Představení studijního programu

Chcete pracovat v managementu firmy? Nebo máte nápad na zajímavý byznys a chcete ho zrealizovat? Bakalářský studijní program Ekonomika a management je trefa do černého. Poodkryjeme vám svět fungování ekonomiky a naučíme vás, co to vlastně podnikání je a co obnáší. Seznámíte se s tím, jak podnik hospodaří a jaké činnosti v něm probíhají. Zaměříme se také na proces přípravy nového produktu od základní myšlenky až po jeho uvedení na trh, marketingové akce na podporu jeho prodeje, distribuci k zákazníkovi, realizaci nápadů na jeho zlepšení, až po řízení celého portfolia produktů a samotné firmy. Neopomeneme vás naučit, jak tyto činnosti vykonávat efektivně, jak technicky zpracovat data pro výhodná rozhodnutí, monitorovat konkurenci, jak využít technologie a sociální sítě a získat na svou stranu kolegy v práci. EM, jak oboru zkráceně říkáme, můžete studovat jak v prezenční, tak i kombinované formě studia. Po absolvování bakalářského studia budete připraveni naskočit do byznysu nebo se můžete rozhodnout ponořit se do této problematiky hlouběji a seznámit se například s fungováním globálních firem v navazujícím studiu.

CO ZÍSKÁTE STUDIEM OBORU?

- Odborné znalosti o tom, jak založit firmu a také jak a do čeho investovat.

- Obecné informace o podnikání, obchodních operacích a obchodování na internetu.

- Porozumíte marketingu, komunikaci, informačním technologiím, managementu a sociálním médiím.

- Budete schopni řídit finanční vztahy v rámci firmy.

- Zpracovávat finanční analýzy a oceňovat aktiva firmy.

- Budete se orientovat v praktických manažerských technikách.

- A také získáte nová přátelství a kontakty na celý život.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management s dvěma studijními specializacemi (Obchod a marketing, Podnikání) je vybavit studenty znalostmi, dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce pro individuální i týmovou práci v oblasti ekonomiky a managementu organizací nebo uskutečnit vlastní konkurenceschopný podnikatelský záměr. Díky vyvážené skladbě studijního programu student nejprve pochopí klíčové ekonomické zákonitosti, principy fungování ekonomických subjektů, jejich organizaci a management nebo nastavení a dopady legislativy na podnikatelské prostředí. Na tomto základě pak student získává povědomí o podstatě podnikatelské činnosti, jejích složkách a využití principů kritického myšlení k vyhodnocení ekonomických dat a souvisejících fakt pro potřeby zpracování relevantních podkladů pro kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických procesů subjektů soukromé i veřejné sféry. Studenti jsou v průběhu studia zároveň konfrontování s praktickými aspekty podnikatelské činnosti organizací prostřednictvím pravidelného zapojování odborníků z praxe do výukového procesu. V souladu s Evropským rámcem kvalifikací lze cíle studia specifikovat těmito výstupy z učení:

  - znalosti: klíčových ekonomických pojmů, kategorií a jejich vzájemných souvislostí; pochopení principů fungování ekonomických subjektů a podnikatelského prostředí; vstupní znalosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, financí, managementu, podnikání, marketingu, informatiky, statistiky, účetnictví, také znalosti v oblasti obchodního práva.

  - dovednosti: monitorování a příprava analýz pro rozhodování o základních činnostech organizace s využitím IT; stanovení možných trendů budoucího vývoje ekonomické činnosti organizací na základě analýzy jejich současného stavu; příprava podkladů pro jednání s obchodními partnery organizace, formulace a prezentace odborných problémů a možností jejich řešení; tvůrčí přístup k využívání nástrojů pro zpracování dat; schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce.

  - kompetence: interpretace dopadů aktuálního stavu podnikatelského prostředí na konkrétní organizaci; účast na vedení jednání s obchodními partnery, zpracování podkladů pro jednání pomocí IT; řízení menších pracovních a projektových týmů; realizovat přípravu a účastnit se odborných jednání v anglickém jazyce.

 • Uplatnění absolventa

  KDE NAJDETE UPLATNĚNÍ?

  - Na manažerských pozicích ve firmách, neziskových či příspěvkových organizacích.

  - V obchodních nebo marketingových odděleních firem a organizací, reklamních a komunikačních agenturách.

  - Ve finančních institucích, auditorských firmách nebo ve velkých poradenských společnostech.

  - Ve vlastní firmě, kterou klidně můžete s naší pomocí založit již během studia.

  Dnešní ekonomická realita vyžaduje určitou úroveň specializace, tedy zaměření na konkrétní oblast ekonomiky a managementu, proto jsme pro vás připravili dvě specializace, které ještě zvýší vaše šance uspět na trhu práce při hledání vysněného zaměstnání.

  Těmito specializacemi jsou:

  - Obchod a marketing

  - Podnikání

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS. Délka vyučovací hodiny je 45 minut. Délka semestru je 13 týdnů. Student je povinen v rámci studia získat 180 ECTS kreditů. Student během studia absolvuje celkem 19 povinných předmětů společné části (mimo předměty Seminář k bakalářské práci, Odborná praxe a Bakalářská práce), představujících 92 ECTS kreditů (51 % studijního plánu). V rámci kategorie povinných předmětů je 9 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty profilujícího základu (Obecná ekonomie I a II, Nauka o podniku, Podniková ekonomika, Podnikání, Finance, Management, Finance podniku, Marketing). Další jeden povinný předmět spadá do kategorie předmětů profilujícího základu (Obchodní právo). Zbývající povinné předměty pokrývají základní ekonomické a manažerské disciplíny, jejichž absolvování dotváří standardního absolventa programu ekonomického zaměření. Dále student absolvuje celkem 10 povinných předmětů specializace, představujících 50 ECTS kreditů (28 % studijního plánu). Celkem 18 ECTS kreditů (10 %) je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Student si může volit ze všech předmětů bakalářského studia, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně (např. daně a účetnictví, manažerská informatika, cestovní ruch, management v sociálních službách apod.). V rámci volitelných předmětů má student možnost volit i absolvování předmětu v cizím jazyce. U takového předmětu probíhá veškerá komunikace včetně zkoušky a splnění všech studijních povinností v anglickém jazyce. Tím mimo jiné student prokazuje svoji schopnost aktivně komunikovat ve světovém jazyce. Penzum kreditů pro volitelné předměty může student také naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných problémů a úkolů ekonomické praxe v rámci Business Gate Academy. Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů a také příslušné odborné znalosti. Za tyto aktivity student získá celkem 20 ECTS kreditů (11 % studijního plánu).

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management navazuje na stejnojmenný bakalářský program. V čem se ale odlišuje? Student získá hlubší porozumění fungování velkých nadnárodních organizací, které zaměstnávají desítky tisíc zaměstnanců v multikulturním mezinárodním prostředí. Během studia se seznámíte s prací v mezinárodním týmu ve firmách, se zvláštnostmi mezinárodních projektů, investic a hodnotou, která je smyslem jejich existence. Neopomeneme také dlouhodobé plánování různých podnikových činností, rizika, obchodních a finančních operací, mezinárodních daňových systémů a jejich dopad na svět kolem nás. Budeme se detailně věnovat marketingovým kampaním, úspěchu různých značek a poodkryjeme fungování byznysu v digitálním světě a na sociálních sítích. Po ukončení studia se budete schopni sebevědomě ucházet o práci ve velkých firmách nebo pokračovat ve studiu v našem doktorském programu.

Základní údaje

Zkratka
B_EM
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

229
počet aktivních studentů