EVSBPZMI Obecná ekonomie I.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2014
Rozsah
3/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Ing. Karin Gajdová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Silvie Chudárková (cvičící)
Ing. Petra Kordasová (cvičící)
Ing. Miroslav Kuric (cvičící)
doc. Ing. Kamila Turečková, Ph.D., MBA (cvičící)
Ing. Tomáš Verner (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a vzájemnými vztahy mezi nimi. Předmět tak má za úkol připravit studenta Obchodně podnikatelské fakulty na studium dalších ekonomických předmětů spojených se získáním základních teoretických znalostí v oblasti mikroekonomie. Zabývá se především statky, trhem a jeho elementy, chováním spotřebitele a výrobce, příjmy, náklady a ziskem, trhy výrobních faktorů a rolí státu v ekonomice z pohledu mikroekonomie.
Osnova
 • 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie
  2. Základní elementy trhu
  3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky
  4. Výroba a volba technologie
  5. Všeobecná rovnováha
  6. Příjmy, náklady a zisk firmy
  7. Dokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu
  8. Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu
  9. Trh půdy
  10. Trh práce
  11. Trh kapitálu
  12. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu
  13.Teorie veřejné volby
  1. Základními principy ekonomie, role modelů v ekonomii, členěním ekonomie, základní metody a nástroje ekonomické analýzy. Základní ekonomické pojmy nezbytné pro správné pochopení látky vysvětlované jak v rámci předmětu Obecná ekonomie I, tak v rámci předmětu Obecná ekonomie II.
  2. Podstata trhu, směny a ceny a jejich role v ekonomice. Typy trhů a jejich subjekty - domácnosti, firmy a stát. Základní elementy trhů - nabídka, poptávka, cena a jednotlivé typy konkurence. Analýza fungování tržního mechanismu.
  3. Teorie projevených preferencí a z ní vycházející teorie spotřebitelské poptávky. Rozpočtové omezení spotřebitele, jeho preference, kardinalistický a ordinalistický pohled na způsob měření užitku, problematika optimálního výběru spotřebitele. Odvození individuální poptávkové křivky a elasticita poptávky.
  4. Teorie firmy a volba výrobního procesu. Technologické omezení firmy, její krátkodobá a dlouhodobá produkční funkce, omezení firmy na straně nákladů, nalezení nákladového optima firmy. Vzájemný vztah mezi výnosy z rozsahu a nákladovou funkcí.
  5. Analýza všeobecné rovnováhy. Podmínky, za nichž je v ekonomice dosaženo efektivnosti ve směně, efektivnosti ve výrobě a efektivnosti ve výrobním mixu.
  6. Příjmy firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Ekonomický, účetní a normální zisk.
  7. Charakteristické rysy dokonale konkurenčního trhu, volba optimálního objemu produkce, krátkodobé ukončení výroby a trvalý odchod firmy z dokonale konkurenčního trhu. Křivka nabídky dokonale konkurenční firmy a křivka tržní nabídky v krátkém a dlouhém období.

  8. Formy nedokonalé konkurence: monopol, oligopol a monopolní konkurence. Důsledky různých forem nedokonalé konkurence na tržní nabídku a poptávku a efektivnost fungování trhu.
  9. Trh výrobních faktorů, ceny výrobních faktorů, rozhodování firmy při pronajímání vstupů. Teorie mezní produktivity. Trh půdy, vymezení renty.
  10. Poptávka po práci. Individuální a tržní nabídka práce. Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence. Role odborů na trhu práce. Monopson.
  11. Kapitál, kapitálové statky jejich formy, fungováním trhu s kapitálem. Úroková sazba, jeho podstata a význam pro výrobce a pro tvůrce úspor. Proces investování. Současná a budoucí hodnota, čistá současná hodnota budoucích příjmů a výnosy z kapitálu. Význam budoucí a současné hodnoty pro rozhodování o investičních variantách.
  12. Příčiny omezující efektivnost trhu. Veřejné statky, pozitivní a negativní externality, informační asymetrie na trhu. Problematika monopolní síly. Role státu v tržní ekonomice, aktivity vedoucí k eliminaci negativních dopadů tržních selhání. Selháními státu.
  13. Mechanismus rozhodování státu. Subjekty politického trhu, problém konkurence v politice a politický cyklus. Mechanismus veřejné volby, přeměna individuálních preferencí v kolektivní rozhodnutí. Volební paradox, efektivnost v rozhodování a volební systém. Nátlakové skupiny, dobývání renty a role byrokracie.
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. G. Principles of Microeconomics. Mason: Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0538453066. info
 • JUREČKA, V. A KOL. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3259-6. info
 • FRANK, H., R. Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-00-73375-94-6. info
 • HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-681-6. info
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0603-9. info
 • NEZVAL, P., TULEJA, P. Mikroekonomie A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-235-1. info
 • FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-74-2. info
  doporučená literatura
 • HAMERMESH, D. Economics is Everywhere. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1429287753. info
 • HALL, R. E., LIEBERMAN , M. Microeconomics: Principles and Applications. Mason: Cengage Learning, 2011. ISBN 978-1111822569. info
 • COWEN , T., ALEX TABARROK, A. Modern Principles: Microeconomics. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1429239998. info
 • CASE, K. E., FAIR, R. C., OSTER, S. Principles of Macroeconomics. New York: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131391406. info
 • VARIAN, R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York: W. W. Norton & Company, 2009. ISBN 9780393934243. info
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
 • MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0. info
 • SCHILLER, B. R. Mirkoekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0109-6. info
 • FRANK, H. R., BERNANKE, S. B. Ekonomie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0471-4. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Úspěšné absolvování průběžného testu, písemná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.
Ostatní studijní zátěž: Studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice mikroekonomie.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž40
Přednáška39
Seminář26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.