PEMBPMSH Marketingová simulační hra

School of Business Administration in Karvina
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Timetable of Seminar Groups
PEMBPMSH/01: Wed 14:45–16:20 D036, M. Klepek
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( PEMBAMAR Marketing || PEMBPMAR Marketing || PEMBKMAR Marketing || PEMBPMKT Marketing || PEMBPMAG Marketing )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/20, only registered: 0/20
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je formou zapojení studentů do marketingové simulační hry budovat kompetence v oblasti marketingového řízení.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do simulačního software V úvodu je popsána mechanika fungování simulovaného trhu a návaznost na teorii a praxi chování zákazníka a fungování jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Je popsán komunikační mix, vliv vlastností produktu na jeho prodejnost, cenová citlivost nebo vliv distribuce na mentální a fyzickou dostupnost. Představení funkcionalit systému Studentům je představeno webové rozhraní simulačního software. Dále je vysvětleno jaké údaje musí vložit pro vytvoření týmu, jakým způsobem mohou zvát své kolegy do týmu. Dále porozumí tomu jak si založí v systému firmu, pojmenují ji a vytvoří produkt nastavením jeho vlastností. Dále bude popsán systém nastavování cen, marketingové komunikace a výběr vhodných distribučních řetězců či vlastní distribuce pomocí eshopu. Jsou vysvětleny grafické výstupy systému a jak s nimi mohou studenti mezi jednotlivými koly hry pracovat. Představení herních scénářů V úvodu je vysvětlen princip hry. Počet iterací v jednotlivých kolech, vstupní situace na trhu z hlediska struktury trhu, počty segmentů, počty konkurentů, vstupní kapitál firmy, úroková sazba a daňové zatížení. Dále jsou stanoveny hlavní cíle simulace a pravidla hodnocení úspěchu týmů. Je představen krátký popis scénáře, tedy o jaký trh v jaké zemi se jedná a nakolik kol je simulační hra naplánována. Simulační kola Jedno simulační kolo se skládá ze tří částí. První je analýza současného stavu trhu a případný nákup informací o struktuře a počtu zákazníků a chování konkurence. Na to navazuje nastavení parametrů marketingového mixu v simulačním prostředí. Toto nastavení provádí studenti samostatně prostřednictvím webové aplikace. Poslední část po dokončení veškerého nastavení je zahájena samotnou simulací, kterou provede vyučující. Výsledky jsou pak podrobeny analýze na úrovni týmů v kooperaci s vyučujícím. Retrospektiva Na konci výukového procesu jsou studenti vyzváni k retrospektivě na klíčová rozhodnutí, která udělali v simulačním software včetně popisu týmových rolí. Důraz je kladen na uvědomění si základní mechaniky fungování marketingového mixu a jeho vliv na prodeje firmy. Neméně důležitý je také pohled na činnost týmu z hlediska přijímání rozhodnutí jejich následné vyhodnocení a experimentální přístup k testování funkčních strategií.
Teaching methods (in Czech)
Skupinová hra marketingové simulace. Osobní retrospektiva formou reflektivní eseje.
Assessment methods (in Czech)
Reflektivní esej (70% hodnocení), skóre v simulační hře (30% hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2023, summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2022/PEMBPMSH