PEMBPPMA Projektový management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petra Krejčí (cvičící)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Rozvrh
Čt 8:05–9:40 AULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPPMA/01: St 14:45–16:20 B308, P. Krejčí
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vymezení základních pojmů v oblasti projektového managementu, definování rozdílů a specifikace jejich významu. Studenti jsou seznamování se základními informacemi o procesním modelu projektového managementu a přehledu jeho hlavních procesů. Účelem je identifikace nejčastějších problémů při řízení projektů. Nedílnou součástí studia je i charakteristika základních osobních předpokladů pro výkon profese manažera projektu, možnosti zvyšování kvalifikace a kariérního růstu jak rovněž etika výkonu profese manažera projektu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- porozumět charakteristikám projektu, životních cyklu a různým fázím projektu;
- porozumět koncepci organizace projektu a analýzy proveditelnosti;
- aplikovat projektové techniky pro plánování, provádění a kontrolu projektu;
- určit zdroje s ohledem na faktory dokončení projektu, stanovit závislosti a délky úkolů s využitím softwarové podpory;
- aplikovat plán řízení rizik a analyzovat roli zúčastněných stran;
- pochopit odlišnosti v projektových standardech s rozšířením o agilní řízení projektu.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Úvod do problematiky projektového managementu
  2. Projektový management
  3. Projektový cyklus a základní atributy projektu
  4. Procesy projektového managementu
  5. Iniciace a zahájení projektu
  6. Plánování projektu
  7. Řízení projektových prací
  8. Projektová kontrola
  9. Uzavření projektu
  10.Specifické oblasti integrovaného řízení projektů
  11.Specifická projektová prostředí
  12.Role projektového manažera
  13.Využití osobních počítačů a softwarová podpora pro řízení projektu. Případové studie
  Obsah
  1. Úvod do problematiky projektového managementu
  Vymezení základních pojmů, definování rozdílů a specifikace jejich významu.
  2. Projektový management
  Organizační struktura projektu. Začlenění projektového managementu do organizační struktury
  a modely organizačních struktur projektového managementu. Projektové řízení a jeho použití.
  3. Projektový cyklus a základní atributy projektu
  Životní cyklus projektu, fáze projektu, členění projektu. Charakteristika atributů projektu.
  4. Procesy projektového managementu
  Základní informace o procesním modelu projektového managementu a přehledu jeho hlavních procesů. Integrované řízení projektu, zaměření na vztahy a interakce, které mezi jednotlivými procesními skupinami působí. Nejčastější problémy řízení projektů.
  5. Iniciace a zahájení projektu
  Zásady přípravy projektu se zaměřením na předprojektové fáze a zahájení projektu. Posouzení potřeb zadavatele projektu a jejich převedení do soustavy cílů projektu, a to s ohledem na zajištění předpokladů pro jejich splnění, realizovatelnost a řiditelnost projektu. Náklady projektu a stanovení jeho ceny. Způsob pořízení projektu.
  6. Plánování projektu
  Charakteristika a postup vytvoření hlavních dokumentů, jež provázejí projekt po celou dobu jeho trvání. Sestavení podrobného rozpisu prací, časový rozpis projektu. Rozpočet projektu, plánování a alokace zdrojů.
  7. Řízení projektových prací
  Komunikační systém projektu. Řízení komunikace. Kooperace a řízení projektového týmu, hledání řešení a shody členů týmu.
  8. Projektová kontrola
  Zjišťování a ověřování skutečného postupu projektu vůči jeho plánu a projektovou kontrolu z pohledu předmětu projektu, časového rozvrhu a rozpočtu projektu jakou součástí úsilí, které zajišťuje efektivitu projektu a jeho směřování ke splnění stanoveného cíle. Metody projektové kontroly. Hlášení o stavu.
  9. Uzavření projektu
  Ukončení všech aktivit projektu. Předání a schválení výstupu projektu. Vypořádání a uzavření administrativní agendy. Provedení všech nezbytných inventur a hodnocení průběhu projektu.
  10. Specifické oblasti integrovaného řízení projektů
  Proces řízení předmětu projektu, jeho změn, rizika a kvality. Harmonické propojení cílů projektu, všech toků dílčích aktivit, úkonů a činností procesních skupin do jednotného systému postupů, přístupů a metod.
  11. Specifická projektová prostředí
  Řízení v multiprojektovém prostředí a v mezinárodním prostředí. Řízení multidimensionálních projektů (programy a mega-projekty). Řízení virtuálních projektových týmů a řízení projektu v malých organizacích.
  12. Role projektového manažera
  Základní osobní předpoklady pro výkon profese manažera projektu, možnosti zvyšování kvalifikace a kariérního růstu. Etika výkonu profese manažera projektu.
  13. Využití osobních počítačů a softwarová podpora pro řízení projektu. Případové studie.
  Softwarové podpory pro řízení projektů. Případové studie - možnosti uplatnění teorie projektového managementu; aktuální příkl
Literatura
  povinná literatura
 • KOPPENBORG, T. J. Project Management: a contemporary appr. Australia: South-Western, 2009. ISBN 978-0-324-65797-5. info
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1501-5. info
 • NĚMEC, V. Projektový management. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 184 s., 2002. ISBN 80-247-0392-0. info
 • DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V., NĚMEC V. Projektový management. . Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-287-5. info
  doporučená literatura
 • McWHORTER SEMBER, B., MORRIS, R. Project Management that Works. New York, 2008. ISBN 978-0-8144-0988-6. info
 • LEWIS, J. P. Fundamentals of project management. 3. vyd. New York: Amacom, 2007. ISBN 0-8144-0879-6. info
 • ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno, 2007. ISBN 80-7226-218-1. info
 • TICHÝ, M. Ovládání rizika. Analýza a management. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5. info
 • RAIS, K., SMEJKAL, V. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0198-7. info
 • KOPČAI, A. Řízení proudu změn 1. vyd. Ostrava: Kopčai - Silma ´90, 1999. ISBN 80-902358-1-6. info
  neurčeno
 • APPLEGARTH, M., POSTER, K. Projektový management. Praha, 2006. ISBN 80-7367-141-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Písemný test
Zápočet
Informace učitele
Úspěšné absolvování průběžného testu (minimální úspěšnost 60%).
Semestrální práce obhájená v předem stanoveném termínu.
Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu (minimální úspěšnost 60%).
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž84
Přednáška13
Seminář26
Zápočet30
Celkem153
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/PEMBPPMA