FIUBPFVP Finance v podnikání

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2020
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Po 13:05–13:50 B207
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FIUBPFVP/01: Po 13:55–15:30 B207, I. Palečková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Svět financí a finanční systém
  Svět financí a jeho základní pravidla. Peníze, jejich podoba, funkce a využití v ekonomice. Podstata finančního systému a jeho úloha v ekonomice. Představení hlavních prvků finančního systému (centrální banka, finanční instituce, finanční dokumenty, finanční trhy). Úloha centrální banky v nastavení měnové politiky a regulaci a dohledu nad finančním systémem.
  2. Časová hodnota peněz ve financích
  Vliv úročení a odúročení na časovou hodnotu peněz. Pravidla výpočtu jednoduché současné a budoucí hodnoty peněz. Vliv inflace na časovou hodnotu peněz. Anuita a perpetuita - jejich využití v podnikatelské praxi.
  3. Investice v podnikání
  Rozvoj podnikání pomocí investic. Ovlivnění investic výnosem a rizikem. Způsoby měření rizika investic. Metody hodnocení investic, jejich vypovídací schopnost a srovnatelnost výsledků používaných metod.
  4. Financování podniku
  Řízení finančních zdrojů v podniku. Optimální kapitálová struktura a možnosti jejího dosažení s ohledem na velikost podniku. Náklady vlastního a cizího kapitálu, výhody a nevýhody využití vlastního a cizího kapitálu při financování investic.
  5. Analýza finančních výkazů
  Základní účetní výkazy z hlediska použití ve finančním řízení podniku. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jako základní zdroj informací pro finanční analýzu. Ostatní výkazy využitelné ve finanční analýze (výkaz cash flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu). Poměrová analýza jako součást podnikového řízení.
  6. Úvěrové a depozitní produkty
  Členění úvěrů a základní druhy úvěrů pro fyzické i právnické osoby. Zajištění úvěrů. Proces žádosti o úvěr a jednání s bankou. Členění depozitních produktů pro fyzické a právnické osoby. Úrokové sazby v úvěrech a depozitních produktech.
  7. Investiční produkty a pojištění
  Členění investičních produktů a jejich charakteristika. Investování v praxi. Charakteristika pojistného trhu a definice základních pojmů. Základní členění pojištění. Životní a neživotní pojištění, majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti pro fyzické i právnické osoby.
Literatura
  povinná literatura
 • PALEČKOVÁ, I. Finance podnikání. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • KANTNEROVÁ, L. Základy bankovnictví: teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-595-4. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. info
 • DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-25-5. info
 • STAVÁREK, D. Finance. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-847-6. info
  doporučená literatura
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0092-7. info
 • SCHOLLEOVÁ, H. a P. ŠTAMFESTOVÁ. Finance podniku: sbírka řešených příkladů a otázek. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1. info
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • WALKER, R. B. and K. P. WALKER. Personal finance: building your future. New York: Mc Graw Hill, 2013. ISBN 9781259254970. info
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 3 průběžné testy (3 x 10 % = 30 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.