PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:35–12:10 A206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMBPENS/01: Út 12:15–13:00 A206, Ž. Rylková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 31 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/31, pouze zareg.: 0/31
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnění základních východisek spojených s řízením a ekonomikou nevýrobních oblastí národního hospodářství. Jedná se o charakteristiku specifik odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. Součástí je i stručná charakteristika neziskových organizací, jakožto nejčastější právní formy podnikání v této sféře.
Osnova
 • 1. Charakteristika nevýrobní sféry
  2. Organizační a institucionální zabezpečení kultury v ČR
  3. Ekonomika a řízení odvětví kultury
  4. Organizační a institucionální zabezpečení sportu v ČR
  5. Ekonomika a řízení odvětví sportu
  6. Organizační a institucionální zabezpečení školství v ČR
  7. Ekonomika a řízení školství
  8. Organizační a institucionální zabezpečení zdravotnictví a sociálních služeb v ČR
  9. Ekonomika a řízení zdravotnictví a sociálních služeb
  10. Neziskové organizace
  11. Ekonomika a řízení neziskových organizací
  12. Dotační a grantová politika státu a EU pro dotčené oblasti
  13. Případové studie
  1. Charakteristika nevýrobní sféry
  Přehled a stručná charakteristika jednotlivých oblastí působení, možných právních forem a specifik nevýrobní sféry.
  2. Organizační a institucionální zabezpečení kultury v ČR
  Vývoj odvětví kultury v ČR. Kulturní politika státu. Členění kulturních činností. Kulturně politické priority sjednocující se Evropy.
  3. Ekonomika a řízení odvětví kultury
  Základní prvky ekonomického systému kultury. Právní normy podnikání v kultuře. Veřejná podpora kultury. Zdroje financování kultury.
  4. Organizační a institucionální zabezpečení sportu v ČR
  Vysvětlení základních pojmů - sport, tělesná kultura, sportovní odvětví, sportovní svaz. Sport jako veřejný statek. Institucionální rámec sportu. Sport a tělesná kultura v evropském kontextu.
  5. Ekonomika a řízení odvětví sportu
  Makroekonomické schéma toků statků a finančních prostředků ve sportu v ČR. Legislativní prostředí. Vícezdrojové financování sportu. Efektivnost a finanční náročnost provozu tělovýchovných zařízení. Vrcholový sport.
  6. Organizační a institucionální zabezpečení školství v ČR
  Výchovně vzdělávací soustava v ČR. Stupně vzdělávací soustavy. Školský zákon. Základní ustanovení vysokoškolského zákona.
  7. Ekonomika a řízení školství
  Zřizování, řízení a financování regionálního školství, vyšších odborných škol, veřejných vysokých škol, soukromého školství. Postup při zřizování soukromé střední školy a soukromé vysoké školy.
  8. Organizační a institucionální zabezpečení zdravotnictví a sociálních služeb v ČR
  Základní pojmy - zdravotnictví, zdraví, zdravotnické služby, zdravotní péče, typologie sociálních služeb. Struktura zdravotnictví jako systému. Subjekty sociálních služeb.
  9. Ekonomika a řízení zdravotnictví
  Ekonomická podstata zdravotnických a sociálních služeb. Soukromé, veřejné a vícezdrojové financování zdravotnických a sociálních služeb.
  10. Neziskové organizace
  Charakteristika občanského sdružení, nadace, nadačního fondu, obecně prospěšné organizace. Mezisektorová partnerství, horizontální sítě neziskových organizací.
  11. Ekonomické a řídící aspekty činnosti neziskových organizací
  Strategické plánování a řízení neziskové organizace. Financování a finanční řízení neziskové organizace. Personální management neziskové organizace. Kalkulace ceny produktů u neziskové organizace.
  12. Dotační a grantová politika ČR a EU pro dotčené oblasti
  Legislativní a institucionální podmínky čerpání prostředků ze zdrojů EU. Dotační a grantová politika krajů a municipalit. Legislativní a institucionální podmínky čerpání prostředků z těchto zdrojů. Způsoby a formy přidělování dotací, grantů. Firemní a individuální dárcovství, sponzoring.
  13. Případové studie
  Příklady spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
Literatura
  povinná literatura
 • RYLKOVÁ, Ž. Řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-844-5. info
 • HOPKINS, B. R. Starting and managing a nonprofit organization. 6th edition. New Yersey: John Wiley and Sons, 2013. ISBN 978-1-118-41345-6. info
 • ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2707-3. info
 • BOUKAL, P., VÁVROVÁ, H. a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1293-8. info
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3. info
 • ZIETLOW, J., HANKIN, I., SEIDNER, A. G. Financial Management for Nonprofit Organizations. New Yersey: John Wiley and Sons, 2007. ISBN 978-0-471-74166-4. info
 • REKTOŘÍK, J. A KOL. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-25-5. info
 • KOČÍ, P. a kol. Nevýdělečné organizace. Praha: ASPI, a.s., 2006. ISBN 80-7357-169-2. info
  doporučená literatura
 • BRYSON, J.M. Creating Your Strategic Plan. A Workbook for Public and Nonprofit Organizations. 3rt ed. New Yersey: John Wiley and Sons, 2011. ISBN 978-0-470-40535-2. info
 • ALFORD, J. Engaging public sector clients: from service-delivery to co-production. Basingstoke, 2009. ISBN 978-0-230-22376-9. info
 • MOCKOVIČIAKOVÁ, A., PROKUPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. Praha: ASPI, a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-416-1. info
 • PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. akt. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5. info
 • WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-138-2. info
 • MAJDUCHOVÁ, H. A KOL. Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT, 2004. ISBN 80-88848-59-8. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Kombinovaná zkouška
Informace učitele
Zpracování a prezentace seminární práce.
Průběžný test (minimum je 60% úspěšnost).
Zkouška kombinovaná.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.