FIUDSEAM Ekonomika a management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
24 hodin. 15 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Čt 29. 2. 13:05–14:40 A216
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( D ) && ( FORMA ( K ) || FORMA ( P ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických poznatků z ekonomiky podniku a managementu a současně rozvoj vědeckého přístupu studentů k návrhu řešení problematických oblastí a k podpoře rozhodování v organizacích. V jednotlivých tematických okruzích je kladen důraz na spojení teoretického a praktického pojetí problému výkonnosti, finančního managementu, schopnosti identifikovat problémy fungování organizací a navrhnout jejich manažerské řešení, v oblasti business procesů, udržitelnosti a společenské odpovědnosti podnikání. Výuka předpokládá využití datové analytiky, standardních matematických a statistických metod, postupů a nástrojů.
Osnova
 • 1. Výkonnost podniku
 • Vymezení potřeby hodnocení výkonnosti podniku z hlediska potřeb majitelů a managementu. Prohloubení využití metod a indikátorů založených na hodnotovém řízení podniku (BSC, EVA, MBO). Využití matematických a statistických nástrojů pro nastavení indikátorů a modelů hodnocení výkonnosti.
 • 2. Finanční management
 • Obsah a úloha finančního managementu, principy finančního rozhodování, hodnocení efektivnosti investičních projektů, metody a modely optimalizace kapitálové struktury a jejich praktické modifikace, finanční investice a finanční rizika, metody řízení finančních rizik.
 • 3. Management
 • Charakteristika a klasifikace manažerských metod, systematický přístup k řešení problémů v organizacích, metody vědeckého zkoumání na podporu rozhodování, současné trendy v managementu.
 • 4. Udržitelné podnikání
 • Vztah výkonnosti a udržitelného podnikání. Nefinanční hodnocení výkonnosti. Propojení environmentálních a společenských aspektů s ekonomickou výkonností podniku. Řízení podnikových funkcí s ohledem na udržitelnost a společenskou zodpovědnost a ekonomická rozhodování.
Literatura
 • GRASSEOVÁ, M. a kol., 2012. Analýza podniku v rukou manažera. 2. vyd. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265-0032-2.
 • KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ, 2013. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4480-3.
 • COPELAND, T. E., WESTON, J. F. a K. SHASTRI, 2014. Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed. Essex: Pearson Education. ISBN 978-1-292-02158-4.
 • FROEB, L. M., MCCANN, B. T., SHOR, M. a M. R. WARD, 2016. Managerial economics: a problem solving approach. 4th ed. Boston, MA: Cengage Learning. ISBN 978-1-305-25933-1.
 • ROSS, S. A., WESTERFIELD, R. a B. D. JORDAN, 2018. Fundamentals of Corporate Finance. 12th ed. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-260-09190-8.
 • BAYE, M. R. a J. PRINCE, 2017. Managerial economics and business strategy. 9th ed. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-29061-9.
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol., 2010. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-194-9.
 • DAFT R. L., 2018. Management. 13th ed. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-0-357-03380-7.
Metody hodnocení
Ústní zkouška skládající se z odborné rozpravy a obhajoby seminární práce. V rámci odborné rozpravy jsou položeny dvě otázky vycházející z obsahu předmětu. Seminární práce má podobu podrobného oponentského posudku, který student zpracuje na working paper tematicky příbuzný dizertační práci. Student v posudku zhodnotí relevanci výzkumného problému, teoretickou základnu, vhodnost zvolených metod, kvalitu výsledků, cíl výzkumu a míru jeho naplnění. Zároveň doporučí konkrétní podněty k vylepšení vědecké studie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/FIUDSEAM