MU14442 Legislativa krizového řízení

Matematický ústav v Opavě
léto 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Danuše Kratochvílová (přednášející)
Garance
Ing. Danuše Kratochvílová
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s legislativními procesy na úseku krizového řízení, snormami mezinárodního humanitárního práva a s vybranými právními normami na řešení krizových situací orgány státní správy, samosprávy i právnickými osobami.
Osnova
 • 1. Legislativní procesy a jejich uplatňování v systému krizového řízení.
  2. Mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právní normy kodifikující zásady vedení
  ozbrojených operací.
  3. Právní prostředí řešení krizových situací v EU a nástroje na řešení krizí.
  4. Základní právní normy upravující působnost orgánů státní správy na úseku obrany.
  5. Právní předpisy na úseku ochrany osob, majetku a životního prostředí, civilní ochrana
  obyvatelstva a příslušné mezinárodní smlouvy.
  6. Právní normy upravující vnitřní bezpečnost a pořádek v státu, činnost ozbrojených
  bezpečnostních sborů. Policajní sbor při řešení krizových situací.
  7. Právní normy regulující zdravotnickou a veterinární péči v mimořádných situacích.
  8. Právní normy na ochranu utajovaných skutečností v oblasti státní správy.
Literatura
  doporučená literatura
 • Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection (Text with EEA relevance) [Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Text s významem pro EHP)]. info
 • Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám. info
 • Green paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection (COM (2005) 576 final) [Zelená kniha o evropském programu ochrany kritické infrastruktury (KOM (2005) 576 v konečném znění)]. info
 • Právní normy na úseku krizového řízení, plánování a ochrany obyvatelstva. info
 • Rozhodnutí evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. Prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie. info
 • Ženevské úmluvy. info
 • Kratochvílová, D., D. Kratochvílová, ml. a L. Folwarczny. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: SPBI, 2013. info
 • Smetana, M., D. Kratochvílová, ml. a D. Kratochvílová. Krizové plánování. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-121-7. info
 • Kolektiv autorů. Ochrana kritické infrastruktury. vydala: Česká asociace bezpečnostních manažerů,, 2011. ISBN 978-80-260-1215-3. info
 • Smetana, M., D. Kratochvílová, ml., D. Kratochvílová. Havarijní plánování. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2989-0. info
Informace učitele
Povinná účast minimálně na polovině přednášek.
Zpracování samostatné seminární práce podle zadání a její prezentace.
Napsání zápočtové písemné práce na minimálně 50 %.
AktivityNáročnost [h]
Přednáška26
Celkem26
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2020/MU14442