FIUNPVEF Veřejné finance

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2015
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Irena Szarowská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Irena Szarowská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Veřejné finance seznamuje studenty s problematikou veřejných financí, zejména se základními charakteristikami finančních vztahů, kterých se účastní stát, jakož i s teoretickými a praktickými aspekty rozpočtové a fiskální politiky státu, finančními vazbami mezi Českou republikou a Evropskou unií. Výklad je primárně zaměřen na pochopení makro-, mikro- a mimoekonomických důsledků aktivit státu financovaných z veřejných rozpočtů. V neposlední řadě je pozornost věnována aktuálním trendům a problémům veřejných financí - především příčinám, důsledkům řešení problematiky veřejného dluhu.
Osnova
 • 1. Teoretická východiska veřejných financí
  2. Příjmy veřejných rozpočtů I.
  3. Příjmy veřejných rozpočtů II.
  4. Veřejné finance a daně
  5. Veřejné výdaje
  6. Rozpočtová politika a fiskální cílení
  7. Prostorové aspekty veřejných financí
  8. Rozpočtová soustava a rozpočtová skladba v ČR
  9. Státní rozpočet
  10. Veřejné fondy v soustavě veřejných rozpočtů
  11. Rozpočtový deficit
  12. Státní a veřejný dluh
  13. Mezinárodní trendy ve veřejných financích
  1. Teoretická východiska veřejných financí
  Charakteristika a pojetí veřejných financí. Struktura a funkce veřejných financí. Fiskální funkce státu. Rozpočtová vs. fiskální politika- vymezení základních pojmů, vzájemné vazby, cíle, nástroje, kompetence, hlavní rozdíly.
  2. Příjmy veřejných rozpočtů I.
  Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. Daně a kvazidaně a jejich postavení v systému veřejných rozpočtů. Svěřené a sdílené daně, rozdělení daňového výnosu a rozpočtové určení daní v ČR.
  3. Příjmy veřejných rozpočtů II.
  Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na státní politiku zaměstnanosti a jejich postavení v soustavě veřejných příjmů. Clo, místní daně a jejich úloha v systému veřejných příjmů. Poplatkový systém a jeho výnosové určení v ČR.
  4. Veřejné finance a daně
  Zásady zdaňování, daňové a výdajové incidence. Faktory působící na přesun daně. Měření daňového dopadu. Daňové břemeno, nadměrné daňové břemeno, vznik mrtvé ztráty.
  5. Veřejné výdaje
  Druhy veřejných výdajů a jejich klasifikace. Vývoj a příčiny růstu veřejných výdajů. Základní teorie růstu. Efektivnost a metody hodnocení efektivnosti veřejných výdajů.
  6. Rozpočtová politika a fiskální cílení
  Faktory ovlivňující vývoj příjmů, vyrovnanost rozpočtu. Mandatorní výdaje a trendy prosazující se na výdajové straně veřejných rozpočtů. Fiskální cílení a možná fiskální pravidla. Faktory fiskální disciplíny.
  7. Prostorové aspekty veřejných financí
  Teorie fiskálního federalismu. Vertikální a horizontální struktura rozpočtové soustavy, fiskální decentralizace a centralizace, funkce jednotlivých stupňů vlád. Vertikální, horizontální a kombinovaný model fiskálního federalismu, pozitiva, negativa, rozdíly.
  8. Rozpočtová soustava a rozpočtová skladba v ČR
  Soustava rozpočtových orgánů a institucí. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová pravidla a jejich vazba na veřejné finance. Rozpočtová skladba a veřejné finance.
  9. Státní rozpočet
  Státní rozpočet ČR. Rozpočtový proces, střednědobý rozpočtový výhled, rozpočtová opatření, rozpočtové rezervy. Časový nesoulad příjmů a výdajů státního rozpočtu, typy příjmů a výdajů státního rozpočtu, vyrovnanost rozpočtu. Účet sociálního zabezpečení, státní pokladna.
  10. Veřejné fondy v soustavě veřejných rozpočtů
  Státní, majetkové, účelové a ostatní fondy v ČR. Tvorba zdrojů fondů, použití prostředků, pravidla hospodaření. Národní fond, jeho funkce, zdroje, hospodaření s jeho prostředky.
  11. Rozpočtový deficit
  Pojem deficitu, aktivní a pasivní příčiny rozpočtového deficitu, možnosti jeho financování. Důsledky deficitu státního rozpočtu. Maastrichtské fiskální kritérium deficitu vládního sektoru v mezinárodním srovnání. Deficit rozpočtů obcí a krajů.
  12. Státní a veřejný dluh
  Státní vs. veřejný dluh. Formy a příčiny růstu státního a veřejného dluhu. Členění veřejného dluhu. Důsledky veřejného dluhu. Řešení dluhového problému a správa dluhu. Maa
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. info
 • ROSEN, H.S. GAYER, T. Public finance. 10 th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2013. ISBN 978-0078021688. info
 • HAMERNÍKOVÁ,B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-497-0. info
 • DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1. info
 • SZAROWSKÁ, I. Veřejné finance A - Distanční opora ke studiu. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-343-9. info
 • BUCHANAN, J. M. . Public Principles of Public Debt (Collected Works of James M. Buchanan. Liberty Fund, 1999. ISBN 978-0865972162. info
  doporučená literatura
 • Časopisecké články z: Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Moderní obec a jiných periodik dle doporučení vyučujícího. info
 • URBÁNEK, V. Veřejné finance. Praha: Oeconomica. ISBN 80-245-0931-8. info
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. info
 • HILLMAN, A. L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. 2 nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521738057. info
 • HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance - učebnice. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-8432-88-2. info
 • DALTON, H. Principles of Public Finance. London: Routledge, 2003. ISBN 0-415-31397-X. info
 • HILLMAN, A. L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-00114-5. info
 • OCHRANA, F. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-71-8. info
 • BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha, 1998. ISBN 80-7226-116-9. info
 • ROSEN, H.S. The Fiskal Behaviour of State and Local Governments. Cheltenham: Edward Elgar, 1997. ISBN 1-85898-654-0. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 25 %.
2 diskuze, průběžný test, závěrečná ústní zkouška.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.