FIUDSFIR Finanční řízení

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16 hodin. 10 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických poznatků a současně rozvoj tvůrčího přístupu studentů k řešení problematiky finanční situace a financování společností. V jednotlivých tematických okruzích je kladen důraz na integraci teoretického a praktického pojetí, včetně schopnosti posouzení aktuálního stavu a předpokládaných vývojových tendencí, transformačních a adaptačních problémů v rámci teorie a praxe firemních financí. Výuka předpokládá využití standardních matematických metod, postupů a nástrojů.
Osnova
 • 1. Finanční management – jeho vývoj a pojetí v podnikatelské praxi
 • Úloha finančního managementu při řízení společnosti. Vliv vnějšího ekonomického prostředí na finanční management společnosti. Vliv daní a účetnictví na finanční rozhodování podniku. Způsoby získávání finančních prostředků a jejich ovlivnění velikostí a vnitřním uspořádáním podniku. Dividendová politika společností.
 • 2. Metody hodnocení efektivnosti podnikatelské činnosti
 • Metody finanční analýzy jako vstupní předpoklad pro finanční plánování. Postavení ekonomické přidané hodnoty v procesu řízení společností. Metody diskontovaných cash flow pro vyhodnocení efektivnosti investičních projektů společností. Řízení platební schopnosti v kontextu efektivnosti podniku.
 • 3. Teorie řízení kapitálové struktury a jejich aplikace v podnikatelské praxi
 • Statické teorie řízení kapitálové struktury. Dynamické teorie řízení kapitálové struktury. Vliv využitých zdrojů financování na efektivnost fungování podniku. Vliv daňových a nedaňových štítů na hospodaření podniku a jejich akcentace v podnikatelské praxi.
 • 4. Bankovní sektor a finanční trhy jako zdroje podnikového kapitálu
 • Význam bank a finančních trhů ve finančním systému. Modely bankovního financování podniků. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů, credit rationing, credit crunch. Teorie a empirie modelů kapitálových trhů. Mezinárodní kapitálové trhy.
Literatura
  povinná literatura
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. In Finance. 7. aktualizované vydání. 165 stran. Finance. ISBN 978-80-271-3124-2. info
 • P: ROUBÍČKOVÁ, M. a P. RŮČKOVÁ, 2012 Finanční management. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4047-8.
 • TIROLE, J., 2006. The Theory of Corporate Finance. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-12556-5.
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., 2013. Finanční management. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-052-2.
 • HRDÝ, M. a M. KRECHOVSKÁ, 2013. Podnikové finance v teorii a praxi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, ISBN 978-80-7478-011-0.
 • REJNUŠ, O., 2014. Finanční trhy. 4. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3671-6.
 • CAMPBELL, J. Y., 2018. Financial Decisions and Markets. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-16080-1.
 • MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M. a P. TEPLÝ, 2014. Bankovnictví v teorii a praxi. Banking in Theory and Practice. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2870-7.
 • COPELAND, T.E., J.F. WESTON and K. SHASTRI. Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed. Pearson Education, 2013. ISBN 9781292021584. info
  doporučená literatura
 • BREALEY, Richard A. Principles of corporate finance. New York: McGraw-Hill Education, 2017. ISBN 9781259253331. info
Výukové metody
Možnost využít pravidelné konzultační hodiny. K obsahovým otázkám předmětu využíván univerzitní informační systém Komunikace e-mailem nebo prostřednictvím MS Teams.
Metody hodnocení
Ústní zkouška skládající se z odborné rozpravy a obhajoby seminární práce. V rámci odborné rozpravy jsou položeny dvě otázky vycházející z obsahu předmětu.
Seminární práce v celkové délce 7-10 stran je tematicky propojená se zaměřením dizertační práce. V seminární práci je identifikován výzkumný problém, představeny dosavadní teoretické i aplikační přístupy jeho řešení, provedena jejich komparace a diskutováno jejich využití v dizertační práci.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUDSFIR