Představení studijního programu

Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management navazuje na stejnojmenný bakalářský program. V čem se ale odlišuje? Student získá hlubší porozumění fungování velkých nadnárodních organizací, které zaměstnávají desítky tisíc zaměstnanců v multikulturním mezinárodním prostředí. Během studia se seznámíte s prací v mezinárodním týmu ve firmách, se zvláštnostmi mezinárodních projektů, investic a hodnotou, která je smyslem jejich existence. Neopomeneme také dlouhodobé plánování různých podnikových činností, rizika, obchodních a finančních operací, mezinárodních daňových systémů a jejich dopad na svět kolem nás. Budeme se detailně věnovat marketingovým kampaním, úspěchu různých značek a poodkryjeme fungování byznysu v digitálním světě a na sociálních sítích. Po ukončení studia se budete schopni sebevědomě ucházet o práci ve velkých firmách nebo pokračovat ve studiu v našem doktorském programu.

CO ZÍSKÁTE STUDIEM OBORU?

- Odborné znalosti o tom, jak manažersky řídit hospodářské činnosti podniku.

- Vhled do problematiky práva v mezinárodním obchodě a obchodních operací.

- Porozumíte mezinárodnímu marketingu a marketingové komunikaci.

- Budete schopni řídit finanční vztahy v rámci nadnárodní firmy.

- Schopnost hodnotit investiční projekty včetně jejich rizika.

- Budete se orientovat v získávání interních podnikových dat a zpracovat je.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management s třemi studijními specializacemi (Obchod a marketing, Podnikání, Finance, účetnictví a daně) je vybavit studenty novými znalostmi a dovednostmi, a prohloubit a rozšířit dosavadní odborné kompetence dosažené absolvováním bakalářského studijního programu, aby byli schopni uplatnit se dlouhodobě na trhu práce v oblasti ekonomiky a managementu organizací nebo rozvinout vlastní podnikatelský záměr. V navazujícím magisterském studiu je kladen důraz na pokročilejší a náročnější problematiku strategického charakteru a mezinárodního přesahu jako je manažerská ekonomika, strategický management, řízení lidských zdrojů nebo právo v mezinárodním obchodě. Studijní program a jednotlivé předměty jsou navrženy tak, aby prohlubovaly schopnosti studentů získat a třídit důležitá data a následně je analyzovat vhodnými kvantitativními a ekonometrickými metodami s podporou softwarových nástrojů. Správnému pochopení problematiky významně přispívá i časté zařazení manažerů spolupracujících firem do výuky profilujících předmětů. Důležitým cílem studia je rovněž podpořit zájem nadaných studentů o vědecko-výzkumnou činnost a motivovat je k zahájení doktorského studia. V souladu s Evropským rámcem kvalifikací lze cíle studia specifikovat těmito výstupy z učení:

  - znalosti: principy fungování klíčových ekonomických modelů vysvětlujících ekonomické jevy včetně dopadů hospodářských politik na makro i mikroekonomické úrovni; pokročilé znalosti fungování ekonomických subjektů a podnikatelského prostředí na mezinárodní úrovni; pokročilé znalosti v oblasti podnikohospodářských věd, matematiky v ekonomii a statistického zpracování dat; prohlubující znalosti s důrazem na aplikační rovinu v oblasti zvolené specializace.

  - dovednosti: rozhodování a řešení problémů souvisejících s organizací a řízením základních činností v organizacích soukromé i veřejné sféry; rozhodování o ekonomické činnosti organizací na základě analýzy jejich současného stavu a odhadu budoucího vývoje podnikatelského prostředí; využívání pokročilých IT nástrojů typu Business Intelligence nebo CRM s ohledem na plnění globální strategie organizace; schopnost propojit znalosti z různých odborných oblastí a aplikovat logické metody analýzy a syntézy k dosažení rozhodnutí za účelem naplňování strategických cílů organizace; schopnost sebereflexe a sebevzdělávání v souladu s potřebou reagovat na technologický rozvoj oboru činnosti organizace i na měnící se podnikatelské prostředí.

  - kompetence: organizace a řízení ekonomické činnosti organizací na středním a vyšších stupních managementu; samostatné řešení či významný podíl na řešení krizových situací; stanovení strategických cílů organizací s ohledem na vývojové trendy makro a mikroprostředí; odpovědnost za realizaci podnikové strategie nebo za její významné části; rozhodování o mezinárodní činnosti organizace včetně personální politiky; vedení jednání s obchodními partnery organizace i v anglickém jazyce.

 • Uplatnění absolventa

  KDE NAJDETE UPLATNĚNÍ?

  - Na řídících pozicích vyššího managementu podniků, neziskových či příspěvkových organizací.

  - V manažerských pozicích v mezinárodních firmách na B2B i B2C trzích.

  - V marketingových agenturách a v odděleních strategie, marketingu a prodeje velkých firem.

  - Ve finančních institucích nebo v poradenských společnostech velké čtyřky.

  - V účetnických odděleních firem a v auditorských organizacích.

  - V oblasti výzkumné činnosti zaměřené na problematiku managementu a podnikové ekonomiky.

  I v navazující formě jsme pro vás připravili specializace, které umožní získat ještě hlubší znalosti v jedné ze tří oblastí:

  - Obchod a marketing

  - Podnikání

  - Finance, účetnictví a daně

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Délka semestru je 13 týdnů. Student je povinen v rámci studia získat 120 ECTS kreditů. Student během studia absolvuje celkem 10 povinných předmětů společné části, představujících 52 ECTS kreditů (43 % studijního plánu). V rámci kategorie povinných předmětů je 5 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty (Mikroekonomie, Makroekonomie, Manažerská ekonomika, Právo v mezinárodním obchodě, Řízení lidských zdrojů). Další dva povinné předměty spadají do kategorie předmětů profilujícího základu (Strategický management, Mezinárodní finanční management). Zbývající povinné předměty jsou z většiny tvořeny předměty programového základu, pokrývající oblast kvantitativního zpracování dat a jejich absolvování tak dotváří komplexní profil absolventa. Dále student absolvuje celkem 8 povinných předmětů specializace, představujících 40 ECTS kreditů (33,5 % studijního plánu). Během studia musí student povinně absolvovat minimálně jeden předmět vyučovaný v anglickém jazyce. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Za tímto účelem je možné volit českou nebo anglickou variantu u povinných předmětů Právo v mezinárodním obchodě (International business law), Mezinárodní finanční management (International financial management), Rozhodovací analýza pro manažery (Decision analysis for managers). Jiné předměty v angličtině lze absolvovat v rámci bloku volitelných předmětů. Celkem 13 kreditů (11 % studijního plánu) je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů navazujícího magisterského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. manažerská informatika, veřejná ekonomika a správa apod.). Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných problémů a úkolu ekonomické praxe v rámci Business Gate Academy. Během studia studenti zpracovávají diplomovou práci (DP) na zadané téma pod vedením vedoucího DP. DP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální diplomový seminář. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Za tyto aktivity student získá celkem 15 ECTS kreditů (12,5 % studijního plánu).

Základní údaje

Zkratka
N_EM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

325
počet aktivních studentů
59
počet závěrečných prací