PEMNARLZ Human Resource Management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2015
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (přednášející)
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc. (cvičící)
Ing. Radim Řihák (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s významem řízení lidských zdrojů a jejich úlohou v podniku. Poukázat na novou roli personálního managementu ve světě a v ČR. Položit důraz na systémový výklad a procvičení základního programu personálního managementu v našich podnicích a organizacích. Dosáhnout zvládnutí základních metod a postupů uplatňovaných v personálním řízení v podnicích a institucích s důrazem na morální aspekty a kooperativní partnerství zaměstnance a zaměstnavatele.
Osnova
 • 1. Úvod do studia řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku
  2. Podniková kultura a organizační struktury v systému řízení lidských zdrojů
  3. Analýza pracovních míst
  4. Personální plánování
  5. Získávání pracovníků
  6. Výběr pracovníků
  7. Přijímání, orientace, rozmisťování a uvolňování
  8. Hodnocení pracovníků
  9. Podnikové vzdělávání pracovníků a rozvoj manažerů
  10. Odměňování pracovníků
  11. Pracovní vztahy v podniku a role odborů v jejich ovlivňování
  12. Péče o pracovníky a bezpečnost práce a ochrana zdraví
  13. Personální informační systém a ochrana osobních dat
  ad 1) Pojetí a význam řízení lidských zdrojů. Úkoly řízení lidských zdrojů. Personální politika a personální strategie. Strategické řízení lidských zdrojů. Úloha a význam řízení lidských zdrojů v podniku.
  ad 2) Vztah podnikové filozofie a podnikové kultury. Úrovně podnikové kultury. Podniková kultura a subkultury. Silná a slabá podniková kultura jako výsledek vztahu management - zaměstnanci. Typy organizačních struktur. Lidé v organizační struktuře.
  ad 3) Definice pracovního místa, úkoly a terminologie analýzy pracovních míst. Popis a specifikace pracovního místa. Zdroje informací a metody zjišťování informací o pracovních místech. Metody analýzy.
  ad 4) Účel a hlavní úkoly personálního plánování a jeho postavení v podnikovém plánování. Proces personálního plánování v podniku. Odhad potřeby lidských zdrojů. Plánování dílčích personálních činností. Subjekty plánování lidských zdrojů a jejich úkoly. Časová dimenze personálního plánování.
  ad 5) Charakteristika a úkoly získávání pracovníků. Vnitřní a vnější zdroje pracovníků. Proces získávání pracovníků a jeho kroky. Nástroje a metody získávání pracovníků a jejich stabilizace v podniku. Vztah získávání pracovníků k jiným personálním procesům.
  ad 6) Úkoly výběru pracovníků. Metody posuzování uchazečů. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů uplatňovaných k predikci úspěšného pracovního výkonu. Fáze výběru pracovníků. Zásady a metody výběru pracovníků. Vztah výběru k přijímání pracovníků.
  ad 7) Formální náležitosti přijímání pracovníků. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita. Obsah oblastí orientace a časový plán. Rozmisťování pracovníků a staffing. Formy rozmisťování pracovníků. Snižování počtu pracovníků a jeho metody. Outplacement a možnosti jeho využití.
  ad 8) Význam a cíle hodnocení pracovníků. Předmět a kritéria hodnocení. Proces hodnocení pracovníků. Subjekty hodnocení. Metody hodnocení pracovníků. Formy sdělování výsledků hodnocení pracovníkům. Problémy a chyby při hodnocení pracovníků.
  ad 9) Místo a význam podnikového vzdělávání v systému řízení lidských zdrojů. Systém podnikového vzdělávání pracovníků. Identifikace potřeby vzdělávání. Plánování podnikového vzdělávání. Metody vzdělávání a možnosti jejich aplikace. Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu. Rozvoj manažerů - možnosti a omezení. Kariérové plány.
  ad 10) Význam a úkoly odměňování. Základní otázky systému odměňování. Strategie a politika odměňování. Neanalytické a analytické metody hodnocení práce. Tržní oceňování práce. Mzdový systém podniku. Mzdotvorné faktory. Struktura mzdového systému. Nové tendence v odměňování. Pracovněprávní aspekty odměňování.
  ad 11) Význam pracovních vztahů v podniku. Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů. Vztah zaměstnavatel - zaměstnanec, nadřízený - podřízený, participující pracovníci. Konflikty v pracovních skupinác
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, M. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. London, 2009. ISBN 978-0-7494-5242-1. info
  doporučená literatura
 • SNELL, S. A., BOHLANDER, G. W. Managing Human Resources. Mason, 2012. ISBN 978-1-111-53282-6. info
 • ROBINSON, I. Human Resource Management in Organisations. London, 2006. ISBN 1843980665. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je prezentace seminární práce a minimálně 70 % aktivní účast na seminářích.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.