Představení studijního programu

Dlouho jste přemýšleli o studijním programu, kterým se odlišíte od ostatních a současně získáte výjimečné postavení na trhu práce? Pokud je Vaše odpověď ano, pak Mezinárodní obchod je tou správnou volbou! Co Vám takové studium poskytne? Kromě profilových předmětů, které v jiných studijních programech vskutku nenajdete, to budou znalosti, které využijete v soukromém i veřejném sektoru. A nebojte se, seznámíme Vás i s jinými zajímavými předměty, nahlédnete tak pod pokličku z toho nejlepšího, co nabízí jiné studijní programy. Současně Vám budou přednášet odborníci z praxe nejen akademici! A co jsme vlastně mysleli tím výjimečným postavením na trhu práce? Zkrátka, budou z Vás specialisté, po kterých rádi sáhnou zahraniční firmy, které v regionech dlouhodobě fungují, ale také české firmy, jejichž denním chlebem je obstarat co největší vývoz z České republiky. Tak upřímně – který jiný studijní program Vám toto všechno nabídne?…

Studijní plány

Přijímací řízení
OPF - UKRAJINA_Přijímací řízení 2022/2023 - Bakalářské studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny
Termín podání do půlnoci 31. 8. 2022

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2022/2023 - Bakalářské studium - pro uchazeče z Ukrajiny

  Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky.

  Termín podávání přihlášek ke studiu: 31. 8. 2022

  Uchazeči neplatí poplatek za přijímací řízení.

  Uchazeči nemusí prokazovat jazykové znalosti z českého jazyka.

  Na adresu Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná doručí do 31. 8. 2022:

  • doklad o udělené dočasné ochraně (prostou kopii opatřenou vlastnoručním podpisem uchazeče s uvedením data pořízení kopie);
  • žádost o nostrifikaci dokladu o předchozím vzdělání (formulář žádosti je v příloze a ke stažení ve formátu doc. ve formátu doc. a ve formátu pdf.), nebo doklad o již získané nostrifikaci; ;
  • opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou), nebo
  • opis (kopii) dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu, dokladu o udělení Evropského bakalaureátu, popř. zahraničního dokladu o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, pokud absolvoval střední školu v zahraničí, nebo
  • originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: název absolvované střední školy, její sídlo, název absolvovaného studijního oboru, datum/rok absolvování, příp. jakékoli další informace, které je k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je připravit profesně zdatného odborníka, který dokáže na trhu práce nabídnout získané znalosti a dovednosti z tohoto oboru a bude kvalitně připraven pro řídící, obchodní a podnikatelskou činnost v mezinárodních firmách, bankách, účetních firmách, státních i nestátních institucích zaměřených na oblast mezinárodních vztahů u nás i v zahraničí. Studium je zaměřeno na předání potřebných znalostí pro schopnost zvládnout ekonomické aktivity v prostředí, kde působí vlivy jak domácích, tak zahraničních ekonomických faktorů. Jde tak o přípravu specialistů, kteří jsou schopni realizovat aktivity v mezinárodním obchodě a s ním spjatými vztahy. Bakalářské studium si klade za cíl připravit absolventa z oblastí podnikání a obchodní politiky s velmi dobrými znalostmi z oblasti světové ekonomiky, mezinárodních financí, hospodářské geografie, mezinárodního práva či interkulturní komunikace. Vedle toho bude absolvent vybaven kompetencemi z oblastí mezinárodního marketingu a managementu či mezinárodní konkurenceschopnosti. Současně bakalářské studium poskytne posluchačům základní znalosti z oblasti ekonomie, práva, kvantitativních metod a nadstandardní jazykové kompetence dotvářející profil studijního programu.

  Dosažení cílů studijního programu a kvality výuky je významně podpořeno důrazem na řešení praktických problémů. Získání praktických dovedností bude zajišťováno účastí v praxi (480 hodin), a to především ve středních a větších exportních firmách v regionu. Předpokládáme také výkon odborné praxe v oblastech veřejných institucí. Významným v tomto směru se jeví i zapojení odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi s firemním zahraničním obchodem do výuky a konzultací se studenty.

 • Uplatnění absolventa

  Absolventi se mohou uplatnit na trhu práce na rozmanitých funkcích a pozicích. Mohou působit jak v podnikatelském sektoru, tak i veřejném na základních a středních stupních řízení. Absolventi studijního programu Mezinárodní obchod se uplatní v mnoha různých pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na vedoucích pozicích (ekonomičtí ředitelé), vedoucí ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích či operátoři logistiky. Mohou zastávat jak manažerské funkce, tak zajišťovat tvůrčí a analytickou práci v oblasti mezinárodního obchodu, která přináší mnoho nových perspektiv.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS, 1 ECTS se rovná 25 hodinám. Celé studium tak odpovídá 4500 hodinám. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Během celého studia studenti získají 180 kreditů.

  Studenti během studia absolvují celkem 26 povinných předmětů (142 ECTS). Tyto předměty jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří předměty společného základu pro profesní programy OPF, jejichž absolvování dotváří absolventa programu ekonomického zaměření (83 ECTS). Druhou skupinu povinných předmětů představují programové předměty. Studenti jich absolvují 12 (59 ECTS).

  Student má k výběru 8 povinně volitelných předmětů typu B s povinností získat minimálně 25 ECTS. To odpovídá 5 až 6 předmětům.

  Volně volitelným předmětům je přiřazeno 13 ECTS. Nabídku tvoří všechny předměty, které jsou na fakultě nabízeny v rámci bakalářského studia. Tímto je studentovi poskytnuta možnost, aby se profiloval v disciplínách dle svého zájmu. Kredity za volitelné předměty lze také získat na základě zahraničního studijního pobytu anebo zapojením studenta do řešení reálných podnikatelských zadání v rámci Business Gate Academy.

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. Volba tématu včetně vedoucího BP a náležitosti BP jsou uvedeny v materiálu Pokyn děkana č. 7/2018, který je přílohou této žádosti o akreditaci. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální seminář k bakalářské práci. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti.

  Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby BP, z části zaměřené na ekonomické okruhy a z části pokrývající tematické okruhy z oblasti mezinárodního obchodu. Otázky do ekonomické části budou vycházet z obsahu předmětů Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku a Finance v podnikání. Otázky do části mezinárodního obchodu budou pokrývat témata probíraná v následujících předmětech: Ekonomika obchodu, Mezinárodní právo, Zahraničně obchodní politika, Platební a zúčtovací styk, Mezinárodní konkurenceschopnost, Lokalizace obchodních příležitostí a Financování mezinárodního podnikání.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studenti nového studijního programu tak budou mít možnost v případě zájmu pokračovat v navazujícím studijním programu dle své volby, který je vyučován na SU OPF a kterým si mohou rozšířit dále své znalosti a dovednosti, které následně uplatní v rámci výkonu své profese. Například v programu Podniková ekonomika a management si mohou zvolit specializaci Marketing a obchod, Podnikání, Účetnictví a daně, Finance podniku. Dále mohou kupříkladu pokračovat ve studiu programů Bankovnictví či Finance a účetnictví.

  Po ukončení navazujícího studia lze pokračovat v doktorském stupni studia ve studijním programu Ekonomika a management, který je na SU OPF akreditován.

Základní údaje

Zkratka
B_MZO
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

47
počet aktivních studentů