UBKKDBP006 Cizí jazyk 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hájek (cvičící)
Mgr. Barbora Hamplová (cvičící)
PhDr. René Kron, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKKDBP006/A: St 13:05–14:40 H3, B. Hamplová
UBKKDBP006/B: St 15:35–17:10 H3, B. Hamplová
UBKKDBP006/C: Út 15:35–17:10 H3, B. Hamplová
UBKKDBP006/D: Po 14:45–16:20 H3, P. Hájek
Předpoklady
Anglický jazyk: Znalosti gramatického a lexikálního systému anglického jazyka získané na střední škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti mají možnost vybrat si ze dvou cizích jazyků (anglický, německý). Semináře cizího jazyka jsou orientovány na praktické dílčí zvládnutí daného jazyka v jeho mluvené i psané podobě. Cílem předmětu je rozšířit znalost studentů v oblasti lexikální, gramatické i syntaktické s důrazem na komunikativní funkci a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Studenti jsou seznamováni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých, oborově zaměřených textů (četba, poslech) a se způsoby tvoření a obohacování odborné slovní zásoby. Semináře vedou studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti. ANGLICKÝ JAZYK: Cílem předmětu je rozvíjet znalosti studentů získaných na střední škole. Důraz je přitom kladen na gramaticko-lexikální stránku jazyka a harmonický rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) tak, aby studenti srozumitelně a gramaticky správně komunikovali v běžných situacích ústní i písemnou formou na dané jazykové úrovni. Probíraná témata odrážejí okruhy prvních dvou lekcí doporučené literatury. Budou rozšířena o další doplňkové materiály odrážející specifické potřeby studentů tak, aby prohlubovaly znalosti studovaného oboru (zejména lexikum z oblasti kultury a umění), ale také znalosti o anglicky mluvících zemích v Evropě i ve světě a upevňovaly vědomí existence rozlišných kultur a společností současného multikulturního světa. Výstupní úroveň předmětu odpovídá stupni B1+ a cílem celé série předmětů Anglický jazyk I. – V. je, aby studenti dosáhli jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. NĚMECKÝ JAZYK: Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s prvním dílem učebnice Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima. V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Výstupy z učení
Anglický jazyk: Získává schopnost komunikativní kompetence v anglickém jazyce na úrovni B.1.1., schopnost komunikovat v jednoduchých běžných situacích o známých tématech a činnostech. Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, dokáže pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Dokáže číst jednoduché texty, rozvíjí schopnost vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech (např. inzerátech, prospektech apod.), rozumět krátkým osobním dopisům. Zná a používá vhodnou slovní zásobu ke konverzačním tématům z každodenního života. Zná a používá základní gramatické jevy.
Osnova
 • ANGLICKÝ JAZYK:
 • 1. Introduction (English as a lingua franca)
 • 2. Why did they call you that? (working out meaning from context)
 • 3. Pronouns (direct/indirect object pronouns and word order)
 • 4. Describing people (possessive adjectives and adjective suffixes)
 • 5. Writing an essay (“My favourite room“ – prepositions of place, punctuation, spelling)
 • 6. Practical English (social English phrases for describing luggage and reporting lost luggage)
 • 7. Holidays and travelling (holiday vocabulary: things to pack and verb phrases with “go” and other verbs)
 • 8. Present tenses (action and non-action verbs + meaning, present continuous for future arrangements)
 • 9. Shops and services (present simple for ‘timetable’ future, phrasal verbs related to shops and shopping)
 • 10. Possessives (possessive ‘s, “of” to show possession, “own” for emphasis, linking marked words)
 • 11. Make sure your holiday matches your personality (creating a holiday itinerary, writing holiday tweets)
 • 12. Revision (grammar and vocabulary of Unit 1 and 2, “A farmers market” – watching a short film)
 • 13. Final test
 • Povinná literatura:
 • LATHAM-KOENIG, CH. / OXENDEN, C. / BOYLE, M. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-455831-0.
 • Doporučená literatura:
 • LATHAM-KOENIG, CH., OXENDEN, C., HUDSON LATHAM, J. English File Third Edition Intermediate Plus Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-450268-9.
 • MCCARTHY, M. & O'Dell, F. English vocabulary in use: upper-intermediate: vocabulary reference and practice. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-60094-2.
 • MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 9th ed. Oxford: OUP, 2010. ISBN 978-0-19-479879-2.
 • NĚMECKÝ JAZYK:
 • Začátečníci, úroveň A1/1 (Motive A1)
 • 1. Kennenlernen, Einstufungstest
 • 2. sich begrüßen, sich vorstellen, buchstabieren
 • 3. sich vorstellen, telefonieren
 • 4. Uhrzeit, Tageszeit, Tag angeben
 • 5. Über Familie sprechen
 • 6. über die Freizeit sprechen
 • 7. tauschen und einkaufen
 • 8. über Preise sprechen
 • 9. etwas bewerten
 • 10. den Tagesablauf beschreiben, odborný text a odborná terminologie
 • 11. über Vorlieben sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 12. über Stimmungen und Gefühle sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation, odborný text a odborná terminologie
 • Začátečníci, úroveň A1/2 (Motive A1)
 • 1. sagen, wo etwas ist, Weg erklären
 • 2. in der Wohnung, Möbel
 • 3. gesundheitliche Probleme beschreiben
 • 4. Termine ausmachen
 • 5. Vorschläge machen
 • 6. Tattos, Farben, , odborný text a odborná terminologie
 • 7. Verkehrsmittel, Reisevorbereitungen besprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 8. Reiserouten beschreiben, Zimmer reservieren, odborný text a odborná terminologie
 • 9. Zug- und Flugverbindungen, odborný text a odborná terminologie
 • 10. Über Wetter sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 11. Freizeitverhalten, odborný text a odborná terminologie
 • 12. Geschenke, Gegenstände beschreiben, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
 • Mírně pokročilí, úroveň A2/1 (Motive A2)
 • 1. über Kommunikationstechnik sprechen
 • 2. Nachrichten auf der Mailbox, odborný text a odborná terminologie
 • 3. Cybermobbing besprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 4. Modetrends, odborný text a odborná terminologie
 • 5. Kleidung einkaufen, odborný text a odborná terminologie
 • 6. Ein Einkaufsgespräch führen, odborný text a odborná terminologie
 • 7. im Zoo, odborný text a odborná terminologie
 • 8. Tiere im Büro, odborný text a odborná terminologie
 • 9. über Wetter sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 10. Urlaubsplanung, odborný text a odborná terminologie
 • 11. im Restaurant, odborný text a odborná terminologie
 • 12. etwas suchen, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
 • Mírně pokročilí, úroveň A2/2 (Motive A2)
 • 1. Nachteile und Vorteile der Berufe, odborný text a odborná terminologie
 • 2. Ratschläge geben, odborný text a odborná terminologie
 • 3. Über eigenen Beruf sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 4. Über Alltagstätigkeiten sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 5. Reisepräferenzen, odborný text a odborná terminologie
 • 6. Reiseplanung, odborný text a odborná terminologie
 • 7. Unterkunft im Hotel, odborný text a odborná terminologie
 • 8. Popkultur besprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 9. Über Interesse sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 10. Verabredung machen, odborný text a odborná terminologie
 • 11. Straßenverkehr, odborný text a odborná terminologie
 • 12. Gesprächen in der Apotheke, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
 • Pokročilí, úroveň B1/1 (Motive B1)
 • 1. über Arbeitsabläufe sprechen,
 • 2. technische Erfindungen, odborný text a odborná terminologie
 • 3. über Straftaten sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 4. Lebensstile vergleichen, odborný text a odborná terminologie
 • 5. Probleme mit der Bank lösen, odborný text a odborná terminologie
 • 6. Geld und Bankgeschäfte, odborný text a odborná terminologie
 • 7. Historische Erfahrungen, Berliner Mauer, odborný text a odborná terminologie
 • 8. Die Zukunft vorhersagen, odborný text a odborná terminologie
 • 9. Vorsätze, Versprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 10. Vermutungen und Warnungen, odborný text a odborná terminologie
 • 11. Über eigene Fehler sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 12. Bewerbung, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
 • Pokročilí, úroveň B1/2 (Im Berug Neu)
 • 1. Eine Betriebsvereinbarung verstehen
 • 2. Ein Protokoll verstehen, odborný text a odborná terminologie
 • 3. An einer Besprechung teilnehmen, odborný text a odborná terminologie
 • 4. Ein Protokoll verfassen, odborný text a odborná terminologie
 • 5. Anweisungen geben und darauf reagieren, odborný text a odborná terminologie
 • 6. Eine Bedienungsanleitung verstehen, odborný text a odborná terminologie
 • 7. Werbeaussagen eines Unternehmens verstehen, odborný text a odborná terminologie
 • 8. Arbeitsverhältnisse verstehen, odborný text a odborná terminologie
 • 9. Kunden beraten, odborný text a odborná terminologie
 • 10. Eine Anfrage verstehen und Angebot machen, odborný text a odborná terminologie
 • 11. Über Entwicklungen sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 12. Über Transportwege und Lieferungen sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation
 • Povinná literatura:
 • KRENN, W. / PUCHTA, H. Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2015.
 • KRENN, W. / PUCHTA, H. Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2015.
 • KRENN, W. / PUCHTA, H. Motive A2. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2015.
 • KRENN, W. / PUCHTA, H. Motive A2. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2015.
 • KRENN, W. / PUCHTA, H. Motive B1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München: Hueber, 2016.
 • KRENN, W. / PUCHTA, H. Motive B1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2016.
 • MÜLLER, A. / SCHLÜTER, S. Im Beruf Neu B1+/B2. Kursbuch. München: Hueber, 2017.
 • MÜLLER, A. / SCHLÜTER, S. Im Beruf Neu B1+/B2. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2018.
 • https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/geschichte/ https://www.bpb.de/geschichte/
 • Doporučená literatura:
 • SCHLÜTER, S. Menschen A1. Berufstrainer. München: Hueber, 2015.
 • VOLTROVÁ, M. Cvičebnice německé gramatiky. Plzeň: Fraus, 2011.
 • VOLTROVÁ, M. Přehledná německá gramatika. Plzeň: Fraus, 2009.
 • https://hueber.de/seite/pg_lernen_onlineuebungen_mot
Literatura
  povinná literatura
 • LATHAM-KOENIG, Ch, C OXENDEN a M BOYLE. English File Intermediate Plus Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-455831-0. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2006. ISBN 0521537622. info
 • REDMAN, S. English Vocabulary in Use, pre-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-55737-2. info
Výukové metody
Cvičení. Nácvik jazykových/komunikačních dovedností (ústní i písemnou formou). Skupinová a kooperativní výuka.
Metody hodnocení
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přítomnost a průběžné vypracovávání zadaných úkolů. Závěrečný test (úspěšnost 70%).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP006