MU14649 Přírodní katastrofy a rizika

Matematický ústav v Opavě
léto 2020
Rozsah
0/24/0. Cvičení 24 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Dušan Žídek (cvičící)
Garance
Ing. Dušan Žídek
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je představení přírodních katastrof a mimořádných jevů, vysvětlení příčiny vzniku, možných dopadů na krajinu a lidskou společnost, včetně přehledu oblastí v ČR i ve světě, které jsou zranitelné s vysokou pravděpodobností výskytu. Předmět představuje průřezový pohled na terminologii a poznatky oborů, které se zabývají a zkoumají mimořádné situace nazývané přírodními katastrofami společně s formami a způsoby předcházení a příp. řešení těchto situací. Seznamuje s nejvýznamnějšími riziky pro území České republiky (tzn. především jevy meteorologické, hydrologické a mimořádné situace týkající se kvality ovzduší, součástí je úvod do klimatologie a změn klimatu), součástí je seznámení s principy a fungováním předpovědní, varovné a informační služby v jednotlivých oborech a jejich legislativní rámec. Vybrané přírodní katastrofy jsou detailněji popsány a analyzovány na případových studiích.
Výstupy z učení
Předmět je zaměřený na získání základního přehledu, znalostí a terminologie týkající se výskytu, projevu a dopadu přírodních katastrof na krajinu a lidskou společnost, možností předpovídání, prevence a případného zvládání průběhu.
Osnova
 • 1. Katastrofy v minulosti a současnosti.
  2. Přírodní katastrofy a rizika, přehled, terminologie a základní charakteristiky.
  a. Zemětřesení, tsunami/cunami.
  b. Vulkanická činnost.
  c. Svahové pohyby.
  d. Hydrologické jevy - povodně a sucha.
  e. Meteorologické jevy - silné bouře, vítr, námrazy, sníh.
  f. Kvalita ovzduší.
  g. Změny klimatu.
  3. Přírodní katastrofy a rizika v ČR.
  4. Prevence přírodních katastrof, snižování následků a řešení přírodních krizí, předpovědní, informační a výstražná služba, legislativní rámec.
  5. Případové studie vybraných katastrof.
Literatura
  doporučená literatura
 • Adamec, V., Krokočová, Š. a kolektiv autorů. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava, 2012. info
 • Kadrnožka, J. Globální oteplování Země. Příčiny, průběh, důsledky, řešení. Brno, 2008. info
 • M. Říha. Živelní pohromy. TRIVIS, Praha, 2006. ISBN 80-86795-32-2. info
 • J. Kopáček, J. Bednář. Jak vzniká počasí. Karolinum. Praha, 2005. ISBN 80-246-1002-7. info
 • Kukal, Z., Pošmourný, K. Přírodní katastrofy a rizika. Příspěvek geologie k ochraně lidí a krajiny před přírodními katastrofami. Praha, 2005. info
 • J. Bednář. Meteorologie: úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Praha, 2003. ISBN 80-7178-653-5. info
 • K. Smith. Environmental Hazards: Assesing Risk And Reducing Disaster. Routledge, Londýn, 2002. ISBN 0-415-22463-2. info
 • F. Hrádek, P. Kuřík. Hydrologie. Praha, 2002. ISBN 80-213-0950-4. info
 • I. Obrusník. Úloha Českého hydrometeorologického ústavu v krizových situacích způsobených především přírodními vlivy. Počasí, krizové situace. MŽP a ČHMÚ, 2002. info
 • J. Kalvová, B. Moldan, B. Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Karolinum, Praha, 1996. info
 • Hrádek, M. Natural hazards in the Czech Republic. Brno: Akademie věd ČR, 1995. info
 • Z. Kukal. Přírodní katastrofy. Horizont, Brno, 1983, 1983. info
Informace učitele
Aktivní účast na přednáškách a úspěšné zvládnutí znalostního testu.
AktivityNáročnost [h]
Přednáška26
Celkem26
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2020/MU14649