INMNARAE Decision Analysis for Managers

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • 1. Vícekriteriálnost jako podstatný rys rozhodování
  Úvod do vícekriteriálního rozhodování. Proces rozhodování. Informace v rozhodování. Teoretický a reálný rozhodovatel. Základní prvky vícekriteriálního rozhodování. Kritéria - stanovení cílů a kritérií, váhy kritérií, metody stanovení variant
  a důsledků variant.
  2. Metody modelování preferencí mezi variantami a kritérii
  Relace. Škály. "Optimální" řešení - nedominované řešení. Vlastnosti kompromisních variant. Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování.
  3. Metody s nominální, ordinální a kardinální informací o kritériích
  Klasifikace metod podle informací o kritériích. Metoda stejné důležitosti. Metoda aspirační úrovně. Lexikografická metoda. Metody skalarizace ordinální informace o kritériích. Metoda pořadí a bodovací metoda. Metody párového porovnání. Metoda Fullerova trojúhelníků. Standardizace a normalizace. Metody založené na funkci užitku. Metody založené na párovém porovnání variant. Metody vzdálenosti. Saatyho metoda párového porovnání. Metoda nejmenších čtverců stanovení vah. Metoda logaritmických nejmenších čtverců stanovení vah.
  4. Analytický hierarchický proces a analytický síťový proces
  Hierarchie. Formální přístup k hierarchii. Priority. Základní stupnice. Stanovení vah z matice párových porovnání. Vlastní čísla a vlastní vektory reciprokých matic. Konzistence matice párových porovnání. Syntéza. Systém se zpětnými vazbami.
  5. Metody založené na prazích citlivosti
  Relace a prahy citlivost. Metoda AGREPREF. Metody typu ELECTRE. Metody typu PROMETHEE.
  6. Vícekriteriální rozhodování za rizika, nejistoty a neurčitosti
  Objektivní a subjektivní pravděpodobnost. Funkce užitku za rizika. Metody hodnocení variant za rizika při jediném kritériu a při více kritériích. Analytický hierarchický proces ve vícekriteriálním hodnocení variant za rizika. Metody hodnocení variant za nejistoty při jediném kritériu a při více kritériích.
  7. Skupinové rozhodování
  Úvod do skupinového rozhodování. Metody společenského výběru. Metody konfliktních situací. Agregace dílčích hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • RAMÍK, J. a F. TOŠENOVSKÝ. Rozhodovací analýza pro manažery. Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-843-8. info
 • RAMÍK, J. Analytický hierarchický proces (AHP) a jeho využití v malém a středním podnikání. OPF SU, Karviná, 2000. ISBN 80-7248-088-X. info
  doporučená literatura
 • BROŽOVÁ, H., M. HOUŠKA a T. ŠUBRT. Modely pro vícekriteriální rozhodování. Praha: ČZU, 2014. ISBN 978-80-213-1019-3. info
 • RAMÍK, J. a R. PERZINA. Moderní metody hodnocení a rozhodování. Karviná: SU OPF, 2008. ISBN 978-80-7248-497-3. info
 • BROŽOVÁ, H. Rozhodovací modely. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1390-0. info
 • FOTR, J., J. DĚDINA a H. HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6. info
 • WISNIEWSKI, M. Kvantitativní metody pro manažéry. Praha: Grada, 1999. ISBN 0-273-62404-0. info
 • FIALA, P. Skupinové rozhodování. VŠE v Praze, Praha, 1997. info
 • FIALA, P., J. JABLONSKÝ a M. MAŇAS. Vícekriteriální rozhodování. Praha: VŠE, 1994. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test
Hodnotící metody: Docházka na semináře min. 70 % (10 % hodnocení), seminární
práce (30 % hodnocení), písemný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021.