PEMBPNOP Nauka o podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2015
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy související s popisem podniku, činnostmi podniku, podstatou podnikání a poskytnout přehled o jednotlivých činnostech podniku a jejich řízení (nákup, výroba, odbyt, personální práce, financování, investiční činnost), dále o cílech podniku, organizační výstavbě, efektivnosti podniku v aplikaci na praktickém podnikovém početnictví.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Charakteristika podniku a podstata podnikání
  2. Cíle podniku, jeho funkce a vymezení okolí podniku
  3. Typologie a morfologie podniků
  4. Život podniku (založení, růst, stabilizace, krize, sanace, zánik)
  5. Organizační výstavba v podniku
  6. Podnikové řízení (obsah, fáze, strategické, taktické, operativní řízení, podnikové plánování)
  7. Efektivnost podniku a její základní atributy
  8. Majetková a kapitálová výstavba podniku
  9. Výrobní a nákupní činnosti v podniku
  10. Prodejní činnosti podniku
  11. Personální práce (cíle, organizace, plánování, atd.)
  12. Financování podniku
  13. Investiční činnost
Literatura
  povinná literatura
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha:Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • SYNEK, M. - KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. přeprac. a dopl.vyd. Praha, 2010. info
  doporučená literatura
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. info
 • KURATKO, D. F. Entrepreneurship: Theory, Process, Practice. Cengage Learning, 2012. ISBN 9781285051758. info
 • DVOŘÁČEK, J., SLUNČÍK, P. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. info
 • VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3647-1. info
 • SRPOVÁ, J. , ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Zpracování semestrální práce zaměřené na vyhodnocení vybrané podnikové činnosti nebo podnikového procesu z podnikatelské praxe. Průběžný test zaměřený na podnikové početnictví.
Seminární práce zaměřená na provedení analýzy a vyhodnocení vybrané podnikové činnosti nebo podnikového procesu z podnikatelské praxe. Kontrola seminární práce před zkouškou vyučujícím. Možnosti e-konzultací s vyučujícím. Zkouška formou písemného testu pro ověření základních znalostí z celého rozsahu předmětu doplněná ústní zkouškou pro hlubší prověření znalostí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.