nástroje a techniky odhadu nákladů. Řízení nákladů projektu. Význam a postavení rizika v projektovém řízení. Kategorizace a hodnocení rizik. Protiopatření proti hrozbám.
  7. Základní metody projektového řízení
  Charakteristika následujících metod: metoda logického rámce, metoda síťové analýzy, metody agilního projektového řízení, matice odpovědnosti, vývojový diagram, Paretova analýza.
Literatura
  povinná literatura
 • ADÁMEK, Pavel. Projektový managemet: Distanční studijní text. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-272-0. info
 • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5. info
 • SVOZILOVÁ, K. Projektový management. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2. info
  doporučená literatura
 • PMI. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide). Project management institute, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. info
 • HELDMAN, Kim. Project Management Professional – výukový průvodce přípravou na zkoušku. Praha: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3799-4. info
 • SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4644-9. info
 • DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4631-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Hodnotící metody: semestrální práce a případová studie (40 % hodnocení), zkouškový test (60 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta je dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Informace učitele

Aktivity Náročnost [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 108
Přednáška 6
Zápočet 30
Celkem 150
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMBKPRO