Představení studijního programu

Profesně zaměřený studijní program Archeologie nabízí uchazečům studium dvou specializací:

1/Archeologie středověku a novověku

2/ Krajinná archeologie.

Obě specializace se zaměřují jak na získání teoretických vědomostí, které absolvent uplatní při své další práci, tak na získání praktických dovednosti, úzce spjatých se samotnou terénní prací na archeologických průzkumech a výzkumech. Studiem tak uchazeč získá ucelenou kvalifikaci pro práci archeologa na pozici terénního technika, jenž je dnes nezbytností pro každou regulérní archeologickou akci v terénu. Důraz se při studiu klade na zapojení odborníků z praxe, kteří předávají své znalosti studentům v rámci výuky různých předmětů, ale především povinných praxí. Během studia si studenti osvojí všechny potřebné dovednosti od realizace a vedení výkopových prací, přes jejich dokumentaci až po zpracování archeologických nálezů a celkové vyhodnocení výsledků. Nedílnou součástí studia jsou také cílené povrchové průzkumy za vužití detektoru kovů a dalších přístrojů. Smyslem studia je nejen pochopení samotné archeologické práce, ale také její propojení s historickou krajinou a jejími přírodními procesy, jež po tisíciletí utvářely místo k životu pravěkých, středověkých a novověkých společenství.

V rámci naplňování badatelských záměrů Ústavu archeologie, jež se dlouhodobě orientuje na výzkum periferních sídelních oblastí, budou studenti konfrontováni s moderními badatelským postupy, souvisejícími s průzkumem takových území. Průzkumy se soustředí na dlouhodobě opomíjenou oblast Oderské brány a její nejbližší „středohorské“ okolí jakožto protikladu tradičních sídelních území.

Graduovaný absolvent by se měl orientovat ve všech oblastech archeologické práce s důrazem na celkové pochopení historických a archeologických procesů promítajících se v krajině. Měl by získat komplexní samostatné myšlení spojené s archeologickými dovednostmi a takové pensum základních znalostí oboru, které by mu umožnilo úspěšné pokračování v případném studiu magisterského.stupně.

Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - 2. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bc. studium
Termín podání do půlnoci 12. 7. 2024

Studium

  Základní údaje

  Zkratka
  ARCH-bak
  Typ
  bakalářský
  Profil
  profesní
  Titul
  Bc.
  Doba studia
  3 roky
  Vyučovací jazyk
  čeština čeština

  26
  počet aktivních studentů