MU20091 Analýza rizik

Matematický ústav v Opavě
léto 2022

Předmět se v období léto 2022 nevypisuje.

Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty interpretovat a využívat výstupy nejčastěji používaných metod a nástrojů posuzování rizik. Předmět je zaměřen na postupy pro identifikaci zdrojů rizik, jejich priorizaci, tvorbu scénářů; dále na metody analýzy rizik pro stanovení dosahů havarijních účinků a kvalitativní a kvantitativní hodnocení rizika, včetně posouzení přijatelnosti rizika.
Osnova
 • 1. EU direktiva a legislativa ČR k prevenci závažných havárií
  - Průmyslové havárie v minulosti
  - Legislativa ČR
  - Povinnosti na úseku prevence závažných havárií
  - Seveso III direktiva
  2. Vlastnosti nebezpečných látek
  - Klasifikace nebezpečných látek
  - Bezpečnostní listy
  - Havarijní projevy
  3. Riziko
  - Definice pojmů
  - Analýza a hodnocení rizik
  - Posouzení přijatelnosti
  - Praktický příklad na výpočet FN křivky
  4. Selekce zdrojů rizik
  - Metoda QRA
  - Metoda TecDoc727
  - Příklady TecDoc727, QRA
  5. Riziko požáru a výbuchu
  - Pojmy
  - Modelování požárů a výbuchů
  - Selekce metodou Dow's F&EI
  - Ekonomické aspekty
  - Příklad FEI LPG
  - Hodnocení dosahů účinků příklady modelování LPH Aloha, EPA
  6. Ohrožení nebezpečnou chemickou látkou, index toxicity
  - Pojmy
  - Cesty vstupu do organismu
  - Toxikologické charakteristiky
  - Expozice
  - Metodika Dow's Chemical Index
  7. Modelování následků, systém ALOHA
  - Účinky havarijních projevů
  - Nástroje modelování následků
  - SW Aloha
  - Příklady
Literatura
  povinná literatura
 • Jaroš, J., Krömer, A., Maléřová, L., Pokorný J. Posuzování rizik v území. Ostrava, 2017. ISBN 978-80-7385-189-7. info
 • ČSN EN 31010: 2011. Management rizik - Techniky posuzování rizik. Geneva: ISO, 2011. info
 • ČSN ISO 31000 Management rizik ? Principy a směrnice. Praha, 2010. info
 • Haag G, P. A. M. Uijt de, Ale, B. J. M. Guidelines for Quantitative Risk Assessment. Hague: Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, 2005. info
  doporučená literatura
 • Platná legislativa PZH ČR, evropská direktiva SEVESO. info
 • U.S. Environmental Protection Agency. National Service Center for Environmental Publications (NSCEP): ALOHA USER'S MANUAL. 2011. info
 • U.S. Environmental Protection Agency. Risk Management Program Guidance for Offsite Consequence Analysis. 2009. info
 • AIChE technical manual. Dow´s Chemical Exposure Index. American Institute of Chemical Engineers, 1994. info
 • AIChE technical manual. Fire & Explosion Index. Hazard Classification Guide. American Institute of Chemical Engineers, 1994. info
  neurčeno
 • Ministerstvo vnitra ? generální ředitelství Hasičského záchranné. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0. info
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictv. ČSN EN 62502 Techniky analýzy spolehlivosti ? Analýza stromu událostí (ETA). Praha, 2011. info
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictv. ČSN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha, 2007. info
Informace učitele
Povinná účast minimálně na polovině přednášek.
Aktivní účast na výpočtových cvičeních; při neúčasti náhradní projekt.
Zkušební test základních znalostí.
AktivityNáročnost [h]
Cvičení13
Přednáška26
Celkem39
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/leto2022/MU20091