EVSNPKDO Komunikační dovednosti

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Pá 9:45–11:20 A501
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVSNPKDO/01: Pá 11:25–12:10 A501, L. Nenička
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/65, pouze zareg.: 0/65
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Úvod do komunikace
  Teorie komunikace - vymezení pojmu komunikace. Komunikační proces s komunikačními prvky a komunikační model. Druhy a funkce komunikace. Receptivní komunikační dovednosti - pozorování, naslouchání, empatie. Expresivní komunikační dovednosti - dotazování, popisování, přijímání závěrů. Efektivní naslouchání s metodou pozorujícího účastníka.
  2. Čeština jako hlavní nástroj komunikace v českém prostředí
  Čeština a její specifika. Jazyková správnost jako součást image komunikujícího. Aktuální jazykové normy (pravopis, ortoepie) a jazykové příručky. Základní jazykové problémy. Stylistika a stylistické prostředky. Lexikální stránka (anglicismy, profesionalismy, termíny).
  3. Komunikační strategie
  Analýza versus automatičnost. Intencionalita komunikace, komunikační plánování, záměry, postupy a výsledky. Typologie komunikantů a problémové typy. Typy komunikačních strategií. Asertivita. Komunikace mužů a (versus) komunikace žen - genderová komunikace.
  4. Komunikační bariéry a jejich překonávání
  Interní a externí bariéry komunikace. Sociální vnímání a problémy s ním spojené. Komunikační šumy. Komunikační hry, zpětná vazba a její funkce.
  5. Prezentace jako komunikační dovednost
  Potřeba kvalitní prezentace, vytváření prezentace a hodnotící kritéria. Prezentační technika. Vizualizace prezentace. Prostředky verbální komunikace (psané a mluvené komunikáty). Typy neverbálních prostředků komunikace. Paralingvistické prostředky. Prostředky dramatizace mluveného projevu.
  6. Vyjednávání jako komunikační dovednost
  Základní strategie, taktiky a triky vyjednávání. Osobnost vyjednavače v interkulturním vyjednávání. Určení individuálního vyjednávacího stylu podle autotestů.
  7. Argumentace a přesvědčování jako komunikační dovednost
  Vymezení pojmů argumentace a přesvědčování. Etika přesvědčování - přesvědčování a (versus) manipulace. Persvazivní funkce marketingové komunikace. Styly přesvědčování. Testování vlastního stylu přesvědčovatele a jeho analýza.
  8. Komunikace ve skupině a pomocí prostředníka
  Skupinové komunikační modely. Zásady diskuse. Role v týmu a výběr členů týmu. Týmové vyjednávání. Telefonování jako komunikační dovednost. Komunikace prostřednictvím elektronických médií. E-mailová korespondence a její specifika.
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODOVÁ, D. Komunikační dovednosti pro informatiky. Karviná: SU OPF, 2017. info
 • QUINTANILLA K. M and T. S. WAHL. Business and Professional Communication. Sage Publications, Inc., 2011. ISBN 978-1-4129-6472-2. info
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1677-1. info
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4. info
  doporučená literatura
 • HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0782-9. info
 • SOBČÍKOVÁ, J. Vyjednávání. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-297-1. info
 • BELZ, H. SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6. info
 • DE VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8. info
Informace učitele
docházka na semináře, průběžný test, aktivní účast na interaktivních skupinových situacích.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), průběžný test s min. úspěšností 60 % (30 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení)
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Celkem116
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/EVSNPKDO