MP319 Manažerské dovednosti

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2008
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl kurzu: Cílem kurzu je navázat na teoretické poznatky z kurzu Management a poskytnout možnost studentům seznámení se základními potřebnými manažerskými dovednostmi, které využijí při řízení práce lidí v konkrétních situacích.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Profil a práce manažera
  2. Testování schopností, osobnosti a motivace manažera
  3. Řízení kariéry
  4. Vedení lidí
  5. Vedení porad
  6. Delegování pravomoci a odpovědnosti
  7. Týmová práce
  8. Řešení konfliktních situací
  9. Řízení změn
  10. Řízení času
  11. Řízení znalostí
  12. Řízení vztahů se zákazníky
  13. Management v období globalizace
  14. Obchodní styk, styk s veřejností a společenský styk manažera
  15. Životní styl manažera

  Obsah kurzu:
  1. Profil a práce manažera
  Základní kompetence manažera (odborné znalosti, praktické dovednosti, sociální zralost). Osobnostní předpoklady úspěšnosti manažera. Obecné principy a charakter manažerské práce, styl manažerské práce. Manažerská odpovědnost a manažerská role. Vztah manažera k podřízeným.
  2. Testování schopností, osobnosti a motivace manažera
  Testy schopností - verbální logika, numerická logika, percepční logika, prostorová představivost, technické schopnosti, bystrost, analytické schopnosti. Testy osobnosti - osobnostní dotazník, typické osobnostní kombinace. Testy motivace - motivační dotazník, typické motivační oblasti.
  3. Řízení kariéry
  Definice a kritéria kariéry, kariéra osobní a profesní, kariérový pohyb. Podmínky pro rozvoj kariéry. Poziční faktory vytvářející možnosti postupu. Ukazatele manažerského vzestupu. Kariérové typy, kariérové kotvy, dotazník potřeb a kariérových kotev. Kariérové cykly, kariéra v zaměstnání (boj o moc v organizaci, kariérové šachy, kariéra žen, plánování kariéry.).
  4. Vedení lidí
  Moc a autorita. Charakteristika stylů vedení lidí podle různých autorů, využití manažerské mřížky k vedení lidí. Zásady manipulačních taktik při vedení lidí. Pozitivní a negativní taktiky. Taktická úskalí a taktické strategie. Budování vztahů a reakce na různé taktické strategie. Nekorektní ovlivňování. Myšlenkové mapy a snadné přesvědčování, síla slova. Jednání s problémovými lidmi. Ženy ve vrcholných funkcích. Mocenská hra, ovlivňování a psychologie.
  5. Vedení porad
  Význam a přínos porad, příprava a průběh porad, zásady vedení porad, časté chyby a nedostatky.
  6. Delegování pravomoci a odpovědnosti
  Proces centralizace a decentralizace rozhodování, výhody a nevýhody delegování. Postup a problémy delegování.
  7. Týmová práce
  Stadia vývoje pracovního kolektivu. Podmínky efektivní týmové práce. Formy, vývojové fáze a faktory úspěšnosti týmové práce. Hierarchické a procesně orientované vedení týmu. Úloha vedoucího týmu (krotitel, moderátor, kouč), jeho kvalifikace. Role členů týmu. Rozvíjení kompetencí týmu. Vytváření a řízení základních týmových procesů. Činnosti podporující zlepšení skupinového výkonu.
  8. Řešení konfliktních situací
  Charakteristika konfliktu a proces vývoje konfliktních situací. Strategie zvládání konfliktů. Důsledky konfliktů pro manažerskou práci.
  9. Řízení změn
  Změny vedoucí k úspěchu a síly vyvolávající potřebu změny. Proces při realizaci změn. Bariéry změn, vytváření vize a strategie pro řízení změn, techniky organizačních změn. Radikální změny, reengineering, TQM - Total Quality Management. Nebezpečnost krizových situací při nezvládnutí změn.
  10. Řízení času
  Význam času pro manažera, inventura času. Stanovování cílů a jejich priorit. Plánování času a kontrola plánu, plánovací techniky. Technika řízení času. Časové aspekty práce s písemnými informacemi, archivace, uspořádání pracovního prostředí, strategie schůzí, delegování. Zloději času, ochrana před vyrušováním. Využití informačních technologií a práce
Literatura
  povinná literatura
 • LEDNICKÝ, V. A KOL. Manažerské dovednosti. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-229-7. info
 • KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R. Manažerské kompetence : způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0698-9. info
 • ŠULEŘ, O. Zvládáte své manažerské role? Praha : Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-702-7. info
 • BRADBURY, A. Manažerské dovednosti - jak ovlivňovat druhé. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-380-3. info
  doporučená literatura
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak řídit a vést lidi. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-308-0. info
 • BAY, R.H. Účinné vedení týmu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-247-9068-8. info
 • KOTTER, J.P. Vedení procesu změny. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-015-5. info
 • TEPPER, B.B. Manažerské znalosti a dovednosti. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-347-2. info
 • NĚMEC, P. Public relations. Praxe komunikace s veřejností. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-20-4. info
 • PROKOPENKO, J. a kol. Vzdělávání a rozvoj manažerů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-250-6. info
 • ŠULÉŘ, O. Manažerské techniky I. 1.vyd. Olomouc: Rubiko, 1995. ISBN 80-85839-06-7. info
 • ŠULÉŘ, O. Manažerské techniky II. 1.vyd. Olomouc: Rubiko, 1995. ISBN 80-85943-19-0. info
Informace učitele
Požadavky na absolvování kurzu:
Podmínkou pro absolvování kurzu je zpracování a obhájení seminární práce v průběhu semestru. Kurz je ukončen zkouškou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1991, léto 1992, léto 1993, léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2008/MP319