PEMNKPMO Právo v mezinárodním obchodě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michael Münster (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 2 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/2, pouze zareg.: 1/2
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými otázkami právní regulace podnikání v oblasti mezinárodního obchodu, zejména s ohledem na zvláštnosti mezinárodních obchodních transakcí oproti běžným vnitrostátním podnikatelským vztahům. Důraz je kladen na aplikovatelné právo a v případě expanze na cizí trhy, objasnění organizačních a smluvních forem vstupů na ně.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Úvod do práva mezinárodního obchodu
  2. Prameny práva mezinárodního obchodu
  3. Smluvní formy vstupu na zahraniční trhy
  4. Organizační formy vstupu na cizí trhy
  5. Mezinárodní koupě prodej
  6. Postup při uzavírání kupní smlouvy
  7. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy
  8. Odpovědnost za porušení kupní smlouvy
  9. Dodací podmínky INCOTERMS
  10.Smlouvy uzavírané v mezinárodní přepravě
  11.Mezinárodní zajišťovací a platební prostředky
  12.Právní aspekty řešení sporů ve vztazích s mezinárodním prvkem
  13.Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě
Literatura
  povinná literatura
 • GONGOL, T. Právo v mezinárodním obchodě: Vybrané otázky smluvního práva v mezinárodním obchodě. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-921-3. info
 • SCISKALOVÁ, M. a Z. ŠVARC. Sbírka případových studií z práva mezinárodního obchodu. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-100-2. info
  doporučená literatura
 • Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů. info
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. info
 • zákon č. 90/2015 Sb., O obchodních korporacích. info
 • KUČERA, Z., M. PAUKNEROVÁ a K. RŮŽIČKA. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-807-3801-083. info
 • ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-196-X. info
 • DĚDIČ, J. Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? 2. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-727-3122-X. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Informace učitele
Zkouška se koná formou písemného testu z celého rozsahu studia a má část teoretickou (test) a praktickou (řešení konkrétní případové studie). Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání řešení zadané případové studie. Možnost konzultací s vyučujícím v celém průběhu semesru v LMS Moodle a vyplnění cvičných testů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/PEMNKPMO