Představení studijního programu

Jistě byste chtěli vybudovat a řídit vlastní moderní digitalizovanou firmu. Chcete-li proniknout do tajů moderních informačních technologií, informačních systémů, počítačových sítí, webových aplikací a dalších oblastí současné informatiky, pak se přihlaste ke studiu programu Manažerská informatika, který můžete studovat v prezenční nebo kombinované formě studia. Studijní program je směřován zejména do segmentu uplatnění informačních technologií v různých typech firem nebo institucích veřejné správy.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v profesně zaměřeném bakalářském studijním programu Manažerská informatika je v souladu s potřebami současného a předpokládaného budoucího trhu práce připravit globálně uvažující absolventy vybavené dostatečnou sadou znalostí, schopností a dovedností jak z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), tak i řízení, organizace a ekonomiky podniku, obchodu, práva a dalších. Studenti budou vybavováni takovým objemem znalostí a praktických dovedností, který jim zajistí vysokou konkurenceschopnost na trhu práce, a to i ve vztahu k absolventům zahraničních univerzit. Budování úrovně znalostí a praktických dovedností studentů v oblasti manažerské informatiky je prioritně směřováno zejména k praktickému uplatnění v oblasti nasazení, správy a řízení podnikové informatiky na středním a nižším stupni řízení v malých a středních organizacích, a to jak v podnikatelském sektoru, tak i v neziskových organizacích a veřejné správě. V oblasti informatiky je hlavní důraz kladen na osvojení metod a nástrojů řízení návrhu, vývoje a provozu informačních systémů, správu počítačových sítí a programování webových, mobilních a dalších aplikací pro firemní potřeby a dále na znalosti a praktické dovednosti související s využitím moderní počítačové techniky a obecně příslušného hardwarového a softwarového vybavení v různých, zejména ekonomických a podnikatelských, souvislostech. V ekonomické oblasti je studium orientováno na získání základních i pokročilejších znalostí z obecné ekonomie, ekonomiky podniku a vnějšího ekonomického prostředí, managementu, marketingu, financí a práva. Integrace výše uvedených oblastí vzdělávání v rámci studijního programu Manažerská informatika je dobrým předpokladem pro interdisciplinární kompetence absolventů, které jim zajistí širší možnosti pro jejich uplatnitelnost na budoucím trhu práce. Vzhledem k profesně zaměřenému studijnímu programu je hodnocení výukového procesu z velké části postaveno na schopnosti řešit praktické problémy formou týmové práce na zadaných projektech a samozřejmostí je zapojení odborníků z praxe do přípravy obsahů některých předmětů, výuky předmětů nebo zvaných přednášek a poskytování témat seminárních a bakalářských prací.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v terminologii informatiky, ekonomie a managementu;
  • navrhovat nebo se podílet na návrhu architektury informačních systémů;
  • řídit nebo se podílet na řízení vývoje, inovací a provozu informačních systémů;
  • programovat softwarové systémy a webové a mobilní aplikace;
  • vyvíjet a provozovat systémy elektronického podnikání s využitím webových a mobilních aplikací a mobilních komunikačních zařízení;
  • spravovat počítačové sítě;
  • analyzovat data s využitím základních matematických a statistických metod;
  • vést nebo být členem projektového týmu;
  • uskutečňovat konzultační činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií;
  • navrhovat a spravovat technickou podporu e-marketingových aktivit;
  • realizovat manažerské činnosti zejména na operativní úrovni;
  • interpretovat data svého oboru odrážející relevantní vědecké, odborné a etické problémy jak specialistům, tak i laické veřejnosti;
  • komunikovat ve světovém jazyce - angličtině.
 • Uplatnění absolventa

  Můžete se stát administrátory, vývojáři, členy nebo vedoucími vývojových týmů. Můžete se stát správci počítačových sítí a informačních systémů. Můžete se stát vývojáři webových aplikací či programátory. Můžete se stát vedoucími projektových týmů. A v neposlední řadě se můžete stát podnikateli, manažery či konzultanty.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Studijní program je plně postaven na kreditovém systému ECTS, 1 ECTS se rovná 25 hodinám. Během celého studia studenti získají 180 kreditů. Celé studium tak odpovídá 4500 hodinám. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

  Student během studia absolvuje celkem 26 povinných předmětů, představujících 153 ECTS kreditů. V rámci kategorie povinných předmětů je 8 předmětů koncipováno jako základní teoretické předměty a 10 předmětů jako předměty profilujícího základu. Zbývající povinné předměty pokrývají základní informatické a ekonomické disciplíny, jejichž absolvování dotváří absolventa jakéhokoliv programu informatického a ekonomického zaměření. V rámci povinně volitelných předmětů má student možnost volit z 7 předmětů s povinností získat 20 kreditů.

  Celkem 7 ECTS kreditů je ve studijním plánu vyhrazeno volitelným předmětům. Jako volitelné předměty si student může zvolit libovolné předměty vyučované v rámci bakalářských studijních programů, které jsou na fakultě nabízeny. Tímto je studentovi umožněno, aby se kromě studijního programu v menší míře profiloval i v jiné disciplíně, například komunikačních dovednostech, řízení lidských zdrojů, marketingovém výzkumu nebo dalších. Jako volitelný předmět si může student vybrat i z celé řady předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Penzum kreditů pro volitelné předměty může student rovněž naplnit kredity získanými na zahraničním studijním pobytu nebo zapojením do řešení reálných podnikatelských zadání v rámci Business Gate Academy (http://www.businessgate.cz/).

  Během studia studenti zpracovávají bakalářskou práci (BP) na zadané téma pod vedením vedoucího BP. BP tvoří povinnou složku studijního programu, stejně tak jako speciální bakalářský seminář. Bakalářská práce by měla zároveň vycházet ze zkušeností, které student získá při absolvování odborné praxe. Student zde prokazuje schopnosti samostatného myšlení, analýzy problémů, využívat příslušné odborné znalosti a definovat návrhy řešení.

  Státní závěrečné zkoušky se skládají z obhajoby BP, z části zaměřené na ekonomicko-manažerské okruhy a z části pokrývající tematické okruhy z oblasti manažerské informatiky. Otázky do ekonomicko-manažerské části budou vycházet z obsahu předmětů Ekonomie, Vnější ekonomické prostředí, Ekonomika podniku a Finance v podnikání. Otázky do části manažerská informatika budou pokrývat témata z předmětů Operační systémy, Objektové programování, Databáze a datové sklady, Informační a internetové technologie, Kvantitativní metody v ekonomické praxi, Operační analýza pro ekonomy, Podnikové informační systémy ERP, Tvorba WWW a redakční systémy, Digitalizace firmy a Správa počítačových sítí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student je povinen zvolit si ve 2. ročníku studia téma bakalářské práce (dále jen BP) a dohodnout s vedoucím BP osnovu a postup, na základě čehož vznikne zadání BP. Student si může vybrat jedno z témat, která vypisují akademičtí pracovníci v každém akademickém roce, nebo navrhne téma vlastní. Téma BP musí být v souladu se zaměřením studijního programu a profilu. BP se zpracovává v rozsahu 35 - 45 stran (nezapočítávají se přílohy). Obhajoba BP je součástí státních závěrečných zkoušek. V rámci obhajoby student prezentuje cíle a obsah BP, zvolené metody zkoumání, zjištěné výsledky a návrhy řešení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Profesně zaměřený bakalářský studijní program Manažerská informatika bude náhradou stávajícího bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika s oborem Manažerská informatika, jehož stávající platnost akreditace je 2015 – 2024.

  Absolventi profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Manažerská informatika mohou, mimo jiné, pokračovat na SU OPF ve studiu v rámci akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Manažerská informatika s platností akreditace do roku 2029, který na bakalářský studijní program, jež je náplni předložené žádosti o akreditaci, přímo navazuje.

  Absolventi akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Manažerská informatika mohou dále pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management, který již několik studentů absolvovalo a další jej aktuálně studují.

Základní údaje

Zkratka
B_MI
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

146
počet aktivních studentů