EVSBPEKO Ekonomie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (přednášející)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (přednášející)
Garance
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • 1. Základní vstup do problematiky ekonomie
  Vymezení základních pojmů a ekonomických vztahů v teoretickém i praktickém pojetí. Základními principy ekonomie a role modelů v ekonomii. Členění ekonomie. Základní používané metody a nástroje ekonomické analýzy. Přehled ekonomických teorií ve vztahu k mikroekonomické problematice.
  2. Podstata trhu a směny
  Existence nutnosti výměny činností mezi lidmi a z toho vyplývající vymezení prostoru, ve kterém dochází ke směně, tj. trh. Základní rozdělení trhů na jednotlivé typy. Ekonomický koloběh z pohledu mikroekonomie a makroekonomie. Ekonomické subjekty, tj. domácnosti, firmy a stát. Teoretická východiska základních elementů, jako je nabídka a poptávka (individuální, dílčí a agregátní), cena a konkurence.
  3. Spotřebitel a jeho preference
  Spotřebitel jako základní element trhu a jeho volba. Vliv rozpočtového omezení na volbu spotřebitele. Užitek a jednotlivé přístupy k měření užitku ze spotřeby. Problematika optimální volby spotřebitele. Alternativní přístupy k měření optima spotřebitele. Odvození individuální poptávkové křivky a jejich elasticit.
  4. Firma a výrobní proces
  Podstata fungování firmy a její omezení. Fáze výrobního procesu spojené s produktivitou a objemem produkce. Důležitost výrobních faktorů a technologie v činnosti firmy a nalezení jejího optima. Příjmy, náklady a zisk firmy z pohledu ekonomické teorie v rozdílných časových obdobích.
  5. Firma z pohledu různých typů konkurenčních trhů
  Základní charakteristiky jednotlivých typů konkurenčních trhů z pohledu teorie a praxe. Fungování firmy na dokonale konkurenčním trhu a rozhodování firmy. Příklady nedokonalé konkurenčního trhu jeho (monopol, oligopol a monopolní konkurence) a jejich fungování v praxi.
  6. Trhy výrobních faktorů - půda, práce, kapitál
  Charakteristika jednotlivých výrobních faktorů a jejich ceny. Specifika trhu výrobních faktorů: trh půdy, trh práce a trh kapitálu. Trh práce a fungování odborů. Kapitálové statky a jejich formy. Úroková sazba, úspory a jejich význam Výnosy z kapitálu, současná, budoucí hodnota a čistá současná hodnota budoucích příjmů a jejich pro rozhodování o investičních variantách.
  7. Stát a jeho role v ekonomice
  Stát a jeho role při tržním selhání, eliminace negativních a podpora pozitivních dopadů tržního selhání. Funkce státu veřejná volba. Mechanismy veřejné volby a subjekty politického trhu. Typy hlasování, teorém středního voliče a role byrokracie.
Literatura
  povinná literatura
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2011. ISBN 978-80-251-3577-8. info
  doporučená literatura
 • TULEJA, P., GAJDOVÁ, K., PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie I. Karviná, 2014. ISBN 80-7248-958-9. info
 • CASE, K. E., FAIR, R. C., OSTER, S. Principles of Microeconomics. New York: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131388857. info
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
Informace učitele
Docházka na semináře, průběžný test.
Hodnotící metody: účast na seminářích min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.