PEMNPOOR Obchodní organizace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lucie Vavrušková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/55, pouze zareg.: 0/55
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky obchodních organizací s důrazem na problematiku retailingu, kterému je ve vyspělých zemích věnována značná pozornost pro jeho význam nejen v oblasti vytváření pracovních míst, podílu na HDP, ale především v uspokojování potřeb zákazníků - spotřebitelů jako hlavního kritéria úspěšnosti každé obchodní firmy. Předmět je zaměřen zejména na hlavní rozvojovou složku, což jsou velké a střední firmy, může však posloužit i malým podnikatelům, kteří chtějí uspět na trhu a uplatnit se zde po boku velkých firem či různých obchodních sdružení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - charakterizovat vývojové trendy obchodu a maloobchodu a aplikovat je na prostředí České republiky, Evropy i světa, - identifikovat používané strategie v obchodě včetně marketingových přístupů, vysvětlit jejich význam a praktickou aplikaci s ohledem na tržní prostředí, - pochopit principy lokalizace prodejen a metodické přístupy k vymezení zájmové oblasti prodejen a odhadu kupního potenciálu, což je východiskem pro plánování prodeje, - vysvětlit zásady modelování organizačních struktur v obchodě a formy koncentrace a kooperace v obchodě z hlediska budování postavení firem na trhu, - vyhodnotit problémy řízení lidských zdrojů v obchodě a maloobchodě a vybrat vhodnou motivaci pracovníků s ohledem na podporu prodeje, - analyzovat vhodné metody operativního managementu se záměrem zajištění plynulého obchodního provozu.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Vývojové trendy v obchodě
  2. Obchod v světě, v Evropě a v ČR
  3. Řízení obchodní organizací a strategie
  4. Marketing a jeho cíle
  5. Územní a tržní analýza
  6. Organizování a modelování organizačních struktur v obchodě
  7. Formy kooperace a koncentrace v obchodě
  8. Řízení lidských zdrojů v obchodě
  9. Mzdové systémy v obchodě a pracovní motivace
  10.Pracovní procesy v obchodním provozu
  11.Organizace práce v obchodním provozu
  12.Bezpečnostní management
Literatura
  povinná literatura
 • STARZYCZNÁ,H. a R. Bauerová.2021. Obchodní organizace.
 • STARZYCZNÁ, H. Obchodní organizace. Karviná: Su OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-043-6. info
 • ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2049-4. info
  doporučená literatura
 • STARZYCZNÁ, H. Transformace maloobchodu v České a Slovenské republice v letech 1993-2003 v jejích historických souvislostech. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-666-3. info
 • CIMLER, P., D. ZADRAŽILOVÁ a kol. Retail Management. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6. info
 • RUSELL- JONES, N. Customer Relationship management. London: Financial World Publishing, 2002. ISBN 0-85297-609-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Průběžný test (20 bodů) Písemná zkouška (80 bodů)
Informace učitele
Vypracování průběžného testu. Je vyžadována 50% účast na seminářích.
Průběžný test musí být napsán před vlastní zkouškou. Možnosti e-konzultací s vyučujícím i osobních konzultací. Zkouška probíhá formou písemného testu, který slouží k ověření znalostí studentů z celého rozsahu předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2022, léto 2023.