EVSNPMAB Makroekonomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2016
Rozsah
3/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Makroekonomie rozvíjí znalosti, jež studenti navazujících magisterských studijních programů získali při studiu předmětů, v jejichž rámci byly přednášeny základy obecné ekonomie v bakalářské formě studia. V rámci výuky studenti získají teoreticko-metodologické poznatky z oblasti tvorby a uplatňování rovnovážných makroekonomických modelů v podmínkách uzavřené a následně otevřené ekonomiky, zaměří svou pozornost na problematiku inflace a trhu práce a dále také na oblast problematiky dlouhodobého ekonomického růstu. Ve svém souhrnu tak předmět rozvíjí znalosti získané v základním kurzu makroekonomie, a to na vyšší úrovni se širokým využitím formalizovaných zápisů složitých makroekonomických souvislostí.
Osnova
 • 1. Jednoduchý keynesiánský model a jeho využití v analýze třísektorové a čtyřsektorové ekonomiky
  2. Model IS-LM
  3. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM
  4. Model IS-ELM, hospodářská politika v modelu IS-ELM
  5. Makroekonomie otevřené ekonomiky
  6. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM-BP
  7. Platební bilance
  8. Model AD-AS a jeho dynamizace, fiskální a monetární politika v modelu AD-AS
  9. Teorie racionálních očekávání
  10. Inflace a nezaměstnanost a jejich vzájemný vztah
  11. Hospodářský cyklus a teorie konjunktury
  12. Měnový kurz, teorie optimální měnové oblasti, její vývoj a možnosti její praktické aplikace
  13. Ekonomický růst
  1. Využití modelu při určení rovnovážného produktu. Vliv vládních spotřebních výdajů za zboží a služby, daní, transferových plateb a čistého exportu na úroveň produktu v ekonomice.
  2. Rovnováha na trhu statků křivka IS a její formalizace. Trh finančních aktiv, poptávka po reálných peněžních zůstatcích a její determinanty, rovnováha na trhu aktiv, formalizace křivky LM. Současná rovnováha na trhu statků a na trhu aktiv, model IS-LM.

  3. Účinnost fiskální politiky a monetární politiky prizmatem modelu IS-LM. Kritéria volby fiskální politiky a monetární politiky a jejich kombinace.

  4. Nedostatky modelu IS-LM východiska konstrukce modelu IS-ELM. Vliv změn v očekávané míře inflace na úroveň důchodu v ekonomice. Hospodářsko-politické implikace modelu IS-ELM.
  5. Rovnovážná úroveň produktu v otevřené ekonomice, bilance zboží a služeb běžný účet, čisté vývozy a jejich determinanty, determinanty dovozu a vývozu, vliv změny měnového kurzu na tuzemské dovozy a vývozy, autonomní vývozy, funkce dovozu, autonomní dovozy, dovozy závislé na tuzemském důchodu, mezní sklon k dovozu. Model IS-LM-BP a rovnovážný produkt.
  6. Účinnost fiskální a monetární politiky prizmatem modelu IS-LM-BP v podmínkách dokonalé mobility kapitálu a v systému pevných a pružných měnových kurzů.
  7. Platební bilance, její kategorie. Mezinárodní tok zboží služeb a kapitálu a domácí ekonomika. Vyrovnávaní bilance na běžném účtu a platební bilanci jako celku. Vyrovnávací mechanismy v platební bilanci.
  8. Agregátní poptávka a její struktura, odvození křivky agregátní poptávky v uzavřené ekonomice z modelu IS-LM při různých cenových hladinách, charakteristika křivky agregátní poptávky a její formalizace. Vliv fiskální a monetární politiky na křivku agregátní poptávky a agregátní nabídky. Dynamizace modelu AD-AS. Fiskální a monetární politika za předpokladu dynamické křivky agregátní poptávky a agregátní nabídky.
  9. Teoretický pohled na problematiku očekávání. Nová klasická makroekonomie versus racionální očekávání v keynesovské ekonomii. Účinky očekávané a neočekávané hospodářské politiky v modelu nových klasických makroekonomů a neklasickém modelu racionálních očekávání.

  10. Phillipsova křivka v keynesiánském a friedmanovském pojetí. Lucasova verze Phillipsovy křivky a její pojetí novou klasickou makroekonomií. Philipsova křivka a koncepce NAIRU.
  11. Elementární kategorie teorií hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus v pojetí monetaristů nové klasické makroekonomie. Teorie reálného hospodářského cyklu. Politické šoky a teorie politického hospodářského cyklu. Keynesovsky orientované teorie hospodářského cyklu a kritika keynesovské spotřební funkce. Hospodářský cyklus v neklasické teorii racionálních očekávaní. Konjunkturní analýza a základní konjunkturní indikátory.
  12. Determinace devizového kurzu v krátkém a dlouhém období. Teorie optimální měnové oblasti. Možnosti praktické aplikace
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEVELA, M. Makroekonomie II. Středně pokročilý kurz. Brno: Mendelova univerzita, 2012. ISBN 978-80-7375-609-3. info
 • MANKIW, N., G. Principles of Macroeconomics. Cengage Learning, 2012. ISBN 978-0-538-4306-6. info
 • SCHILLER, B., HILL, C., WALL, S. The Macro Economy Today: 13th Edition. McGraw-Hill Higher Education, 2012. ISBN 9780077769581. info
 • BENASSY, J., P. Macroeconomic Theory. Oxford University Press, 2011. ISBN 9780199924219. info
 • CAHLÍK, T., HLAVÁČEK, M., SEIDLER, J. Makroekonomie. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1906-4. info
 • SOUKUP, J. A KOL. Makroekonomie: moderní přístup. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-219-2. info
 • HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7179-861-3. info
 • MACH, M. Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-18-9. info
  doporučená literatura
 • WAWROSZ, P., HEISSLER, H., MACH, P. Reálie v makroekonomii: odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-848-0. info
 • JONES, CH. I. Macroeconomics. New York: W. W. Norton & Company, 2011. ISBN 978-0-393-93423-6. info
 • HALL, R. E., PAPELL, D. H. Macroeconomics: Economic Growth, Fluctuations And Policy. New York: W. W. Norton & Company, 2011. ISBN 978-0-393-97515-4. info
 • MANSOOR, M. Makroekonomie v praxi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-560-1. info
 • SCHILLER, B., R., WILSON, L., MAIER, M. Study Guide T/a The Macro Economy Today 10e. McGraw-Hill, 2005. ISBN 9780073042244. info
 • ROZMAHEL, P. Macroeconomics. Brno: Mendelova univerzita, 2004. ISBN 80-7157-817-7. info
 • MACH, M. Makroekonomie. Pokročilejší analýza III. část. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-22-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Zápočtová test, kombinovaná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.
Ostatní studijní zátěž: Studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice středně pokročilé makroekonomie.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž77
Přednáška39
Seminář26
Zkouška40
Celkem182
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.