PEMBPMAV Marketing Research

School of Business Administration in Karvina
Summer 2022
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. (lecturer)
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Timetable
Wed 9:45–11:20 VS
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPMAV/01: Tue 8:55–9:40 B101, R. Bauerová
PEMBPMAV/03: Tue 13:55–14:40 B207, R. Bauerová
PEMBPMAV/05: Thu 9:45–10:30 B101, R. Bauerová
PEMBPMAV/06: Thu 10:35–11:20 B207, R. Bauerová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( PEMBAMAG Marketing || PEMBPMAG Marketing || PEMBKMAG Marketing || PEMBAMAR Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing )
Předpokladem je absolvování předmětu Marketing.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 197 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 7/197, only registered: 1/197
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Marketingový výzkum připravuje posluchače ke znalostem a dovednostem sloužícím k cílevědomé a organizované činnosti při získávání informací o vnitřním i vnějším prostředí firmy, o relevantních trzích či některých jejich částech. Cílem kurzu je seznámení posluchačů s konkrétním procesem realizace marketingového výzkumu, jeho interdisciplinárním charakterem, metodologickými přístupy jeho provádění i specifickými druhy, metodami, prostředky a technikami výzkumu. Součástí kurzu je i problematika řízení marketingového výzkumu a jeho organizace. Ve své návaznosti a v součinnosti s dalšími kurzy marketingového zaměření, rozšiřuje však pojetí marketingu o znalosti potřebné k aplikaci teoretických poznatků. Posluchači v rámci kurzu řeší praktické příklady s využitím získaných poznatků a zpracovávají závěrečné výzkumné projekty. Svým obsahem má předmět přímé vazby na ostatní volitelné i závazné kurzy včetně zpracovávání diplomových prací.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Charakteristika marketingového výzkumu - marketingový výzkum, důvod jeho realizace, cíle a změny v 21. století. Vztah dat, informací a znalostí, jejich typy, jak pracovat s daty sekundárními a primárními, jejich výhody a nevýhody. Využití dat je demonstrováno na příkladu databázového marketingu – CRM.
  2. Proces marketingového výzkumu - přístupy teoretické i profesionálních marketingových agentur. Etapy marketingového výzkumu, přípravná a realizační. Určení problému, definování cíle výzkumu, výzkumné otázky, stanovení hypotéz, orientační analýzy, plán výzkumu, sběr údajů, zpracování údajů, analýza získaných údajů, interpretace získaných informací a tvorba návrhů a doporučení, prezentace výsledků.
  3. Metody a techniky marketingového výzkumu - základní metody marketingového výzkumu – dotazování, pozorování, experiment. 4 základní techniky dotazování, proces tvorby dotazníku, typy otázek - účely, škály, vzorky. Základní pravidla pozorování, typy pozorování, praktické aplikace, snímkování a kazuistika. Experiment - definice, postup a typy, test marketing, experimenty podle času.
  4. Aplikovaný marketingový výzkum v marketingovém mixu - pro každý prvek marketingového mixu je představen postup jeho testování spolu s praktickými příklady. Produkt - testování v celém životním cyklu od generování nápadů a testování prototypů, až po senzorické testy na trhu. Testování ceny, testy cenové pružnosti, akceptace ceny, vnímání ceny a cenové prahy. Testování distribuce - testy pro distribuční řetězec, testy přímo v místě prodeje. Marketingová komunikace - testy všech prvků komunikačního mixu.
  5. Digitální marketingový výzkum - digitální marketingový výzkum – 2 roviny: webová stránka, sociální média. Nástroj Google Analytics, jeho funkce a metriky. UX testování, A/B testování, či tepelné mapy. Prostředí sociálních médií - výzkum zaměřen na sociální sítě, blogy, obsahové komunity a virtuální světy. Základní principy využití netnografie pro výzkum chování spotřebitelů.
  6. Využití matematicko-statistických metod v marketingovém výzkumu - charakteristika využití matematicko-statistických metod v marketingovém výzkumu. Práce se vzorkem, interpretace dat, grafů, tabulek, základní typy analýz, pokročilé typy analýz. Příklady z praxe.
Literature
  required literature
 • TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0206-8. info
 • KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 80-247-0966-X. info
  recommended literature
 • MALHOTRA, N K, D NUNAN and D F BIRKS. Marketing Research: An Applied Approach. 5th. Harlow: Pearson Education Limited, 2017. ISBN 978-1-292-10312-9. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2022/PEMBPMAV