Představení studijního programu

Svět e-commerce roste každým dnem a v tomto progresivním prostoru stále čeká obrovské množství příležitostí právě pro vás. Vstoupit do oblasti digitálního businessu dnes není výhradně otázkou hluboké znalosti programovacích jazyků. Jde především o využívání technologií chytrým a efektivním způsobem, a to ať už se jedná o produkt a řízení portfolia, komunikaci se zákazníky nebo automatizaci v oblasti distribuce. Během studia se naučíte rozpoznat příležitosti na trhu a přetavit je ve vlastní e-commerce projekt. Porozumíte marketingové komunikaci na internetu. Naučíte se ovládat informační technologie a využívat je ke zlepšení fungování procesů jak ve firmách, tak v osobním životě. Z velkého množství dat, které o sobě zanecháváme všichni na internetu nebo v databázích firem vás naučíme rozpoznat důležité informace pro rozhodování firmy. Studium je založeno na hlubším propojení s praxí například díky přednáškám s podnikateli z řad úspěšných startupů nebo zvýšeným podílem expertů na výuce. Hlavním filozofií programu je především praktická příprava pomocí učení se zkušeností s vlastním či týmovým projektem.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit profesně zdatné odborníky, kteří jsou schopni úspěšně vymyslet, realizovat a provozovat digitální podnikání jak v oblasti výrobků, tak služeb. Tohoto cíle je dosaženo nabytím mezioborových znalostí z oblasti podnikání, marketingu a informatiky. Ve studijním programu jsou posluchačům poskytnuty znalosti dominantně jako podklad pro praktické využití při osvojování specifických schopností. Vzhledem k rychlosti změn v dané oblasti je záměrem programu studenty připravit především na dynamicky se vyvíjející podmínky tuzemského i globálního světa digitálního podnikání. Student postupně přechází od pochopení základních konceptů podnikání, marketingu a informatiky k složitějším procesům fungování digitálního obchodu jako celku. Konkrétní praktické předměty rozvíjející dovednosti jsou tak zasazeny do širšího kontextu studentova chápání. V závěru studia je tak schopný nejen přemýšlet v souvislostech, ale také na základě pochopení aktuální ekonomické reality vytvářet pro sebe nebo pro svého zaměstnavatele nové tržní příležitosti. Hodnocení výukového procesu je z velké části postaveno na schopnosti řešit praktické problémy formou týmové práce na zadaných projektech. Samozřejmostí je zapojení firem a jejich zadání prostřednictvím případových studií, témat seminárních a bakalářských prací a přednášek odborníků ve výuce. V průběhu studia jsou napříč předměty intenzivně využívány moderní hardwarové a softwarové technologie.

 • Uplatnění absolventa

  Uplatníte se jako provozovatelé nebo správci e-shopů, ve firmách zavádějící digitalizaci a automatizaci, dále třeba jako obchodníci v softwarových firmách nebo specialisté pro online reklamu a komunikaci.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v pokynu děkana, který je k dispozici na webové stránce fakulty. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti.

  Student během studia absolvuje celkem 25 povinných předmětů, představujících 149 ECTS kreditů. V rámci kategorie povinných předmětů je 5 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty. Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří absolventa jakéhokoliv programu ekonomického zaměření.

  V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit ze 7 předmětů s povinností získat 20 kreditů. To nejčastěji znamená úspěšné absolvování 4 předmětů. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit i absolvování předmětu v cizím jazyce. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce.

  Celkem 11 ECTS kreditů je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. finance, účetnictví, informační technologie apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných podnikatelských zadání v rámci Business Gate Academy.

  V rámci povinně volitelných předmětů může student absolvovat i předmět v anglickém jazyce (Intercultural Communication). V těchto předmětech probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a plnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Student tak získá schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce, což mu zjednoduší vstup na světové trhy v rámci škálovatelnosti vlastního podnikáním či v rámci zaměstnání v globálně orientované firmě.

  Státní závěrečné zkoušky se skládají z obhajoby BP, z části zaměřené na ekonomicko-manažerské okruhy a z části pokrývající tematické okruhy z oblasti digitálního businessu. Otázky do ekonomicko-manažerské části budou vycházet z obsahu předmětů Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku a Finance v podnikání. Otázky do části digitální business budou pokrývat témata probíraná v předmětech Business modely, Inovační podnikání, Kreativní myšlení, E-marketing, Informační podpora činnosti firmy.

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud budou mít studenti zájem o další studium, mohou pokračovat v navazujícím studiu všech studijních programů. V programu Podniková ekonomika a management si mohou zvolit specializaci Podnikání, Finance podniku, Marketing a obchod nebo Účetnictví a daně. Dále program Manažerská informatika nebo Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví.

  Po ukončení navazujícího studia lze pokračovat v doktorském stupni studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_DB
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

51
počet aktivních studentů