Cíle studijního programu

Cílem studia je významně prohloubit znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd a poskytnout v tomto zaměření vědeckou přípravu budoucím vysokoškolským učitelům, výzkumným pracovníkům, vrcholným manažerům a dalším specialistům. V rámci studia je klíčovým cílem vybavit studenty poznáním aktuálního vývoje v oblastech souvisejících se zaměřením dizertační práce a znalostmi nástrojů, s jejichž pomocí jsou studovány, vyhodnocovány, kontrolovány a rozvíjeny nejsložitější ekonomické a manažerské problémy a procesy. Studijní program si dále klade za cíl vybavit studenty vědeckou a profesionální integritou, trvalou schopností vytvářet nové myšlenky a postupy a kompetencemi pro realizaci inovací. V tomto směru je zásadní, aby studium přispívalo k rozvoji schopností studentů zapojit se do mezinárodní vědecké komunity a aktivně spolupracovat v mezinárodním vědeckém prostředí.

Studijní plány

Přijímací řízení
OPF - přijímací řízení doktorského studijního programu 2024/2025
Termín podání do půlnoci 15. 8. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Informace pro uchazeče:

  • termín přijímací zkoušky v 06/2024 platí pro přihlášky podané a zaplacené do 31.5.2024
  • termín přijímací zkoušky v 09/2024 platí pro přihlášky podané a zaplacené do 15.8.2024

  Konkrétní datum zkoušky bude upřesněno v pozvánce k přijímací zkoušce.

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je významně prohloubit znalosti studentů v oblasti ekonomických a manažerských věd a poskytnout v tomto zaměření vědeckou přípravu budoucím vysokoškolským učitelům, výzkumným pracovníkům, vrcholným manažerům a dalším specialistům. V rámci studia je klíčovým cílem vybavit studenty poznáním aktuálního vývoje v oblastech souvisejících se zaměřením dizertační práce a znalostmi nástrojů, s jejichž pomocí jsou studovány, vyhodnocovány, kontrolovány a rozvíjeny nejsložitější ekonomické a manažerské problémy a procesy. Studijní program si dále klade za cíl vybavit studenty vědeckou a profesionální integritou, trvalou schopností vytvářet nové myšlenky a postupy a kompetencemi pro realizaci inovací. V tomto směru je zásadní, aby studium přispívalo k rozvoji schopností studentů zapojit se do mezinárodní vědecké komunity a aktivně spolupracovat v mezinárodním vědeckém prostředí.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studijního programu Ekonomika a management je během studia systematicky formován pro pozice vysoce kvalifikovaného vědeckého pracovníka způsobilého se tvůrčím způsobem dále profilovat v oblasti výzkumu a kreativně aplikovat nové vědecké poznatky v praxi. Ucelené spektrum znalostí a dovedností umožní absolventům kvalifikovaně řešit složité problémy ekonomiky a managementu jak samostatně s aplikací vhodných vědecko-metodických přístupů, tak v týmové práci v rámci vědecko-výzkumných týmů a skupin. Absolvent je s ohledem na jazykovou vybavenost schopen komunikovat řešení výzkumných problémů v mezinárodním prostředí, spolupracovat v týmech na mezinárodních projektech, prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné práce na mezinárodním poli a publikovat výstupy v odborných časopisech. Absolvent nalezne uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysokých školách, ve vědecko-výzkumných ústavech, v konzultačních firmách nebo přímo v řídicí praxi podniků ve funkcích manažerů na vyšším stupni řízení jak v Česku, tak i v zahraničí. Nabyté znalosti a dovednosti absolvent uplatní v odborných útvarech podniků v oblasti řízení, financování, informatiky, ekonomiky podniku, stejně jako ve službách, případně ve veřejné správě včetně orgánů a institucí zodpovědných za hospodářskou politiku.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Jakožto doktorský studijní program je program Ekonomika a management bez studijních specializací a pro všechny studenty tak platí jednotný studijní plán uvedený v příloze B-II. Studijní program a jednotlivé studijní aktivity jsou založeny na systému ECTS. Absolvování studijního programu je podmíněno splněním všech povinných aktivit a získáním alespoň 240 ECTS.

  Studium každého studenta probíhá na základě Individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel ve spolupráci se studentem. ISP schvaluje oborová rada studijního programu. ISP obsahuje rozvržení studijních povinností v rámci standardní čtyřleté doby studia, plán dalších aktivit přímo souvisejících se studiem a také téma a základní obsahové charakteristiky dizertační práce. Naplňování ISP je každoročně kontrolováno a vyhodnocováno školitelem i oborovou radou. Splnění ISP je podmínkou pro postup do vyššího ročníku studia.

  Příprava na zkoušky probíhá formou hromadných konzultací (pro povinné předměty studijního programu), individuálních konzultací (pro předměty povinně volitelné) a prostřednictvím samostudia doporučené literatury. Studijní část je završena státní doktorskou zkouškou, která je komplexním prověřením znalostí studovaného programu. V rámci naplňování výzkumných povinností musí student pravidelně prezentovat vědecko-výzkumné výsledky na jednání katedry. Součástí státní doktorské zkoušky je také obhajoba tezí dizertační práce. Student musí průběžně informovat příslušnou katedru o průběhu zpracování dizertační práce a tuto práci obhájit na tzv. malé obhajobě a následně před komisí pro obhajobu.

Základní údaje

Zkratka
D_EM
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

4
počet aktivních studentů