MU11139 Podniková ekonomika I

Matematický ústav v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Melecký, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jan Melecký, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Znalost základních kategorií z předmětů Mikroekonomie a Makroekonomie, znalost základů účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek a cvičení z předmětu Podniková ekonomika I je popis, vysvětlení a aplikace výsledků základních, často používaných postupů a metod v ekonomice a řízení podniku.
Osnova
 • 1. Účetní výkazy, zdroj informací pro rozhodování manažera
  2. Majetková a kapitálová struktura podniku
  3. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek
  4. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku
  5. Posouzení finančního zdraví podniku (finanční analýza)
  5.1 Účel finanční analýzy, externí a interní analýza, uživatelé výsledků
  5.2 Zdroje dat pro finanční analýzu, úprava dat
  5.3 Analýza trendů a struktury vybraných položek účetních výkazů
  5.4 Rozdílové ukazatele
  5.5 Skupiny poměrových ukazatelů
  5.6 Rozklad syntetických ukazatelů
  5.7 Bonitní a bankrotní modely
  6. Vyhodnocení výsledků finanční analýzy
  7. Zadání semestrální práce pro týmy studentů, prezentace výsledků jednotlivými týmy a kolektivní
  diskuse výsledků
Literatura
  povinná literatura
 • M. Synek, E. Kislingerová. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • M. Synek, H. Kopkáně, M. Kubálková. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. info
  doporučená literatura
 • HROMADA, Jan, MELECKÝ, Jan. Cvičebnice pro podnikovou ekonomiku a controlling. Opava, 2013. URL info
 • A. Knápková, D. Pavelková. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Grada, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4. info
 • T. Petřík. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. 2. vyd. Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • E. Grublová a kol. Podniková ekonomika. Repronis, Ostrava, 2004. ISBN 80-86122-75-1. info
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Aktivní přístup k vyřešení zadaných úloh. Vypracování semestrální práce a její úspěšná obhajoba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.