Cíle studijního programu

Cílem studia doktorského studijního programu Teoretická fyzika a astrofyzika je vzdělání studentů v oblasti vzdělávání Fyzika na doktorské úrovni se zaměřením na teoretickou fyziku a astrofyziku. Odborné znalosti a dovednosti a obecné způsobilosti získané v průběhu studia jsou cílené na zcela samostatné a z hlediska světového kontextu plnohodnotné vědecko-výzkumné působení v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky, s rozsáhlým využitím matematických a počítačových metod umožňujících flexibilní změny zaměření vědeckého výzkumu. Dalším cílem studia je rozvoj kritického myšlení a zvládnutí dynamicky se vyvíjejících informačních technologií jak v oblasti hardwaru, tak softwaru.

Studijní plány

Přijímací řízení
FÚ - 1. kolo přijímací řízení 2024/25 - doktorský studijní program Teoretická fyzika a astrofyzika
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Cílem studia doktorského studijního programu Teoretická fyzika a astrofyzika je vzdělání studentů v oblasti vzdělávání Fyzika na doktorské úrovni se zaměřením na teoretickou fyziku a astrofyziku. Odborné znalosti a dovednosti a obecné způsobilosti získané v průběhu studia jsou cílené na zcela samostatné a z hlediska světového kontextu plnohodnotné vědecko-výzkumné působení v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky, s rozsáhlým využitím matematických a počítačových metod umožňujících flexibilní změny zaměření vědeckého výzkumu. Dalším cílem studia je rozvoj kritického myšlení a zvládnutí dynamicky se vyvíjejících informačních technologií jak v oblasti hardwaru, tak softwaru.

  Podle tematického zaměření disertační práce mají absolventi důkladné znalosti relativistické fyziky a astrofyziky nebo částicové fyziky či počítačové fyziky umožňující samostatnou vědeckou práci na světové úrovni. Disponují rozsáhlými znalostmi celé teoretické fyziky a mnoha matematických disciplín potřebných k výzkumné práci v oblasti teoretické fyziky, stejně jako znalostmi programování, matematického softwaru a práce s výpočetní technikou. Ovládají aktivně anglický jazyk na odborné úrovni.

  Absolventi mají dovednost používat fyzikálně-matematické uvažování, logické a kritické myšlení, dovednost hledání zákonitostí a souvislostí mezi fyzikálními jevy při řešení praktických problémů a při jejich aplikacích v jiných, především technických oborech, a dovednost využívat při řešení těchto problémů výpočetní techniku. Absolventi jsou schopni operativní modifikace samostatného vědeckého výzkumu na širokou škálu fyzikálních a technických aplikací.

  Absolventi vykazují způsobilost rychlé orientace v nové problematice, přizpůsobivost; způsobilost operativního využívání fyzikálních a matematických metod, způsobilost ke spolupráci v týmu a k vedení týmu, i ke kreativnímu využívání fyzikálních, matematických a informatických metod při řešení fyzikálních a technických problémů. Jsou adaptabilní a způsobilí tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Na vysoké úrovni zvládají práci s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z působení na vysoké škole. Díky praktickým zkušenostem z práce v mezinárodním týmu jsou schopni aktivní všeobecné komunikace v angličtině.

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Přijímací zkouška

  Přijímací zkouška je formou pohovoru, během kterého jsou prověřovány předpoklady uchazeče ke studiu a samostatné vědecké práci. Pohovor se skládá ze tří částí. V první části jsou prověřovány základní znalosti teoretické fyziky a astrofyziky (maximální počet získaných bodů je 40), v druhé části jsou potom diskutovány vlastní vědecké výsledky uchazeče publikované (případně k publikaci připravené) v odborných časopisech, sbornících či v diplomové práci (maximální počet získaných bodů je 45) a ve třetí části je prověřována znalost odborné angličtiny – zejména znalost pasivní – porozumění odbornému textu (maximální počet získaných bodů je 15). Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 51 bodů. V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ke studiu v prezenční nebo kombinované formě přijato maximálně 5 studentů (celkem).

  Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu

  Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese https://is.slu.cz/prihlaska/. TTištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje Referát pro vědu a zahraniční styky Fyzikálního ústavu v Opavě: (tereza.kapusova@physics.slu.cz).

  Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

  Požadované přílohy k přihlášce

  Opis (kopie) magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřené vidimací (vidimace ověřuje doslovnou shodu opisu (kopie) s předloženou listinou) odevzdá uchazeč při zápisu do studia. Tato podmínka neplatí pro absolventy Fyzikálního ústavu v Opavě.

  Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč

  Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

  Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023

  Informace podává Referát pro vědu a zahraniční styky Fyzikálního ústavu v Opavě:
  adresa: Fyzikální ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava tel.: 553 684 266
  e-mail: tereza.kapusova@physics.slu.cz
  Internet: http:/ /www.physics.slu.cz

Studium

 • Cíle

  Cílem studia doktorského studijního programu Teoretická fyzika a astrofyzika je vzdělání studentů v oblasti vzdělávání Fyzika na doktorské úrovni se zaměřením na teoretickou fyziku a astrofyziku. Odborné znalosti a dovednosti a obecné způsobilosti získané v průběhu studia jsou cílené na zcela samostatné a z hlediska světového kontextu plnohodnotné vědecko-výzkumné působení v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky, s rozsáhlým využitím matematických a počítačových metod umožňujících flexibilní změny zaměření vědeckého výzkumu. Dalším cílem studia je rozvoj kritického myšlení a zvládnutí dynamicky se vyvíjejících informačních technologií jak v oblasti hardwaru, tak softwaru.

 • Uplatnění absolventa

  Vymezení výstupních odborných znalostí Dle tematického zaměření disertační práce mají absolventi důkladné znalosti relativistické fyziky a astrofyziky nebo částicové fyziky či počítačové fyziky umožňující samostatnou vědeckou práci na světové úrovni. Disponují rozsáhlými znalostmi celé teoretické fyziky a mnoha matematických disciplín potřebných k výzkumné práci v oblasti teoretické fyziky, stejně jako znalostmi programování, matematického softwaru a práce s výpočetní technikou. Ovládají aktivně anglický jazyk na odborné úrovni.

  Vymezení výstupních odborných dovedností Absolventi mají dovednost používat fyzikálně-matematické uvažování, logické a kritické myšlení, dovednost hledání zákonitostí a souvislostí mezi fyzikálními jevy při řešení praktických problémů a při jejich aplikacích v jiných, především technických oborech, a dovednost využívat při řešení těchto problémů výpočetní techniku. Absolventi jsou schopni operativní modifikace samostatného vědeckého výzkumu na širokou škálu fyzikálních a technických aplikací.

  Vymezení výstupních způsobilostí Absolventi vykazují způsobilost rychlé orientace v nové problematice, přizpůsobivost; způsobilost operativního využívání fyzikálních a matematických metod, způsobilost ke spolupráci v týmu a k vedení týmu, i ke kreativnímu využívání fyzikálních, matematických a informatických metod při řešení fyzikálních a technických problémů. Jsou adaptabilní a způsobilí tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Na vysoké úrovni zvládají práci s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z působení na vysoké škole. Díky praktickým zkušenostem z práce v mezinárodním týmu jsou schopni aktivní všeobecné komunikace v angličtině.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studium v doktorském studijním programu Teoretická fyzika a astrofyzika probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele z řad habilitovaných pracovníků Fyzikálního ústavu v Opavě, případně i z jiného pracoviště; oborová rada může schválit jako školitele i další významné odborníky teoretické fyziky a astrofyziky.

  Uchazeč o studium si nejdříve vybere možného školitele, se kterým se domluví na tématu své disertační práce. To je zpravidla v souladu se zaměřením výzkumných center Fyzikálního ústavu v Opavě a s aktuálními směry jejich vědeckých aktivit. Po úspěšném přijímacím řízení vytvoří školitel pro studenta individuální studijní plán, který je následně postoupen ke schválení oborové radě, stejně jako téma disertační práce.

  Náplní doktorského studia je vědecká práce studenta pod vedením školitele, jejíž výsledky student prezentuje ve své disertační práci, v odborných publikacích, na seminářích a konferencích. Další nedílnou součástí doktorského studia je absolvování tří povinných předmětů každého individuálního studijního plánu (Seminář teoretické fyziky a astrofyziky, Disertační práce, Angličtina), jednoho základního teoretického předmětu profilujícího základu a tří dalších předmětů profilujícího základu povinně volitelných do individuálního studijního plánu.

  Obsahové náplně zvolených povinně volitelných předmětů individuálního studijního plánu jsou v rámci daných odborných oblastí předmětů stanoveny školitelem ve spolupráci s garanty předmětů tak, aby odpovídaly tematickému zaměření disertační práce; součástí je též stanovení vhodné studijní literatury, jejíž skladba je vybírána školitelem tak, aby též odrážela aktuální stav poznání v teoretické fyzice, a to jak v knižní literatuře, tak především v časopisecké literatuře.

  Doktorské studium nevyužívá standardní systém ohodnocení studijní zátěže pomocí kreditů, nicméně jako orientační lze vzít skutečnost, že společný seminář představuje cca 10% celkové studijní zátěže (za celé studium), 5 zkoušek celkem 45% zátěže a práce na disertační práci rovněž 45% zátěže.

Základní údaje

Zkratka
TFAD
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
odhadovaný počet přijatých
18
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Fyzikální ústav v Opavě
Program zajišťuje