OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Valentíny
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu Seminář k bakalářské práci student ve spolupráci s vedoucím bakalářské práce vytvoří oficiální zadání bakalářské práce. Předmět se zaměřuje na formální i obsahové zpracování bakalářské práce, kdy je student v několika přednáškách seznámen s formálními požadavky pro psaní závěrečných kvalifikačních prací, dále jsou prohloubeny jeho znalosti metodologie vědy a zásad citační etiky. V rámci konzultací s vedoucím bakalářské je vymezena problematika, která bude předmětem bakalářské práce. Současně se předpokládá stanovení cíle bakalářské práce včetně vymezení metodiky jejího řešení. Výsledkem předmětu je vytvořené a vedoucím práce schválené oficiální zadání bakalářské práce. Obsah přednášek: 1. zásady psaní odborného textu - volba cíle, struktura práce, volba metod 2. bibliografické citace a formální požadavky pro psaní závěrečných kvalifikačních prací 3. informační zdroje - vyhledávání zdrojů v univerzitní knihovní databázi, práce s elektronickými zdroji a externími databázemi 4. informace z oborové katedry - specifika tvorby bakalářských prací pro dané obory akreditované na SU OPF.
Osnova
 • V termínu do 31.10. příslušného akademického roku, a po konzultaci s vedoucím práce, vyplní student v IS STAG podklady pro zadání bakalářské práce.
  Doporučený rámcový obsah:
  a) cíl práce,
  b) výzkumný problém (oblasti),
  c) volba metodiky a dat,
  d) postup práce,
  e) nezbytné součásti práce.
Literatura
  povinná literatura
 • OCHRANA, F. Metodologie vědy. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1609-4. info
 • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7. info
 • MILLER, Judy L. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York, 2005. ISBN 01-943-6583-2. info
 • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
  doporučená literatura
 • CRASWELL, Gail. Writing for academic success: a postgraduate guide. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2012. ISBN 978-085-7029-287. info
 • KRAUS, J. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1578-3. info
 • DIGNEN, Bob. Fifty ways to improve your presentation skills in English: ...without too much effort!. Oxford, 2007. ISBN 978-190-2741-864. info
 • FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0. info
 • FEAK, John M. Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. 2. ed. Ann Arbor, Mich: Univ. of Michigan Press, 2004. ISBN 978-047-2088-560. info
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
 • HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: UP, 1995. ISBN 80-7067-475-X. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=1132
Pro udělení zápočtu je nezbytné, aby student převzal a podepsal zadání práce na sekretariátu příslušné oborové katedry.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.