PEMNKMAE Manažerská ekonomika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 13. 10. 8:05–9:40 AULA, Pá 10. 11. 8:05–9:40 AULA, Pá 8. 12. 8:05–9:40 AULA
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( PEMNAMAE Managerial Economics || PEMNAMEK Managerial Economics )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 97/150, pouze zareg.: 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu navazuje na předmět Podniková ekonomika, který uvedl studenty do problematiky řízení ekonomiky podniku. Cílem předmětu je na základě znalostí procesů, které v podniku probíhají, naučit se je popsat, evidovat, měřit jejich výkonnost a to nejen pomocí finančních, ale i nefinančních ukazatelů a využívat moderních metod řízení. Dále pak je výuka vedena k praktickému využití analýz při sestavování zakladatelského rozpočtu, posuzování investičních projektů a hodnocení inovačních záměrů.
Osnova
 • 1. Poptávková funkce, provozní páka
  Závislost ceny na očekávané výši prodejů, cena, diagram závislosti celkových tržeb a nákladů na objemu prodeje, provozní páka jako transformace výkonů na výsledek hospodaření, stupeň provozní páky.
  2. Nákladový controlling
  Obsah a význam controllingu, koncepce controllingu, funkce controllingu, příspěvek na úhradu v nákladovém controllingu, controlling jako doplňkový system řízení podniku, členění nákladů pro účely controllingu. Vnitropodnikové předávky výkonů.
  3. Plán výroby, řízení zásob
  Výrobní program, výrobní proces, výrobní kapacita, časový fond, zásoby, charakteristika moderního výrobního procesu, plánování výrobního programu, optimální výrobní dávka, kapacita výrobních linek, strategie udržování zásob.
  4. Nelineární závislost tržeb a nákladů na objemu produkce
  Poptávková funkce v manažerské ekonomice, závislost ceny na očekávané výši prodejů, formy nelineárního průběhu tržeb, vztah tržeb a příspěvku na úhradu, diagram bodu zvratu jako závislost výsledku hospodaření na tržbách.
  5. Produktivita
  Efektivnost, hospodárnost, produktivita, produktivita práce, parciální produktivita, kombinace výrobních faktorů, spotřeba výrobních faktorů – náklady podniku, účinnost, ekonomická efektivnost, technická efektivnost.
  6. Hodnotový řetězec interních procesů a ekonomie rozsahu
  Produktivita a nové podnikové systémy, cesty ke zvyšování produktivity, interní procesy, hodnotový řetězec interních procesů, provozní proces, měření doby procesu, ekonomie rozsahu a její využití, hranice využitelnosti ekonomie rozsahu.
  7. Manažerské pojetí rozborů hospodaření
  Rozborová činnost, oblasti rozborové činnosti podniku, rozbor výsledku hospodaření, přepočtený plan, výrobní činnost, zásoby, doba obratu zásob. Opotřebovávání majetku podniku, řízení čistého pracovního kapitálu, náklady za používání kapitálu, efekt, síla působení finanční páky. Optimální kapitálová struktura.
Literatura
  povinná literatura
 • STELMACH, K. a Ž. RYLKOVÁ. Manažerská ekonomika v příkladech. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-273-7. info
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
  doporučená literatura
 • STELMACH, K. a A. PAWLICZEK. Manažerská ekonomika. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-986. info
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1. info
 • M. Synek, H. Kopkáně, M. Kubálková. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Hodnotící metody: řešení případových studií (40 % hodnocení), závěrečná kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/PEMNKMAE