PEMNKMOO Mezinárodní obchodní operace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout souhrnný studijní materiál, který by měl umožnit studentům dobrou orientaci v poměrně složité oblasti procesů fungujících obchodních organizacích na mezinárodních trzích. Tento materiál obsahuje také několik praktických případových studií a příkladů z praxe, na základě nichž by měl student umět uplatnit získané znalosti o procesech v mezinárodních obchodních organizacích v praxi. Pozornost je zaměřena především na implementaci obchodních operací, používané právní dokumenty, proces řízení rizik, plánování a řízení prodeje a nákupu, a operace v oblasti logistiky a distribuce. Tyto činnosti jsou představovány především z mezinárodního hlediska a každý pracovník v řídících fukncích mezinárodních obchodních organizací by je měl znát.
Osnova
 • 1. Východiska mezinárodních obchodních operací
 • Východiska a funkce zahraničního obchodu. Definice mezinárodních obchodních operací a jejich diference v rámci národního, zahraničního a mezinárodního prostředí. Typy smluv a dokumentů používaných v mezinárodním obchodě. Současné politické a právní postavení ČR ve vnějších ekonomických vztazích. Přístupy k třídění obchodních metod. Faktory ovlivňující volbu formy vstupu na mezinárodní trhy. Specifikace obchodních metod.
 • 2. Realizace obchodních operací a dodací podmínky
 • Vysvětlení průběhu obchodních operací z pohledu přípravy a plánů při vstupu na vybraný trh. Smlouvy uzavírané v mezinárodním obchodě v rámci obchodního vyjednávání. Představení dokumentů používaných v mezinárodním obchodě. Vysvětlení možností využití INCOTERMS dle jejich skupin v rámci obchodních operací. Obsah dodacích doložek. Faktory ovlivňující volbu doložky. Charakteristika mezinárodních obchodních organizací.
 • 3. Platební podmínky a financování mezinárodního obchodu
 • Funkce a obsah platebních podmínek. Druhy platebních podmínek. Subjekty podílející se na financování mezinárodního obchodu. Metody a nástroje financování. Specifika řízení pohledávek na mezinárodním trhu.
 • 4. Tvorba a kalkulace ceny v mezinárodním obchodě
 • Východiska pro tvorbu cen na zahraničních trzích. Kalkulace ceny v zahraničním obchodě. Druhy kalkulací a kalkulační vzorce. Cenový průzkum. Úroveň kupní síly z pohledu vybraných zemí.
 • 5. Specifika vnitrounijního plnění v oblasti mezinárodního obchodu
 • Společná obchodní politika EU a ostatní koordinované politiky ovlivňující obchod. Vnitrounijní dodání a pořízení zboží. Dodání/pořízení zboží mimo EU. Představení technické harmonizace v zemích EU. Karuselové obchodní operace.
 • 6. Procesní zajištění druhů mezinárodní přepravy a operace v oblasti celního řízení
 • Význam logistiky v mezinárodním obchodě. Druhy přepravy. Možnosti využití skladovacích služeb. Proces celního řízení. Celní sazebník. Představení systému integrovaného tarifu EU (TARIC). Důležitost původu zboží. Celní režimy.
 • 7. Rizika a možnosti jejich zajištění v mezinárodním obchodě
 • Riziko v rámci realizace mezinárodních obchodních operací. Dělení rizik. Řízení rizik v mezinárodním obchodě. Nástroje zabezpečení se proti rizikům. Ekonomický význam a právní rámec pojištění rizik. Druhy pojištění rizik v mezinárodním měřítku.
 • 8. Elektronický pohyb zboží v mezinárodním měřítku
 • Základní pojmy a definice. Obchodní modely. Elektronizace procesů v logistice. Elektronické celní řízení a výkaznictví doprovázející obchodní operace v rámci mezinárodního obchodu. Moderní přístupy k řešení distribučních kanálů.
Literatura
  povinná literatura
 • KALÍNSKÁ, E. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3396-8. info
 • MACHKOVÁ, H., E. ČERNOHLÁVKOVÁ a A. SATO. Mezinárodní obchodní operace. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4874-0. info
  doporučená literatura
 • DAVID, P.A. International Logistics: The Management of International Trade Operations. 5th ed. Berea: Cicero Books, 2018. ISBN 978-0-9894906-4-1. info
 • GLÄSS, R. a B. LEUKERT. Retail 4.0.: The Digitization of Retail – Strategies, Technologies, Transformation. Berlin: Springer, 2020. ISBN 978-3-319-59550-4. info
 • KUMAR, A. a S. SAURAV. Supply Chain Management Strategies and Risk Assessment in Retail Environments. Hershey: IGI Global, 2017. ISBN 978-1-5225-3056-5. info
 • LASETER, T.M. a E. RABINOVICH. Internet Retail Operations: Integrating Theory and Practice for Managers. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-4398-0092-8. info
 • MARREWIJK, CH. International Trade. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-108179-8. info
 • SINGH, R. International Trade Operations. 2nd ed. New Delhi: Excel Books, 2016. ISBN 978-81-7446-735-5. info
 • SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4644-9. info
 • SVATOŠ, M. a kol. Zahraniční obchod teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2708-0. info
 • ŠTĚRBOVÁ, L. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4694-4. info
Metody hodnocení
Hodnotící metody: seminární práce orientovaná na východiska obchodních operací z pohledu vybrané země (30 % hodnocení) a její prezentace (20 % hodnocení), závěrečná písemná zkouška (50 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023.