INMNPMAS Modeling and Simulation

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (lecturer)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Mon 14:45–15:30 A318
 • Timetable of Seminar Groups:
INMNPMAS/01: Mon 15:35–17:10 A318, M. Halaška, R. Šperka
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 13/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Model a modelování
  Definice systému a jeho základních prvků. Druhy systémů - statický a dynamický. Události, stavy, aktivity, atributy a transakce systému. Definice modelu a apriorních informací o objektu. Modelování jako vědecká disciplína. Klasifikace modelů - prototypy, strukturní a funkční modely, singulární, duplexní, simplexní a komplexní modely.
  2. Simulace
  Definice simulace, simulátor a verifikace simulačního modelu. Typy simulací - číslicová, spojitá, diskrétní a kombinovaná. Simulační program, pokus, experiment, studie a krok. Simulovaný čas - ekvidistantní a neekvidistantní. Multiagentní simulace.
  3. Modelování podnikových procesů
  Procesní pohled na podnik, organizaci, společnost. Reengineering podnikových procesů. Definice podniku a podnikového procesu. Základní vlastnosti a objekty procesu. Podnikové cíle, aktivity a workflow. Model a instance procesu a aktivity. Typy podnikových procesů. Automatické provedení podnikového procesu. Business Process Development (BDD).
  4. Business Process Modeling Notation (BPMN)
  Definice notace BPMN. Business Process Diagram (BPD) a jeho složení. Symboly používané v BPMN - událost, aktivita, brána, podtypy událostí, spojovací objekty, plavecké brány, pool a artefakty. Využití BPMN - kooperativní a interní firemní procesy.
  5. Notace pro modelování podnikových procesů
  Definice a základní prvky notace Integration DEFinition (IDEF). Druhy IDEF metod - IDEF0, IDEF1X a IDEF3. Definice a základní diagramy Unified Modeling Language (UML). Diagramy UML - případy užití, diagram tříd a objektově orientované programování, sekvenční diagram, diagram aktivit a stavový diagram. Definice a základní prvky notace Entity Process Chain (EPC) a Petriho sítí.
  6. Nástroje pro modelování a simulaci podnikových procesů
  Představení nástroje ARIS Express pro modelování podnikových procesů - procesní mapa, BPD a BPMN diagramy. Představení nástroje Microsoft Visio - vývojový diagram, procesní vlákna a UML diagramy. Nástroj pro funkční a procesní analýzu metodou IDEF - CA ERwin Process Modeller. Nástroj HPsim pro podporu modelování Petriho sítí. Představení simulačního prostředí virtuální firmy MAREA v spolupráci SU OPF a REA Technology Kodaň, Dánsko. Seznámení se simulačním prostředím Witness.
Literature
  required literature
 • ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA and Miroslav DIŠEK. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text. 2nd ed. Karviná, 2018. 192 pp. info
  recommended literature
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Management v informační společnost. ISBN 978-80-247-2252-8. info
 • ŠPERKA, R. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů. 1. vydání. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-077-1. info
 • WOOLDRIDGE, M. An introduction to multiagent systems. 2nd ed. Chichester, U.K.: John Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-51946-2. info
 • DLOUHÝ, M. Simulace podnikových procesů. Brno: Computer Press. Management v informační sp, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4. info
 • LAGUNA, M. Business process: modeling, simulation and design. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2005. ISBN 01-309-1519-X. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/INMNPMAS