EVSNPKDO Komunikační dovednosti

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami efektivní komunikace. Pomocí tréninku rozvinout vlastní komunikační dovednosti posluchačů a pomoci tak zlepšit jejich komunikační profil.
Osnova
 • 1. Úvod do komunikace
  Teorie komunikace - vymezení pojmu komunikace. Komunikační proces s komunikačními prvky a komunikační model. Druhy a funkce komunikace. Receptivní komunikační dovednosti - pozorování, naslouchání, empatie. Expresivní komunikační dovednosti - dotazování, popisování, přijímání závěrů. Efektivní naslouchání s metodou pozorujícího účastníka.
  2. Čeština jako hlavní nástroj komunikace v českém prostředí
  Čeština a její specifika. Jazyková správnost jako součást image komunikujícího. Aktuální jazykové normy (pravopis, ortoepie) a jazykové příručky. Základní jazykové problémy. Stylistika a stylistické prostředky. Lexikální stránka (anglicismy, profesionalismy, termíny).
  3. Komunikační strategie
  Analýza versus automatičnost. Intencionalita komunikace, komunikační plánování, záměry, postupy a výsledky. Typologie komunikantů a problémové typy. Typy komunikačních strategií. Asertivita. Komunikace mužů a (versus) komunikace žen - genderová komunikace.
  4. Komunikační bariéry a jejich překonávání
  Interní a externí bariéry komunikace. Sociální vnímání a problémy s ním spojené. Komunikační šumy. Komunikační hry, zpětná vazba a její funkce.
  5. Prezentace jako komunikační dovednost
  Potřeba kvalitní prezentace, vytváření prezentace a hodnotící kritéria. Prezentační technika. Vizualizace prezentace. Prostředky verbální komunikace (psané a mluvené komunikáty). Typy neverbálních prostředků komunikace. Paralingvistické prostředky. Prostředky dramatizace mluveného projevu.
  6. Vyjednávání jako komunikační dovednost
  Základní strategie, taktiky a triky vyjednávání. Osobnost vyjednavače v interkulturním vyjednávání. Určení individuálního vyjednávacího stylu podle autotestů.
  7. Argumentace a přesvědčování jako komunikační dovednost
  Vymezení pojmů argumentace a přesvědčování. Etika přesvědčování - přesvědčování a (versus) manipulace. Persvazivní funkce marketingové komunikace. Styly přesvědčování. Testování vlastního stylu přesvědčovatele a jeho analýza.
  8. Komunikace ve skupině a pomocí prostředníka
  Skupinové komunikační modely. Zásady diskuse. Role v týmu a výběr členů týmu. Týmové vyjednávání. Telefonování jako komunikační dovednost. Komunikace prostřednictvím elektronických médií. E-mailová korespondence a její specifika.
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODOVÁ, D. Komunikační dovednosti pro informatiky. Karviná: SU OPF, 2017. info
 • QUINTANILLA K. M and T. S. WAHL. Business and Professional Communication. Sage Publications, Inc., 2011. ISBN 978-1-4129-6472-2. info
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1677-1. info
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4. info
  doporučená literatura
 • HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0782-9. info
 • SOBČÍKOVÁ, J. Vyjednávání. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-297-1. info
 • BELZ, H. SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6. info
 • DE VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8. info
Informace učitele
docházka na semináře, průběžný test, aktivní účast na interaktivních skupinových situacích.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test s min. úspěšností 60 % (30 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení)
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.