PEMNPMEK Managerial Economics

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Mon 13:05–14:40 AULA
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMNPMEK/01: Wed 9:45–11:20 A217, Ž. Rylková
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
The course can be registered independently on the courses.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 5 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/5, only registered: 1/5
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Content of the course follows the course Business Economics, which introduced students to the problems of management of economics in a company. The course is based on the knowledge of the processes that take place in the company. The aim is to learn to describe them, record them, measure their performance, not only through financial but with the use of non-financial indicators as well, and to use modern management methods for management. Furthermore, the course leads to practical use in preparing analyzes of the founding of the budget, assessment of investment projects and evaluation of innovative projects.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Poptávková funkce, provozní páka
  Závislost ceny na očekávané výši prodejů, cena, diagram závislosti celkových tržeb a nákladů na objemu prodeje, provozní páka jako transformace výkonů na výsledek hospodaření, stupeň provozní páky.
  2. Nákladový controlling
  Obsah a význam controllingu, koncepce controllingu, funkce controllingu, příspěvek na úhradu v nákladovém controllingu, controlling jako doplňkový system řízení podniku, členění nákladů pro účely controllingu. Vnitropodnikové předávky výkonů.
  3. Plán výroby, řízení zásob
  Výrobní program, výrobní proces, výrobní kapacita, časový fond, zásoby, charakteristika moderního výrobního procesu, plánování výrobního programu, optimální výrobní dávka, kapacita výrobních linek, strategie udržování zásob.
  4. Nelineární závislost tržeb a nákladů na objemu produkce
  Poptávková funkce v manažerské ekonomice, závislost ceny na očekávané výši prodejů, formy nelineárního průběhu tržeb, vztah tržeb a příspěvku na úhradu, diagram bodu zvratu jako závislost výsledku hospodaření na tržbách.
  5. Produktivita
  Efektivnost, hospodárnost, produktivita, produktivita práce, parciální produktivita, kombinace výrobních faktorů, spotřeba výrobních faktorů – náklady podniku, účinnost, ekonomická efektivnost, technická efektivnost.
  6. Hodnotový řetězec interních procesů a ekonomie rozsahu
  Produktivita a nové podnikové systémy, cesty ke zvyšování produktivity, interní procesy, hodnotový řetězec interních procesů, provozní proces, měření doby procesu, ekonomie rozsahu a její využití, hranice využitelnosti ekonomie rozsahu.
  7. Manažerské pojetí rozborů hospodaření
  Rozborová činnost, oblasti rozborové činnosti podniku, rozbor výsledku hospodaření, přepočtený plan, výrobní činnost, zásoby, doba obratu zásob. Opotřebovávání majetku podniku, řízení čistého pracovního kapitálu, náklady za používání kapitálu, efekt, síla působení finanční páky. Optimální kapitálová struktura.
Literature
  required literature
 • STELMACH, K. a Ž. RYLKOVÁ. Manažerská ekonomika v příkladech. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-273-7. info
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
  recommended literature
 • STELMACH, K. a A. PAWLICZEK. Manažerská ekonomika. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-986. info
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1. info
 • Synek, Miloslav. Manařerské výpočty a ekonomická analýza. Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Seminar classes
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta: docházka na semináře (min. 50 % účast).
Hodnotící metody: řešení případových studií (40 % hodnocení), závěrečná kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/PEMNPMEK