PEMBPMSS Management sociálních služeb

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petra Krejčí, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
St 13:55–15:30 B206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPMSS/01: St 15:35–16:20 B206, P. Krejčí
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/35, pouze zareg.: 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řízení organizací v sociálních službách představuje seznámení se specifiky fungování tohoto typu podniku, který je omezen legislativou, taktéž prochází kontrolami kvality. V neposlední řadě nabývá na důležitosti tvorba rozpočtů, plánů, příprava strategie a jejich sledování a zavádění metod řízení kvality i do těchto typů organizací. Management podniků služeb totiž musí často rozhodovat o portfoliu služeb, jejich cenotvorbě, musí umět analyzovat silné a slabé stránky jednotlivých produktů na základě finančních i nefinančních ukazatelů. Cílem předmětu je se seznámit se základy řízení těchto organizací, přípravou strategie, možnostmi zajišťování finančních zdrojů a vnitřního řízení organizace pomocí podnikové kultury. Student je schopen jasně definovat poslání organizace, využít širokou paletu analýz pro tvorbu strategie, využít specifických kompetencí při řízení organizace sociálních služeb. Taktéž je schopen reagovat na otázky týkající se krizového řízení organizace.
Osnova
 • 1. Sociální služby a jejich charakteristika
  2. Specifika podnikání v sociálních službách
  3. Základní pojmy z teorie řízení
  4. Strategické plánování a řízení
  5. Manažerské kompetence v řízení
  6. Tvorba podnikatelských záměrů v sociální sféře
  7. Řízení kvality sociálních služeb
  8. Financování a finanční řízení podniku sociálních služeb
  9. Etika v řízení a kultura organizace
  10. Vybrané přístupy k řízení vedoucí k rozvoji organizace
  11. Inovace v podnicích sociálních služeb
  12. Krizové řízení v sociální sféře
  13. Případové studie
  1. Sociální služby a jejich charakteristika
  Členění a formy poskytování sociálních služeb. Poskytovatelé a podmínky poskytování služeb. Komunitní plánování sociálních služeb.
  2. Specifika podnikání v sociálních službách
  Úvod do sociálního podnikání. Dilemata v podnikání v sociálních službách. Sociální versus komunitní podnikání (soci(et)al entrepreneurship).
  3. Základní pojmy z teorie řízení
  Základní funkce řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce řízení v aplikaci na podnik sociálních služeb.
  4. Strategické plánování a řízení
  Tvorba mise, vize a cílů. Analýzy a prognózy (SWOT analýza, dynamická strategická rozvaha). Strategie a její koncepce (optimalizace portfolia služeb, formulace strategie, realizační plán a prováděcí metodika, kontrola).
  5. Manažerské kompetence v řízení
  Manažerské kompetence, vlastní tvorba kompetenčního modelu v řízení. Delegování pravomocí, formy delegování, proces delegování, překážky, potíže delegování, přínosy. Využití asertivity v sociální praxi.
  6. Tvorba podnikatelských záměrů v sociální sféře
  Fáze tvorby podnikatelského záměru. Volba právní formy podniku se sociálním podtextem, organizace jako neziskový subjekt, organizace jako podnikatelský subjekt, sociální a ekonomické cíle podnikání, marketing produktu a podniku, finanční část záměru, analýza rizik.
  7. Řízení kvality sociálních služeb
  Standardy kvality sociálních služeb dle zákona o sociálních službách , standardy související se samotným poskytnutím služby, personální zabezpečení kvality služeb, standardy spojené s provozem služby.
  8. Financování a finanční řízení podniku sociálních služeb
  Základní zdroje financování sociálních služeb. Základní ekonomické a finanční řízení podniku. Měření efektivnosti, ukazatelé finanční analýzy, analýza společenské návratnosti investice (SROI).
  9. Etika v řízení a kultura organizace
  Předpoklady k etickému chování, etický kodex. Organizační kultura, prvky organizační kultury, diagnóza organizační kultury, silná a slabá organizační kultury.
  10. Vybrané přístupy k řízení vedoucí k rozvoji organizace
  Učící se organizace, metoda QMSS, systém značka kvality, osm dimenzí excellence
  11. Inovace v podnicích sociálních služeb
  Jak inovovat, jaké typy inovací jsou vhodné. Podpora kreativity. Změnové řízení. Organizační změny a adaptabilita.
  12. Krizové řízení v sociální sféře
  Řízení krizových situací a management změn
  13. Případové studie
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEBESTOVÁ, J. Management sociálních služeb. SU OPF Karviná, 2013. ISBN v tisku. info
 • MOLEK, J. Řízení organizací sociálních služeb. Vybrané problémy. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011. ISBN 978-80-7416-083-7. info
 • DĚDINA, J.,CEJTHAMR,V. Management a organizační chování. Praha:Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3348-7. info
 • ZIEGLER, R. An introduction to social entrepreneurship: voices, preconditions, contexts. Northampton, MA: Edward Elgar, 2009. ISBN 18-484-4306-4. info
 • PITNEROVÁ, D. Management sociální práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2012-7. info
 • FAIRBOURNE, J. S., GIBSON, S. W., DYER, W. MicroFranchising: creating wealth at the bottom of the pyramid. MA: Edward Elgar, 2007. ISBN 978-184-7201-089. info
 • MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha:Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-002-X. info
 • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha:Grada, 2004. ISBN 80-247-0648-2. info
  doporučená literatura
 • SRPOVÁ, J. et al. Podnikatelský plán a strategie. Praha:Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. info
 • PRŮŠA, L. Efektivnost sociálních služeb: vybrané prvky a aspekty. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-8700-773-0. info
 • PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-255-6. info
 • WORTH, M. J., GIBSON, S. W., DYER, W. Nonprofit management: principles and practice. Third edition. Northampton, MA: Edward Elgar, 2007. ISBN 978-148-3301-983. info
 • BORSTEIN, D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-513805-8. info
 • BORNSTEIN, D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-513805-8. info
 • NULLOVÁ, M., KONEČNÝ, M. Management. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-240-8. info
 • MATOUŠEK, O., et al. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2. info
 • BILSON, A., ROSS, S. Social work management and practice: systems principles. 2nd ed. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 1999. ISBN 18-530-2388-4. info
Výukové metody
Laboratorní praktika
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Účast na seminářích 50%
Týmový semestrální projekt a jeho obhajoba
Průběžný test
Kombinovaná zkouška

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž124
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem203
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2022/PEMBPMSS