Představení studijního programu

Cílem studia je získat komplexní vzdělání v oblasti astrofyziky vysokých energií se silným důrazem na observační aspekty. Důraz je kladen na propojení teoretických modelů z oblasti relativistické fyziky, astrofyziky i astročásticové fyziky s fenomenologií fyzikálních procesů pozorovaných ve vesmíru.

Teoretický základ studia zahrne matematický i fyzikální aparát speciální a obecné relativity, částicovou fyziku, základy astročásticové fyziky i matematické a informatické nástroje nutné ke zpracovávání observační dat a jejich interpretaci.

V rámci fenomenologie astrofyziky vysokých energii bude studium primárně orientována na získání přehledových znalostí o kosmických zdrojích vysokoenergetických emisí. Bude diskutována rentgenová a gama emise stelárních objektů i komplexní emise klasifikace aktivních galaktických jader. Studenti budou také seznámeni s fenomenologií vysokoenergetického kosmického záření a její teoretickou interpretací. Studenti budou detailně seznámeni s astrofyzikálními modely bílých trpaslíků, neutronových hvězd a černých děr s důrazem na manifestaci teoretických predikcí v observačních datech.

Cílem studia je i úvod do gravitační astronomie zahrnující znalostí o zdrojích gravitačních vln a jejich detekci a interpretaci orientovaná opět primárně na observační fenomenologii.

Další cíl studia představuje příprava studentů na kooperaci v mezinárodních výzkumných týmech. Magisterský mezinárodní studijní program proto bude realizován ve spolupráci se zahraničními špičkovými vědeckými pracovišti INAF - Osservatorio Astronomico di Roma (Řím, Itálie) a ISSI - International Space Science Institute, (Bern, Švýcarsko). Proto jsou studenti povinni během studia absolvovat studijní pobyty a výzkumnou stáž na spolupracujících zahraničních pracovištích a je kladen důraz na jejich aktivní práci realizovanou formou projektů supervizovaných zahraničními a tuzemskými pracovníky.

Důsledkem takto koncipovaného oboru bude zvýšení kvality připravenosti absolventa pro vstup na oborově specifický trh práce v mezinárodních vědeckých týmech a na mezinárodních vědeckovýzkumných institucích.

Studijní plány

Přijímací řízení
FÚ - 1. kolo př. ř. 2024/2025 - NMgr. SP Teoretická fyzika a Observační astrofyzika vysokých energií
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Navazující magisterský akademicky zaměřený studijní program Teoretická fyzika
  dvouleté prezenční studium se specializacemi
  - Částicová fyzika
  - Relativistická astrofyzika
  - Počítačová fyzika

  Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika poskytuje vzdělání v oblasti Fyzika se zaměřením na teoretickou fyziku. Rozdělení na specializace umožňuje studentům zaměřit více na partie částicové fyziky, relativistické astrofyziky nebo počítačové fyziky. Získané znalosti a dovednosti uplatní studenti nejen v budoucím doktorském studiu v oblasti Fyzika a souvisejícím uplatnění začínajícího (zejména teoretického) fyzika, ale také pro přechod mimo akademickou sféru. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na odborné úrovni, rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí.

  Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul "doktor přírodních věd", ve zkratce "RNDr.".

  Navazující magisterský akademicky zaměřený studijní program Observační astrofyzika vysokých energií
  dvouleté prezenční studium

  Cílem studia programu Observační astrofyzika vysokých energií je získat komplexní vzdělání v oblasti astrofyziky vysokých energií se silným důrazem na observační aspekty. Důraz je kladen na propojení teoretických modelů z oblasti relativistické fyziky, astrofyziky i astročásticové fyziky s fenomenologií fyzikálních procesů pozorovaných ve vesmíru.
  Cílem studia je i úvod do gravitační astronomie zahrnující znalostí o zdrojích gravitačních vln a jejich detekci a interpretaci orientovaná opět primárně na observační fenomenologii.

  Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Observační astrofyzika vysokých energií mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul "doktor přírodních věd", ve zkratce "RNDr.".

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkoušky

  Uchazeči budou přijati na základě vstupního pohovoru.

  V rámci navazujících magisterských studijních programech Multimediální techniky a Observační astrofyzika vysokých energií a v každé specializaci navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika nejvýše 15 uchazečů.

  Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu

  Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na internetových stránkách Fyzikálního ústavu v Opavě (https://www.physics.slu.cz, položka Chci studovat/Přijímací řízení/E-přihláška).

  Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz).

  Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

  Požadované přílohy k přihlášce

  Výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis (kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením) - neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

  Uchazeči o studium doručit tyto doklady nejpozději 10. 9. 2024.

  Opis (kopie) bakalářského nebo magisterského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) - neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tento doklad při zápisu do studia.

  Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč

  Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

  Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025

  Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě:
  adresa: Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav v Opavě, Bezručovo nám. 1150/13, 746 Ol Opava
  tel.: 553 684 285
  e-mail: studium@physics.slu.cz
  Internet: https://www.physics.slu.cz

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je získat komplexní vzdělání v oblasti astrofyziky vysokých energií se silným důrazem na observační aspekty. Důraz je kladen na propojení teoretických modelů z oblasti relativistické fyziky, astrofyziky i astročásticové fyziky s fenomenologií fyzikálních procesů pozorovaných ve vesmíru.

  Teoretický základ studia zahrne matematický i fyzikální aparát speciální a obecné relativity, částicovou fyziku, základy astročásticové fyziky i matematické a informatické nástroje nutné ke zpracovávání observační dat a jejich interpretaci.

  V rámci fenomenologie astrofyziky vysokých energii bude studium primárně orientována na získání přehledových znalostí o kosmických zdrojích vysokoenergetických emisí. Bude diskutována rentgenová a gama emise stelárních objektů i komplexní emise klasifikace aktivních galaktických jader. Studenti budou také seznámeni s fenomenologií vysokoenergetického kosmického záření a její teoretickou interpretací. Studenti budou detailně seznámeni s astrofyzikálními modely bílých trpaslíků, neutronových hvězd a černých děr s důrazem na manifestaci teoretických predikcí v observačních datech.

  Cílem studia je i úvod do gravitační astronomie zahrnující znalostí o zdrojích gravitačních vln a jejich detekci a interpretaci orientovaná opět primárně na observační fenomenologii.

  Další cíl studia představuje příprava studentů na kooperaci v mezinárodních výzkumných týmech. Magisterský mezinárodní studijní program proto bude realizován ve spolupráci se zahraničními špičkovými vědeckými pracovišti INAF - Osservatorio Astronomico di Roma (Řím, Itálie) a ISSI - International Space Science Institute, (Bern, Švýcarsko). Proto jsou studenti povinni během studia absolvovat studijní pobyty a výzkumnou stáž na spolupracujících zahraničních pracovištích a je kladen důraz na jejich aktivní práci realizovanou formou projektů supervizovaných zahraničními a tuzemskými pracovníky.

  Důsledkem takto koncipovaného oboru bude zvýšení kvality připravenosti absolventa pro vstup na oborově specifický trh práce v mezinárodních vědeckých týmech a na mezinárodních vědeckovýzkumných institucích.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent bude vybaven teoretickými znalostmi v oblasti relativistické fyziky a astrofyziky orientované na popis akreujících kompaktních objektů jak stelárních parametrů, tak i aktivních galaktických jader. Dále získá přehled v oblasti částicové a astročásticové fyziky. Získá dovednosti v oblasti informatických metod v astrofyzice, modelování, procesování a interpretace observačních dat. Díky zahraničním spolupracujícím institucím získá zkušenosti při kooperaci mezinárodních vědeckých týmu. Bude tak připraven na vstup na velmi specifický mezinárodní oborový trh práce. Předpokládá se absolventovo pokračování ve studiu v příbuzném doktorském programu.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Popis kreditového systému: je používán systém ECTS.

  Počet kreditů za jednotlivé předměty odpovídá hodinové i obsahové náročnosti předmětu a předpokládanému počtu hodin domácí přípravy, popř. samostudia.

  Studijní plán je sestaven tak, aby umožnil získání vymezených výstupních znalostí a dovedností studenta a vedl ke splnění profilu studenta a aby odpovídal pravidlům uplatnění ECTS. Kreditové hodnocení odpovídá hodinové dotaci předmětu, případně zohledňuje náročnost předmětu.

  Studijní plány se skládají ze dvou skupin předmětů:

  1. Povinné předměty

  2. Povinně volitelné předměty (kategorie A a kategorie B)

  Základ tvoří povinné předměty, jejichž kompletní úspěšné absolvování je podmínkou pro možnost přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Tvoří je skupina předmětů:

  1. Teoretický základu z oblasti relativistické fyziky a astrofyziky, částicové fyziky a informatických metod

  2. Observační fenomenologie astrofyziky vysokých energií

  3. Předměty zaměřené na samostatnou projektově orientovanou práci studenta včetně tvorby diplomové práce

  Student může dále upřesňovat a rozšiřovat svou specializaci vhodnou volbou povinně volitelných předmětů.

Základní údaje

Zkratka
OBAFYVENM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
3
počet aktivních studentů

Fyzikální ústav v Opavě
Program zajišťuje