Představení studijního programu

Zjistili jste, že vám tři roky studia na poznání anglického jazyka, literatury a kultury nestačily? Nestihli jste vyjet studovat do zahraničí nebo jste tam strávili jen jeden semestr? Chcete se věnovat překladu literárních nebo odborných textů? To vše a mnohem více vám nabízí právě tento program. Naučíte se číst jinak s pomocí zásadních literárně-kritických přístupů, seznámíte se současnými trendy anglické psané literatury a zjistíte, že lingvistika není jen morfologie a syntax. Budete se moci zdokonalovat v tom, co vás baví nejvíce a to díky široké nabídce volitelných předmětů. Kromě překladatelských kurzů z oblasti státní správy, biologie a ekologie si můžete rozšířit slovní zásobu nebo diskutovat o anglofonní hudbě a filmech. Už nyní víte, že byste se chtěli přihlásit na doktorské studium? Pak si nenechte ujít možnost účastnit se mezinárodních konferencí, vyjet na zahraniční stáž nebo vydat svůj vlastní článek v odborném časopise.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia ve dvouletém navazujícím studijním programu Anglický jazyk je především poskytnutí hlubšího porozumění jazykového systému a pochopení jeho zákonitostí, včetně širší znalosti anglicky psané literatury a literární kritiky. V neposlední řadě program rozvíjí praktické jazykové dovednosti. Dalším cílem je získání vědomostí o vývoji a rozmanitých podobách anglicky psané literatury a získání dovednosti v oblasti interpretace literárního textu. Důraz je přitom kladen na kulturní pluralitu, která je nepřehlédnutelným charakteristickým rysem starších i moderních anglofonních literárních textů. V neposlední řadě je studium věnováno překladatelským disciplínám a kontrastivnímu pohledu na jazyk. Studijní program Anglický jazyk je koncipován tak, aby umožnil co největší prostupnost mezi studijními programy akreditovanými na Slezské univerzitě a poskytl studentům možnost rozšířit si kvalifikaci v souladu s potřebami trhu práce a s ohledem na lepší uplatnitelnost.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládá zákonitosti z oblastí anglického jazykového systému
  • prokazuje znalost literární historie anglicky psaných literatur a jejich světového kontextu
  • prokazuje znalost metodologie a terminologie teoretických disciplín z oblasti jazykovědy a literární kritiky a vědy
  • je vybaven znalostmi z oblasti kultury anglicky mluvících zemí
  • má základní vědomosti o zákonitostech uměleckého a odborného překladu a vybraných překladatelských technikách
  • absolvent umí provést jazykovědnou analýzu textu a dokáže zohlednit všechny základní jazykové roviny
  • absolvent umí provést literární analýzu textu a dokáže rozpoznat a popsat charakteristické znaky jednotlivých vývojových etap anglicky psané literatury
  • absolvent dokáže přeložit text, a to z češtiny do angličtiny, a z angličtiny do češtiny
  • absolvent dokáže získané teoretické znalosti aplikovat v ústním i písemném projevu. Absolvent dále dokáže samostatně zpracovat kvalifikační práci a vyhovět přitom všem nárokům, které jsou na tento druh prací kladeny
  • vyhledávat informace v odborné literatuře a pracovat s nimi
  • absolvent ovládá mluvenou a psanou angličtinu na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)
  • absolvent dokáže samostatně vyhledávat informace, vyhodnocovat je a formulovat na jejich základě hypotézy. Je schopen prověřit platnost těchto hypotéz a vyvodit vlastní závěry
  • absolvent umí pracovat v týmu na komplexnějších projektech
  • absolvent umí veřejně prezentovat své názory a hypotézy v anglickém jazyce
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi tohoto studijního programu budou jazykovými odborníky s nejširší možnou uplatnitelností. Jelikož je tento studijní program zaměřen akademicky, předpokládá se i možnost pokračování ve studiu v odpovídajícím doktorském studijním programu. Potenciální zaměstnavateli jsou kulturní a vzdělávací instituce, mezinárodní společnosti, marketingové firmy a další. Obecně se absolventi mohou uplatňovat zejména na pracovních pozicích vyžadujících zejména komunikační kompetence. Součástí studijního programu je také výuka druhého cizího jazyka (němčina, italština), která dále rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů. Absolventi odcházející do praxe se mohou uplatnit například v následujících profesích:

  - Překladatel

  - Tlumočník

  - Lektor

  - Korektor

  - Jazykový poradce

  - Mluvčí

  - Administrativní pracovník

  - Copywriter

  - Service manager, projektový manažer

  Odborné jazykové kompetence se uplatní například tehdy, když zaměstnavatelem je mezinárodní společnost, nebo na pracovních pozicích, kde jsou obvyklé pracovní cesty do zahraničí, a na pracovních pozicích s vyššími požadavky na komunikaci se zahraničními zákazníky.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Vytváření studijních plánů vychází ze standardů a metodiky doporučené Národním akreditačním úřadem a z pravidel mezinárodního kreditového systému (ECTS); jejich změny podmiňuje schválení Akademickým senátem FPF SU. Studenti jsou hodnoceni podle jednotné klasifikační stupnice ECTS. Délka semestru je 13 týdnů, jedna vyučovací hodina trvá standardně 45 minut. Pravidla pro tvorbu studijních plánů: Struktura studijního plánu a poměr kreditů získaných v jednotlivých skupinách předmětů je specifikován v příloze B-II. Studijní plány jsou sestaveny tak, aby umožnily získání vymezených výstupních znalostí a dovedností studenta a vedly k naplnění profilu absolventa. Kreditové hodnocení odpovídá hodinové dotaci předmětu nebo zohledňuje náročnost předmětu. Struktura studijních plánů odpovídá požadavkům uvedeným v Doporučených postupech pro přípravu studijních programů. Základ tvoří povinné a povinně volitelné předměty, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou pro možnost přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Tvoří je jak předměty profilujícího základu, tak základní teoretické předměty z oblasti jazykovědy a literatury. Součástí povinných předmětů jsou také Diplomový seminář 1 a 2. V rámci studia musí student získat 120 kreditů ECTS. Student musí v průběhu studia absolvovat veškeré povinné předměty (53 kreditů). Dále musí student získat 55 kreditů za předměty ve skupině povinně volitelné předměty (PVA + PVB) a 12 kreditů za volitelné předměty. Těchto 12 kreditů student vybírá z nabídky předmětů dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, a ze zbývajících předmětů skupin PVA a PVB.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program navazuje na studijní program:

  Filologie: Angličtina (completus, maior, minor) – akademicky zaměřený bakalářský program.

  Filologie: Angličtina pro odbornou praxi – profesně zaměřený bakalářský program.

Základní údaje

Zkratka
AJnp
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

40
počet aktivních studentů
9
počet závěrečných prací