Cíle studijního programu

Navrhovaný SP je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast historických věd a je koncipován jako navazující na bakalářský stupeň SP Historické vědy a příbuzné SP v souladu s koncepcí oblasti vzdělávání Historické vědy Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání ČR (2012). Vychází z moderního pojetí široce chápaných historických disciplín včetně disciplín zabývajících se ochranou kulturního dědictví, které sledují daný historický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj ve středoevropském, evropském i světovém měřítku a to v korelaci „jedinec – společnost – kultura”. Široká nabídka historických, kulturněhistorických a monumentických předmětů pokrývá hlavní proudy humanitních disciplín v souladu s dnešními interdisciplinárními přístupy a metodami. Navrhovaný SP rovněž rozvíjí kompetence studentů v oblasti metodologie historických věd získané v bakalářském stupni. Skladba předmětů ve studijním plánu odpovídá aktuálním poznatkům na poli historických věd, reflektuje vývoj tzv. nového politického dějepisectví, které klade důraz na interdisciplinární spolupráci historie a příbuzných disciplín a současně se v nových úhlech pohledu například vrací k výzkumu státu coby klíčové politické instituce a vazbě státu a společnosti. Pozornost je přitom věnována i badatelským proudům sledujícím role elit, konfliktů a komunikace při utváření podoby časově a teritoriálně odlišných společností.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - NMgr. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

 • Cíle

  Navrhovaný SP je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast historických věd a je koncipován jako navazující na bakalářský stupeň SP Historické vědy a příbuzné SP v souladu s koncepcí oblasti vzdělávání Historické vědy Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání ČR (2012). Vychází z moderního pojetí široce chápaných historických disciplín včetně disciplín zabývajících se ochranou kulturního dědictví, které sledují daný historický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj ve středoevropském, evropském i světovém měřítku a to v korelaci „jedinec – společnost – kultura”. Široká nabídka historických, kulturněhistorických a monumentických předmětů pokrývá hlavní proudy humanitních disciplín v souladu s dnešními interdisciplinárními přístupy a metodami. Navrhovaný SP rovněž rozvíjí kompetence studentů v oblasti metodologie historických věd získané v bakalářském stupni. Skladba předmětů ve studijním plánu odpovídá aktuálním poznatkům na poli historických věd, reflektuje vývoj tzv. nového politického dějepisectví, které klade důraz na interdisciplinární spolupráci historie a příbuzných disciplín a současně se v nových úhlech pohledu například vrací k výzkumu státu coby klíčové politické instituce a vazbě státu a společnosti. Pozornost je přitom věnována i badatelským proudům sledujícím role elit, konfliktů a komunikace při utváření podoby časově a teritoriálně odlišných společností.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent dokáže pracovat s odbornou literaturou z oblasti historie a příbuzných disciplín
  • Absolvent dokáže vyhledávat různé typy historických pramenů v závislosti na tématu odborné práce
  • Absolvent dokáže provést historickou kritiku pramenů, identifikovat hlavní historické jevy a interpretovat získané poznatky (za pomoci odborné literatury) v potřebných historických souvislostech
  • Absolvent dokáže studovat historické prameny a odbornou literaturu v originálním znění (angličtina, němčina, latina)
  • Absolvent dokáže vnímat historické skutečnosti, jevy a procesy v kontextu poznatků souvisejících vědních oborů
  • Absolvent prokazuje znalost samostatně zpracovat kvalifikační práci a vyhovět přitom všem nárokům, které jsou na tento druh prací kladeny
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Vytváření studijních plánů vychází ze standardů a metodiky doporučené Národním akreditačním úřadem a z pravidel mezinárodního kreditového systému (ECTS); jejich změny podmiňuje schválení Akademickým senátem FPF SU. Rozsah jedné vyučovací hodiny je standardní (45 min.). Struktura studijního plánu a poměr kreditů získaných v jednotlivých skupinách předmětů je specifikován v příloze B-IIa.

  Studijní plán zachovává vyvážený poměr mezi teoretickou částí výuky, resp. přednáškami a seminární formou výuky.

  Studijní plán zachovává předepsaný poměr mezi předměty společného základu a zaměření.

  Suma získaných znalostí a dovedností odpovídá popsanému profilu absolventa. Studenti jsou hodnoceni podle jednotné klasifikační stupnice ECTS.

  Během dvouletého studia musí student, který studuje SP Historie, získat 120 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat všechny povinné předměty (70 kreditů). Dále musí student získat 38 kreditů za předměty ve skupině Povinně volitelné předměty (PVA a PVB) a 12 kreditů za předměty ve skupině Volitelné předměty. Volitelné předměty si student vybírá z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, případně ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent SP může rozvíjet vzdělávání v rámci doktorského studijního programu v oblasti vzdělávání Historické vědy.

Základní údaje

Zkratka
HistNP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
odhadovaný počet přijatých
2
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací