INMBPINS Informační systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2016
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlení pojmů informační systém (IS) v návaznosti na informační technologie (IT). Jádrem předmětu je architektura informačního systému, její úloha v životním cyklu IS a její význam při návrhu a zavádění IS v podniku. Studenti se v předmětu seznámí s technologiemi a postupy, které se uplatňují při vývoji a provozu IS.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z teorie systémů a teorie informací. Vztah data-informace-znalosti-moudrost. Význam komunikace ve firemním prostředí. Výměna zpráv a jejich složení (znak, signál, abeceda, apod.). Definice IS
  2. Architektura IS. Typy architektur IS. Význam architektur v řízení podniku. Webové služby IS. SOA (Service Oriented Architecture)
  3. Metodiky a standardy pro řízení IS/IT. ITIL, COBIT, CMMI a ISO a jejich význam pro podnik
  4. Práce s daty. Datové struktury. Hromadné zpracování dat (agendové, transakční). Datové sklady. Cloud Computing
  5. Definice rozsáhlých dat (big data). Úloha informací v podnikové informatice. Business Intelligence: princip fungování, význam a podstata multidimenzionálních databází. Dolování dat a základní metody dolování
  6. Životní cyklus IS. Fáze a etapy životního cyklu. Globální strategie podniku a dílčí informační strategie. Strategie a plánování. Akvizice. Implementace (zavádění). Provoz a údržba. Ukončení provozu
  7. Vývoj IS. Metodiky vývoje IS. Faktory ovlivňující náročnost, hodnocení a modely vývoje IS
  8. Zavádění (implementace) IS. Strategie zavádění IS (pilotní, postupná a nárazová). Význam zaváděcího projektu implementace. Fáze a činnosti v rámci projektu zavádění IS
  9. Provoz IS. Role útvarů podniku při provozu IS a jejich činnosti. Spolupráce s dodavateli. Význam outsourcingu při provozu IS. Principy Application Service Providing (ASP)
  10. Prezentace rozvoje (inovace) IS a jednotlivých fází: příprava, postup, změna IS
  11. Úvod do bezpečnosti IS a její úlohy v podniku. Prvky bezpečnosti. Kritické body. Bezpečnostní politika (cíle, mechanismy). Definice rizika, hrozby a infiltrace do IS
  12. Efektivnost IS. Vyjádření efektivnosti pomocí finančních ukazatelů. Kvalita IS. Metriky. Normy
  13. Případová studie
Literatura
  povinná literatura
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
  doporučená literatura
 • STAIR, R. M. and G. REYNOLDS. Fundamentals of information systems. New York: Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1133629627. info
 • TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: Nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8. info
Metody hodnocení
Známkou
Ústní zkouška
Zkouška
Headway Elementary lekce 12 - 14 (začátečníci)
KET SPEAKING (Začátečníci)
Informace učitele
Získání znalosti metodiky vývoje informačních systémů Rational Unified Process (RUP) a tvorba základních artefaktů. Seminární práce, minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů a příprava na řešení týmových úkolů na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.